FISKocr

Finadyne


UPUTSTVO ZA LEK


Finadyne, rastvor za injekciju, bočica 1 x 50 mL Finadyne,rastvorzainjekciju,bočica1x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering-Plough Sante Animale


Adresa: La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre, Francuska


Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o. Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO farma d.o.o. Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Schering-Plough Sante Animale

  La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre, Francuska


 2. IME LEKA


  Finadyne

  fluniksin (50 mg/mL) rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fluniksin (u obliku fluniksin meglumina) 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg

  Propilenglikol 207.2 mg

  Ostale pomoćne supstance: dietanolamin; dinatrijum-edetat; natrijum-formaldehidsulfoksilat; hlorovodonična kiselina kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za smanjenje bolova i ublažavanje simptoma zapaljenja i groznice koji se javljaju kod pojave bolesti različite etiologije, posebno kod:

  Svinja:

  Kao potporna terapija kod lečenja MMA sindroma (Mastitis-metritis-agalakcija sindrom) i lečenja

  respiratornih oboljenja.

  Konja:

  Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama.

  Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.

  Goveda:

  Kao potporna terapija u lečenju respiratornih oboljenja goveda i akutnog mastitisa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalnu iritaciju, ulceracije i kod dehidriranih i hipovolemičnih životinja, moguća oštećenja bubrega.

  Kod svinja se može javiti prolazna iritacija mesta aplikacije koja spontano prolazi u toku 14 dana.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intravenozno kod goveda i konja i intramuskularno kod svinja.

  Svinje:


  Konje:


  Goveda:


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izbegavati intra-arterijalnu primenu.

  Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik. U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.


 10. KARENCA


  Goveda meso: 7 dana

  mleko: 2 dana Konji meso: 7 dana Svinje meso: 22 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.05.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 50 mL rastvora za injekciju; 100 mL rastvora za injekciju Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara ATCvet kod: QM01AG90

Broj i datum izdavanja dozvole:


323-01-0605-11-001 od 15.07.2013. Finadyne, rastvor za injekciju, bočica 1 x 50 mL

323-01-00037-14-001 od 28.05.2014. Finadyne, rastvor za injekciju, bočica 1 x 100 mL

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z