FISKocr

Mediflor 100 WSP


UPUTSTVO ZA LEK


Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1 kg Mediflor100WSP,oralniprašak,1x100 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Ustanička 17, 11000 Beograd Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.,

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Mediflor 100 WSP

  florfenikol 100 mg/g

  oralni prašak svinje i brojleri


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca

  Florfenikol 100 mg


  Pomoćna supstanca

  Saharoza.


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Lečenje i kontrola respiratornih bolesti svinja (kontrola samo u zapatu u kome već postoje ispoljeni klnički simptomi bolesti kod nekih jedinki, kada treba tretirati sve životinje radi sprečavanja širenja bolesti), prouzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus suis kao i drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.


  Brojleri: Kolibaciloza i druge infekcije živine izazvane mikroorganizmima osetljivim na florfenikol (pastereloza, streptokokne i stafilokokne infekcije i dr.).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod krmača tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nerastova namenjenih za priplod.

  Lek se ne primenjuje kod životinja koje su predhodno ispoljile preosetljivost na florfenikol.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Svinje: Blago smanjenje konzumiranja vode za piće, tamno braon prebojavanje fecesa i konstipacija, mogu se uočiti u toku tretmana. Najčešće zapaženi neželjeni efekti su dijareja i/ili perianalni i rektalni eritem/edem. Svi navedeni simptomi su prolaznog karaktera.

  Brojleri: Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno desjtvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Dnevna doza florfenikola je 10 mg na kilogram telesne mase, u vodi za piće, tokom 5 uzastopnih dana.

  Individualno doziranje: 1 g Mediflor 100 WSP na 10 kg telesne mase dnevno, u vodi za piće, kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana.

  Grupno doziranje: Da bi se tretirale svinje koje piju uobičajnu količinu vode, odnosno 10% od telesne mase, potrebno je dodati 100 ppm-a florfenikola (100mg/L) u vodu za piće, tokom 5 uzastopnih dana. Ova medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za napajanje životinja. Koncentracija od 100 ppm-a florfenikola se dobija tako što se 100g leka Mediflor 100 WSP (10g florfenikola) rastvori u 100 litara vode za piće ili 1 kg Mediflor 100 WSP (100g florfenikola) rastvori u 1000 litara vode za piće.


  Količina leka Mediflor 100 WSP u kilogramima (kg), koju treba rastvoriti u 1000L vode za piće, može da se izračuna na osnovu ukupne telesne mase svinja koje treba tretirati (UTMS) i ukupne količine vode koju te svinje popiju u toku 24 sata (UKV), na osnovu sledeće formule:


  Mediflor 100 WSP (kg) za 1000L vode za piće =


  10 x UTMS (kg)

  100 x KV (L)


  Brojleri:Dnevna doza florfenikola je 20 do 30mg/kg telesne mase, u vodi za piće kontinuirano 3 do 5 dana.


  Lek Mediflor 100 WSP se primenjuje rastvoren u vodi za piće u koncentraciji od 200 do 300g leka u 100 L vode za piće, odnosno 2 do 3kg leka u 1000 L vode za piće (što odgovara koncentraciji florfenikola od 200 do 300ppm), kontinuirano 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Konzumiranje medicinirane vode od strane životinja zavisi od nekoliko faktora, uključujući zdravstveno stanje životinja i ambijentalne uslove, kao što su temperatura i vlažnost vazduha.


  Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, svakodnevno treba pratiti potrošnju medicinirane vode i prema toj potrošnji prilagođavati koncentraciju florfenikola u vodi za piće. Ako to međutim nije moguće postići, lek dozirati individualno ili životinje tretirati parenteralno.


  Brojleri

  Posle rastvaranja leka u vodi za piće, mediciniranu vodu utrošiti odmah nakon rastvaranja. Rastvor u kome je koncentracija florfenikola preko 1g po litri vode za piće, može da precipitira.


 10. KARENCA


  Za meso i jestiva tkiva svinja 20 dana. Za meso i jetsiva tkiva brojlera 7 dana.

  Karenca počinje da teče po prestanku primene medicinirane vode.

  Lek se ne sme koristiti kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Čuvati udaljeno od hrane, pića i stočne hrane.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: 24 časa, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Rastvor u kome je koncentracija florfenikola preko 1 g po litri vode za piće, može da precipitira. Lek se ne primenjuje istovremeno sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima.

  Lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

  Kod prekomerne konzumacije vode usled visoke temperature vazduha u objektima gde životinje borave, koncentraciju leka u vodi za piće treba uskladiti sa dnevnom potrošnjom vode ili pristupiti individualnom doziranju na kilogram telesne mase.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja leka, kod svinja se javljaju: opadanje telesne mase, smanjeno konzumiranje

  hrane i vode, perianalni eritem i edem, kao i promena nekih hematoloških i biohemijskih parametara koji ukazuju na dehidrataciju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinsrkim lekom.

  Tokom pripremanja medicirane vode obavezno se pridržavati mera zaštite za radnika (zaštitna odela,

  maske za lice i dr.).


  Prilikom rukovanja preparatom nije dopušteno jesti, piti i pušiti, a nakon rada ruke treba oprati vodom i sapunom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništava se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x1kg i 1x100 g

unutrašnje pakovanje –polietilenska kesa spoljašnje pakovanje – kartonska kutija


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 1 kg; 323-01-00313-14-001 od 26.01.2015.

Mediflor 100 WSP, oralni prašak, 1 x 100 g; 323-01-00314-14-001 od 26.01.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z