FISKocr

CHRONOGEST CR®


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


CHRONOGEST CR®, vaginalni sundjer, 1x25 kom (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Marlo Farma d.o.o.

Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Chronogest CR® hronolon (20 mg) vaginalni sunđer ovce


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 vaginalni sunđer sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Hronolon 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Hidroksipropil celuloza; polietilen glikol


 3. INDIKACIJE


  Kod ovaca i šilježica: sinhronizacija i indukcija ovulacije u kombinaciji sa PMSGom.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne preporučuje se primena kod gravidnih ovaca.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U toku tretmana nastaje prolazna blaga reakcija sluznice vagine zapaljenske prirode sa oskudnim seromukoznim iscedkom. Pri uklanjanju sunđera može se pojaviti mukopurulentni iscedak iz vagine koji nije povezan sa kliničkim znacima poremećaja zdravstvenog statusa niti ima neželjene posledice na plodnost.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: jedan sunđer po životinji - nezavisno od telesne mase, rase, tipa i sezone. Preporučuje se intravaginalno plasiranje sundjera uz korišćenje aplikatora.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nakon postavljanja, sunđeri treba da ostanu intravaginalno punih 14 dana. Na kraju tretmana, sunđer se pažljivo vadi povlačenjem za vrpcu.

  Kako bi se pojačala ovulacija, preporučuje se injekcija PMSG-a za ovce. Životinje ovuliraju izmedju 48 i 72 časa nakon vadjenja sunđera.


 9. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 5 dana nakon uklanjanja sunđera Mleko: 0 dana, uključujući i period tretmana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 5 godina


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ponovljeni tretman sa ovim preparatom u kombinaciji sa PMSGom može indukovati porast PMSG antitela, što može da umanji efikasnost tretmana u slučaju kada su zivotinje vestački oplođene. Ponovljeno korišćenje u toku jedne godine nije ispitano.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom laktacije. Ne preporučuje se upotreba tokom graviditeta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom aplikacije veterinarskih lekova potrebna je zaštitna oprema (gumene rukavice).


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


April 2011.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje: Režim izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


1x25 vaginalnih sunđera

Lek se može izdavati samo na recept veterinara. QG03D***

323-01-27-10-001 od 08.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z