FISKocr

Vitamin C


UPUTSTVO ZA LEK


VitaminC,rastvorzainjekciju,100mg/ml, 50ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Vitamin C 100 mg/ml, rastvor za injekciju (askorbinska kiselina)

  za konje, goveda, svinje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Askorbinska kiselina (vitamin C) 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Natrijum hidrogenkarbonat 47 mg

  Natrijum hlorid 20 mg

  Natrijum metabisulfit 0.05 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Hipovitaminoza i avitaminoza C (skorbut), hemoragične dijateze različite etiologije, potporna terapija pri lečenju infektivnih i zaraznih bolesti, rekovalescencija, trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna), jatrogena trovanja (jedinjenjima arsena, sulfonamidima, barbituratima i dr.), funkcionalni sterilitet na bazi C avitaminoze, terapija stresa, kod primarnih i sekundarnih anemija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na neki od sastojaka leka; acidoza.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle i m. ili s.c. aplikacije može se javiti lokalna, prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Pri brzoj intravenskoj primeni može doći do kolapsa.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje i psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno, subkutano ili sporo intravenski.

  Daje se jednom dnevno u dozi od 10-20 ml konjima i govedima; 5-10 ml svinjama; i 1-5 ml psima. Terapija traje više dana, u zavisnosti od procene veterinara.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni konjima i govedima, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 ml leka.

  Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brzoj intravenskoj aplikaciji može

  doći do kolapsa.


 10. KARENCA


  Nula dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse, odnosno dezinfikovati kožu na mestu na kom će preparat biti aplikovan.

  Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brzoj intravenskoj aplikaciji može doći do kolapsa.


  Pri istovremenoj primeni askorbinske kiseline sa salicilatima, pojačava se njeno izlučivanje, dok se usporava izlučivanje salicilata. Zakišeljavanje mokraće pri primeni većih doza askorbinske kiseline, može da pospeši izlučivanje drugih lekova koji se istovremeno primenjuju.


  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe preosetljive na neki od sastojaka leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje : Bočica od tamnog stakla (50 ml) u kartonskoj kutiji. Režim izdavanja : Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod : QA11GA01

Broj dozvole: 323-01-0454-11-002 od 25.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z