FISKocr

GOCIN® L.A.


Uputstvo za korisnika


EGOCIN® L.A. rastvor za injekciju 1x100 ml.

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, d. d., Novo mesto,


Adresа: Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, Slovenia Podnosilac zahteva: KRKA, d.d., Novo mesto, Predstavništvo Beograd,

Аdresа: Beogradska 39/6, 11000 Beograd


 1. IME LEKA


  EGOCIN® L.A.

  Oksitetraciklin rastvor za injekciju


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivna materija:

  1 ml rastvora sadrži 200 mg oksitetraciklina (u obliku oksitetraciklin dihidrata).

  Pomoćne materije:

  2-pirolidon, magnezijum-oksid, polivinil-pirolidon, natrijum-formaldehid-sulfoksilat, monoetanolamin, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.


 3. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  KRKA, d.d., Novo mesto, Predstavništvo Beograd, Beogradska 39/6, 11000 Beograd


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce i koze.


 5. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin, uključujući i infekcije respiratornog, urinarnog i genitalnog trakta, i lečenje ostalih bakterijskih infekcija (septicemija, mastitis, kombinovane infekcije), sekundarnih infekcija, sekundarnih infekcija posle virusnih respiratornih infekcija kod goveda, malih preživara, kao i infekcija u hirurgiji.


 6. DOZIRANJE


  Govedima, ovcama, kozama i svinjama se daje 5 ml leka na 50 kg telesne težine. Svinjama se daje 1 ml leka na 10 kg telesne težine.


 7. NAČIN PRIMENE


  Govedima, ovcama, kozama i svinjama lek se daje duboko intramuskularno. Ako je potrebno, posle 3 do 4 dana doza može ponovo da se aplikuje.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primjenjen u višim dozama od terapijskih, oksitetraciklin može imati nefrotoksične i hepatotoksične efekte..

  U slučaju da doza prelazi 20 ml za goveda, 10 ml za svinje i 5 ml za ovce i koze, lek se mora aplikovati na više mesta. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas kao i neki sojevi E. coli, Salmonella, Enterococcus, Shigella, Enterobacter i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.


 9. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama s poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega. Lek se ne primjenje kod konja, pasa i mačaka.


 10. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni terapeutskih doza mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja), kao posledica superinfekcije neosetljivim bakterijama i gljivicama. Alergijske reakcije kod preosetljivih životinja su veoma retke, a u slučaju pojave treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti prolazni otok, naročito kod prasadi, koji posle nekoliko dana spontano iščezne. Kod mladih životinja može doći do poremećaja rasta kostiju i prebojavanja zuba.


 11. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 21 dan. Mleko: 7 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi ispod 25ºC, na suvom mestu. Zaštitite od svetlosti.

  Držati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici/kutiji.


 13. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama:

  Nema posebnih upozorenja u vezi neke vrste životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:


  Pridržavati se opštih pravila o parenteralnoj aplikaciji leka. U slučaju da doza prelazi 20 ml za goveda, 10 ml za svinje i 5 ml za ovce i koze, lek se mora aplikovati na više mesta.


 14. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljen lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 15. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.03.2007


 16. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Pakovanje: Staklena bočica sa 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja: Na veterinarski recept

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole: 92/2007/1400 od 06.03.2007

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z