FISKocr

Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce


UPUTSTVO ZA LEK


Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce, rastvorzalokalnonakapavanjenakožu, 4x0.4mL


Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.8 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH


Adresa: Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA


  Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce Imidakloprid

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg / 0.4 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 80 mg / 0.8 mL za mačke i kuniće kućne ljubimce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA


  Aktivna supstanca:

  Imidakloprid: 100 mg/mL (10%)


  Jedna tuba sadrži:


  tuba

  Imidakloprid

  Benzilalkohol

  E321

  Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce (<4 kg)

  0.4 mL

  40 mg

  332.8 mg

  0.4 mg

  Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce (≥4 kg)

  0.8 mL

  80 mg

  665.6 mg

  0.8 mg


  Pomoćne supstance:

  benzilalkohol 832 mg/mL

  butilhidroksitoluen (E321) 1 mg/mL propilen-karbonat


 4. INDIKACIJE


Prevencija i tretman infestacija buvama kod mačaka.

Za tretman infestacija buvama kod kunića kućnih ljubimaca.

Lek se kod mačaka može koristiti i kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD).Preporučena minimalna doza iznosi 10 mg imidakloprida/kg telesne mase, što je ekvivalentno

0.1 mL leka Advantage/kg telesne mase.

Režim doziranja treba da bude zasnovan na lokalnom epidemiološkom stanju.

Lek treba primenjivati jednom mesečno kada se koristi kod mačaka kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama.

Tretman treba ponoviti posle 4 nedelje. Potrebno je tretirati i životinje u fazi laktacije kao i

njihovo potomstvo.

Preparat ubija buve u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman sprečava dalju infestaciju buvama tokom tri do četiri nedelje kod mačaka i do nedelju dana kod kunića kućnih ljubimaca. Ukoliko se ukaže potreba za ponovljenim tretmanom ranije od 4 nedelje, njega ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.


Može se dogoditi da se re-infestacija buvama iz okoline nastavi tokom 6 nedelja ili duže nakon početka tretmana. U tom slučaju je potrebno obaviti više od jednog tretmana, zavisno od prisustva buva u okolini. Kao dodatna zoohigijenska mera, preporučuje se odgovarajući tretman okoline protiv odraslih jedinki buva i njihovih razvojnih stadijuma.

U cilju smanjivanja re-infestacije novim buvama, preporučuje se tretman svih mačaka i kunića u domaćinstvu.


Lek zadržava svoju efikasnost i u slučaju kad se životinja pokvasi, na primer ako je životinja izložena kiši. Međutim, zavisno od prisustva buva u okolini, može se javiti potreba za ponovnim tretmanom. U takvim slučajevima tretman ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.


Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti zatvarač. Okrenuti zatvarač, postaviti ga drugom stranom na tubu i okretanjem probušiti plastičnu membranu tube.


Primena kod ma čke


Razgrnuti dlaku na vratu mačke u podnožju lobanje da se vidi koža.


Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.


Primena kod kunića


Razgrnuti dlaku na vratu kunića u podnožju lobanje da se vidi koža.

Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primena u podnožju lobanje će svesti na minimum mogućnost da životinja oliže lek. Nanositi samo na neoštećenu kožu.

  Sprečiti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.

  Lek je gorkog ukusa i ponekad se može javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja liže mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minuta bez ikakvog tretmana.


 2. KARENCA


  Nije primenljivo.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 5 godina.


  Rok upotrebe nakon otvaranja tube: Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu životinje.


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima životinje.


  Ne dozvoliti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja. Lek je samo za spoljnu upotrebu.


  Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju lek životinjama:

  Lek sadrži benzil alkohol koji može izazvati preosetljivost kože ili prolazne reakcije kože

  (nadraženost, peckanje).

  Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima i ustima. U vreme primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti.

  Vodom i sapunom oprati svaku kontaminaciju kože.

  Ukoliko lek slučajno dospe u oči, oči treba dobro isprati vodom. Ukoliko iritacija kože ili oka potraje potrebna je intervencija lekara.

  Ukoliko dođe do slučajnog gutanja leka potrebna je hitna intervencija lekara. Dobro oprati ruke nakon primene leka.

  Ne treba milovati ili timariti životinje dok se mesto aplikacije ne osuši (obično oko sat vremena).


  Predoziranje

  Mala je verovatnoća trovanja životinja nakon slučajnog oralnog unošenja. U tom slučaju, treba

  preduzeti simptomatsko lečenje pod nadzorom veterinara. Nema specifičnog antidota, ali primena aktivnog uglja može biti od koristi.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.01.2015.


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polipropilena bele boje. Sekundarno pakovanje: blister u kartonskoj kutiji.

Punjenje:


0.4 mL po tubi (40 mg imidakloprida)

0.8 mL po tubi (80 mg imidakloprida)

Veličina pakovanja: blister sa 4 tube, 4 x 0.4 mL;

blister sa 4 tube, 4 x 0.8 mL.

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX17

Broj i datum izdavanja dozvole:

Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00013-14-001 od 07.07.2014. Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce: 323-01-00014-14-001 od 07.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z