FISKocr

CIDR


UPUTSTVO ZA LEK


CIDR, vaginalni dostavni sistem, 1.38 g, 1x10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Adresa: Rue Laid Burniat 1, Louvain-la-Neuve, Belgija Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovica 38-40, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38-40, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, Louvain-la-Neuve, Belgija


 2. IME LEKA


  CIDR

  progesteron (1.38 g) vaginalni dostavni sistem za krave i junice


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 vaginalni dostavni sistem sadrži:


  Aktivna substanca:

  Progesteron 1.38 g


  Ostali sastojci:

  Silikonski elastomer; osnova od najlona; nastavak od poliestera .


 4. INDIKACIJE


  Za kontrolu estrusa kod krava i junica u ciklusu uključujući:

  -sinhronizaciju estrusa kod životinja u zapatu gde je fiksno vreme osemenjavanja

  -sinhronizaciju donora i primaoca prilikom embrio-transfera Koristi se u kombinaciji sa prostaglandinom F2α ili analogom.

  Upotreba leka na ovaj način rezultira pojavom estrusa 48-96 sati nakon uklanjanja vaginalnog

  dostavnog sistema a kod većine životinja estrus se javlja u okviru 48-72 sata.


  Za indukciju i sinhronizaciju estrusa kod fiksnog vremena osemenjavanja:

  -Kod cikličnih krava i junica. Koristi se u kombinaciji sa prostaglandinima F2α (PGF2α ) ili analogima.

  -Kod krava i junica u ciklusu i necikličnih krava i junica .

  Koristi se u kombinaciji sa gonadotropin oslobadjajućim hormonom (GnRH) ili analogom i PGF2α ili analogom.

  -Kod necikličnih goveda. Koristi se u kombinaciji sa PGF2α ili analogom i konjskim horiogonadotropinom eCG


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovan je kod krava i junica sa nezrelim ili nepravilno građenim genitalnim traktom kao i kod infekcija genitalnog trakta. Kontraindikovana je upotreba proizvoda kod gravidnih životinja i u periodu od 35 dana nakon telenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posledice upotrebe ovog proizvoda mogu biti pojava vaginalnog iscetka i lokalna iritacija. Iscedak uglavnom iščezava u periodu između uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema i osemenjavanja i ne utiče na koncepciju


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave i junice


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vaginalna upotreba

  Doza leka je 1.38 g progesterona po životinji u toku 7-9 dana zavisno od indikacije. Sinhronizacija estrusa i sinhronizacija životinja koji su donori i primaoci tokom embriotransfera

  Jedan vaginalni dostavni sistem se plasira u vaginu krave ili junice i tu ostaje tokom 7 dana. 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema životinji se aplikuje luteolitička doza prostaglandina F2α ili analog. Kod životinja koje odgovore na tretman, estrus se javlja tokom 1-3 dana

  nakon uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema.

  Krave treba osemenjavati u toku 12 sati nakon pojave prvih znakova estrusa. Protokol kod sinhronizacije embriotransfera:

  1. Krave recipijenti:

   Jedan vaginalni dostavni sistem se plasira u vaginu krave ili junice i tu ostaje tokom 7 dana. 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema životinji se aplikuje luteolitička doza prostaglandina F2α ili analog. Kod životinja koje odgovore na tretman ,estrus se javlja tokom 1-3 dana nakon ukljanjanja vaginalnog dostavnog sistema.

  2. Krave donori:

   CIDR se aplikuje kod krava donora 0.dana FSH hormon se aplikuje 6.7.8.i 9.dana tretmana,a doza prostaglandina im se aplikuje 24sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema.


   Kodindukcijeisinhronizacijeestrusa kodfiksnogvremenaosemenjavanja


   Kod krava i junica u ciklusu:

   -Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 7 dana

   -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ili analoga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni

   -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 h nakon vadjenja sredstva.


   Kod krava i junica u ciklusu i necikličnih krava i junica:

   - Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 7-8 dana

   -Aplikovati dozu GnRH ili analoga

   -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ili analoga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni

   -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 h nakon vadjenja sredstva, a ako se aplikuje GnRH ili analog 36 časova nakon što se CIDR izvadi fiksno vreme osemenjavanja je nakon 16-20 časova .


   Kod necikličnih krava:

   Protokol fiksnog vremena osemenjavanja je sledeći:

   -Ubaciti CIDR u vaginu i ostaviti tokom 9 dana

   -Aplikovati luteolitičku dozu PGF2α ili analoga 24 časa pre no što se sredstvo ukloni

   -Aplikovati eCG nakon vadjenja leka CIDR

   -Fiksno vreme osemenjavanja je 56 časova posle vadjenja sredstva ili tokom 12 časova nakon prvih znakova estrusa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za aplikaciju treba koristiti odgovarajući aplikator, poštujući sledeću proceduru:


  1. Pre upotrebe proveriti da li je aplikator čist i potopljen u odgovarajući antiseptički rastvor koji ne deluje nadražujuće.

  2. Koristeći plastične rukavice, preklopiti ručice vaginalnog sistema i ubaciti ga u aplikator. Ručice

   vaginalnog dostavnog sistema treba blago da vire iz kraja aplikatora. Treba izbegavati nepotrebno predugo rukovanje proizvodom da bi se u najvećoj mogućoj meri smanjio prelazak aktivne

   supstance na rukavice osobe koja rukuje ovim proizvodom.

  3. Na kraj napunjenog aplikatora naneti u maloj količini odgovarajući lubrikant. 4.Podići rep i očistiti vulvu i perineum.

   1. Nežno uvesti aplikator u vaginu, prvo u vertikalnom a zatim u horizontalnom pravcu sve dok se ne naiđe na otpor.

   2. Proveriti da li je konac za uklanjanje slobodan a zatim pritisnuti ručku aplikatora i omogućiti cilindru aplikatora da se pokrene unazad prema ručki aplikatora. Na ovaj način oslobađaju

    se ručice sistema koje ga zadržavaju u prednjem delu vagine.

   3. Kada je sistem pravilno pozicioniran, izvući aplikator a konac za izvlačenje ostaviti da visi iz vulve.

   4. Aplikator treba očistiti i dezinfikovati pre upotrebe kod druge životinje. Uklanjanje sistema

   Sistem se uklanja nežnim povlačenjem konca. U nekim slučajevima moguće je da se konac ne vidi i u tim slučajevima potrebno je, uz upotrebu, rukavica pronaći ga u kaudalnom delu vagine.

   Prilikom izvlačenja sistema ne treba koristi silu. U slučaju otpora ukljanjanje sistema treba pomoći rukom uz upotrebu rukavica. Sistem je namenjen za jednokratnu upotrebu.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: nula dana. Mleko: nula dana.

  Tokom tretmana mleko se može koristiti za ljudsku ishranu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Samostalan tretman progesteronom pridržavajući se predloženog doziranja nije dovoljan da izazove estrus i ovulaciju kod nekih životinja. Iz tog razloga savetuje se da se pre početka tretmana progesteronom utvrdi postojanje ciklične aktivnosti jajnika.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj proizvod može da se koristi kod životinja u laktaciji.

  Ne sme se koristiti kod gravidnih životinja i u periodu od 35 nakon telenja usled nedostataka studija o bezbednosti kod ovih kategorija. Laboratorijska ispitivanja na miševima i pacovima nakon ponovljenih intramuskularnih ili subkutanih aplikacija visokih doza progesterona pokazala su fetotoksični efekat.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za primenu na životinjama.

  Osobe koje rukuju lekom treba da koriste zaštitne rukavice, i prilikom uvođenja sistema u vaginu i prilikom vađenja.Za uvođenje sistema koristiti aplikator. Nakon rukovanja ovim proizvodom ruke oprati vodom i sapunom. Ne treba jesti, piti ili pušiti tokom rukovanja ovim proizvodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostali otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


30.01.2015.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje: kesa od polietilena niske gustine, u kojoj se nalazi 10 vaginalnih


dostavnih sistema.

Kesa se može ponovo zatvoriti pomoću patentnog zatvarača.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03DA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00473-13-001 od 30.01.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z