FISKocr

AIVLOSIN


UPUTSTVO ZA LEK


AIVLOSIN, premiks za mediciniranu hranu, 42.5 mg/g, 1 x 5 kg AIVLOSIN, premiks za mediciniranu hranu, 42.5 mg/g, 1 x 20 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Gallows Green Services Ltd. u saradnji sa Eco Animal Health

Gallows Green Services Ltd.: Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika Britanija

Eco Animal Health: P.O. Box 47542, Southgate, London N14 6WS, Velika

Adresa:

Britanija


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o. Beograd

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet d.o.o.

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, Velika Britanija u saradnji sa Eco Animal Health, P.O. Box 47542, Southgate, London N14 6WS, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  AIVLOSIN

  Tilvalozin (42.5 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca

  Tilvalozin 42.5 mg

  (u obliku tilvalozin-tartarata)

  Pomoćne supstance:

  Hidroksipropilceluloza; sojin prašak, nemasni; stočno pšenično brašno; magnezijum-trisilikat (Sepiolit).


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja izazvane osetljivim sojevima

  Mycoplasma hyopneumoniae kod svinja.

  Lečenje proliferativne enteropatije svinja (ileitisa) izazvane Lawsonia intracellularis u zapatima gde je dijagnoza bazirana na anamnezi, kliničkim i patomorfološkim podacima.

  Tretiranje dizenterije svinja (krvavog proliva svinja) izazvane Brachyspira hyodysenteriae

  u zapatima gde je bolest dijagnostikovana i sprečavanje daljeg širenja bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Dodavati samo kroz suvu hranu.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja enzootske pneumonije svinja:


  2.125 mg/kg telesne mase tilvalozina dnevno u hrani u toku 7 uzastopnih dana.


  Sekundarne infekcije bakterijama kao što su Pasteurella multocida i Actinobacillus pleuropneumoniae mogu komplikovati enzootsku pneumoniju i zahtevaju specifično lečenje.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenja proliferativne enteropatije svinja (ileitis):

  4.25 mg/kg telesne mase tilvalozina dnevno u hrani u toku 10 dana neprekidno.


  Lečenje i sprečavanje daljeg širenje dizenterije svinja ( krvavog proliva svinja) :

  4.25 mg/kg telesne mase tilvalozina dnevno u hrani u toku 10 uzastopnih dana .


  Indikacije

  doze aktivne

  supstance

  trajanje

  tretmana

  količina za mešanje

  u hrani

  Lečenje i sprečavanje daljeg

  širenja enzootske pneumonije svinja:

  2.125 mg/kg

  tel. mase dnevno

  7 dana

  1 kg/tona*

  Lečenje i sprečavanje daljeg

  širenja proliferativne enteropatije svinja (ileitis):

  4.25 mg/kg

  tel.mase dnevno

  10 dana

  2kg/tona*

  Lečenje i sprečavanje daljeg

  širenje dizenterije svinja ( krvavog proliva svinja) :

  4.25 mg/kg

  tel.mase dnevno

  10 dana

  2kg/tona*


  VAŽNO* navedena količina podrazumeva da svinje konzumiraju dnevno količinu hrane koja je ekvivalent 5% njihove telesne mase.


  Kod starijih svinja ili svinja sa smanjenim apetitom ili sa ograničenim uzimanjem hrane, količinu preparata za mešanje u hrani treba povećati da se dostigne preporučena doza.


  Kod smanjenog konzumiranja hrane upotrebiti sledeću formulu:


  Kg premiksa/na tonu hrane = Doza(mg/kgtelmase)xtel.masa(kg)

  Dnevni unos hrane(kg) x jačina premiksa(mg/g)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kao pomoć pri lečenju , treba uvesti primenu svih zootehničkih uslova da se smanji rizik od infekcije i kontroliše povećanje rezistencije.


  Da bi se umešao premiks u hranu, treba upotrebiti horizontalnu mešalicu. Preporučuje se da se Aivlosin prvo pomeša u 10 kg hrane, zatim se dobro promeša sa ostatkom hrane. Tada se ova hrana može peletirati. Peletiranje uključuje prethodni tretman sa parom u trajanju od 5 minuta i peletiranje na temperaturi ne višoj od 70 °C pod normalnim uslovima.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice : 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u brašnastu ili peletiranu hranu: 1 mesec, čuvanjem zaštićeno od svetlosti i vlage.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost Aivlosin-a tokom graviditeta i laktacije nije utvrđivana kod svinja.

  Davati lek samo u skladu sa procenom rizika i dobiti od strane nadležnog veterinara.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Terapiju je potrebno bazirati na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinja. Ukoliko nije moguće, terapiju bazirati na osnovu lokalne ( regionalni, farmski nivo) epidemiološke situacije osetljivosti ciljnih bakterija.

  Odstupanjem od informacija navedenih u Uputstvu za lek, povećava se rizik od razvoja i selekcije rezistencije i smanjenja efikasnosti lečenja , sa drugim makrolidima usled stvaranja moguće unakrsne rezistencije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pošto je primećeno da Aivlosin izaziva preosetljivost kod laboratorijskih životinja, ljudi koji

  su preosetljivi na tilvalozin tartarat treba da izbegavaju svaki kontakt sa proizvodom.

  Tokom mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa očima, kožom i sluzokožom. Osoblje koje meša ili koje rukuje mediciniranom hranom treba da nosi zaštitnu

  opremu : zaštitne pantalone, nepropustljive rukavice, jednokratnu masku za disanje ili višekratni respirator. U slučaju dodira sa kožom dobro je isprati vodom.

  Kod slučajnog gutanja potražiti medicinsku pomoć i pokazati nalepnicu lekaru


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.08.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Višeslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen niske gustine) sa 5 kg ili 20 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA92

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00068-13-001 od 19.08.2014. Aivlosin, premiks za mediciniranu hranu ,1 x 20 kg

323-01-00070-13-001 od 19.08.2014. Aivlosin, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z