FISKocr

NOVPIRON®


UPUTSTVO ZA LEK


NOVPIRON®, rastvor za injekciju, 1 x 50ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “ SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica , Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “ SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica , Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA NOVPIRON®

  metamizol-natrijum (500 mg/ml) rastvor za injekciju

  za konje, ždrebad, goveda i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Metamizol-natrijum 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 0.15 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Primena leka NOVPIRON® indikovana je u sledećim slučajevima:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod:

 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Produžena primena metamizola prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanja, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre.

  Moguća je bolna reakcija i otok posle intramuskularne primene leka.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ždrebad, goveda i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje parenteralno, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom. Metamizol se primenjuje u sledećim dozama:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod konja se preporučuje spora intravenska aplikacija, prethodno temperiranog leka, a kod goveda, ždrebadi i pasa intramuskularna i intravenska aplikacija.

  Na jednom injekcionom mestu (i m.) se može dati najviše:

 10. KARENCA


  Goveda (meso, iznutrice i druga jestiva tkiva): 12 dana

  Goveda (mleko): 5 dana

  Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje 5 dana pre trke.


  Kod jakih količnih bolova preporučuje se intravenska ili kombinovana aplikacija leka.

  Brza intravenska primena leka dovodi do hipotenzije i nekoordinisanih pokreta, pa je potrebna spora aplikacija. Ukoliko se lek aplikuje paravenozno nastaje iritacija tkiva koja može da pređe u nekrozu. Izbegavati primenu leka kod dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih životinja kako bi se sprečio mogući nefrotoksični efekat


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje istovremeno, ni u toku 24 časa sa bilo kojim drugim nesteroidnim

  antiinflamatornim lekom i glukortikoidima.

  Ne primenjuje se sa aminoglikozidnim antibioticima i drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Predoziranje praparata prouzrokuje konvulzije i ataksije koje nastaju zbog stimulacije CNS-a.


  Inkompatibilnost

  Zbog nedovoljno poznate inkompatibilnosti metamizol ne treba mešati u sa drugim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji, treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitnu opremu (masku, rukavice, naočare).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.06.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 50 ml (u kartonskoj kutiji)

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN02BB02

Broj dozvole: 323-01-0262-12-001 od 19.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z