FISKocr

ZOLETIL 50


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


ZOLETIL 50, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 1x20 mL + 1x5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D. Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o. Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A. Francuska, Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd


 2. IME LEKA


  ZOLETIL 50

  tiletamin, zolazepam (125 mg + 125 mg) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju psi i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 bočica sa praškom sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tiletamin (u obliku hidrohlorida) 125 mg

  Zolazepam (u obliku hidrohlorida) 125 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-sulfat, bezvodni; laktoza


  1 bočica rastvarača sadrži: Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Postizanje opšte anestezije kod različitih dijagnostičkih postupaka i hirurških zahvata.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poremećajima kardiovaskularnog i respiratornog sistema,kao i sa poremećajem funkcije i oboljenjima pankreasa, bubrega ili jetre.

  Ne daje se životinjama koje su istovremeno tretirane organofosfatima.

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim miorelaksantnim lekovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Preosetljivost na spoljne nadražaje.

  Povećanje mišićnog tonusa, tremor ili čak tonično-klonične konvulzije.

  Lek može da izazove hipersalivaciju, prolaznu apnoju, povraćanje tokom oporavka iz anestezije, vokalizaciju, pojačanu trahealnu i bronhijalnu sekreciju ukoliko se ne primeni premedikacija (atropin-sulfat).

  Često se javlja tahikardija, pre svega kod pasa. Može se javiti ili hipo- ili hipertenzija, kao i

  hipotermija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Zoletil 50 se primenjuje intramuskularno (i.m.) ili intravenski (i.v.).


  Uvođenje u anesteziju:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rekonstituisati rastvor ukupnom količinom priloženog rastvarača (odgovara količini od 5 mL vode za injekcije).


  Efekat anestetika kod životinja zavisi od opšteg fizičkog i zdravstvenog stanja (gojaznost, organska oboljenja, visoki graviditet), starosti, pola, temperamenta životinje, kao i od

  trajanja zahvata, tako da se preporučene doze leka Zoletil 50 mogu korigovati prema proceni praktičara.


  Životinjama uskratiti hranu najmanje 12 časova pre anestezije.

  Preporučljivo je da se životinjama skine antiparazitska ogrlica 24 časa pre anestezije.


  Premedikacija:

  Premedikacija se preporučuje u cilju redukovanja neželjenih dejstava leka Zoletil 50: smanjenja salivacije i suvišne ekskrecije i smanjenja holinergičke aktivnosti.

  Atropin (sulfat):

 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Rekonstituisani lek treba upotrebiti u roku od 24 časa ako se čuva na na temperaturi do 25°C ili u roku od 8 dana ukoliko se čuva na temperaturi od 2- 8 °C, zaštićeno od svetlosti.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 24 časa na temperaturi do 25°C

  8 dana na temperaturi od 2- 8°C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Kod pasa, ponovljena aplikacija anestetika može da prouzrokuje neke neželjene efekte koji su karkteristični za tiletamin.


  Životinje treba pažljivo posmatrati, znaci predoziranja su kardio-pulmonalni poremećaji i produžen oporavak iz anestezije. Poremećaj disanja je klinički znak koji se javlja već nekoliko minuta po aplikaciji leka.

  Ne postoji specifičan antidot, već se primenjuje simpomatska i potporna terapija. Letalna doza kod mačaka i pasa je oko 2 mL/kg t m. intramuskularno (100 mg/kg t.m.)


  U premedikaciji anestezije se ne smeju koristiti trankilajzeri iz grupe fenotiazina (acepromazin, hlorpromazin) jer potenciraju depresivno dejstvo Zoletila 50 na kardiovaskularni i respiratorni sistem, kao i na centar za termoregulaciju.

  Hloramfenikol se ne sme koristiti tokom operacije, niti u pre- i postoperativnom periodu, zbog toga što usporava eliminaciju anestetika iz organizma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  U slučaju slučajnog samoubrizgavanja anestetika, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu proizvoda.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija sa 1 bočicom praška i 1 bočicom rastvarača. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QN01AX99

Broj dozvole: 305-2010-14-01-001 od 25.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z