FISKocr

Selectan


UPUTSTVO ZA LEK


Selectan, rastvor za injekciju, bočica 1 x 50 ml, Selectan, rastvor za injekciju, bočica 1 x 250 ml (za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Spain


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd


 2. IME LEKA SELECTAN

  florfenikol (300 mg/ml)

  rastvor za injekciju goveda, svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol...................................300 mg


  Ekscipijens:

  N-metilpirolidon

  Glicerol formal


 4. INDIKACIJE

  Bolesti uzrokovane bakterijama osetljivim na florfenikol: Goveda:

  Lečenje oboljenja respiratornog trakta kod goveda čiji su uzročnici Mannheimia haemolytica,

  Pasteurella multocida i Histophilus somni.


  Svinje:

  Lečenje akutnih formi respiratornih bolesti uzrokovanih sojevima Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida.


 5. KONTRAINDIKACIJE


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda se u toku terapije mogu javiti smanjeno unošenje hrane i prolazno omekšavanje fecesa. Tretirane životinje se brzo i potpuno oporavljaju nakon završetka terapije.

  Način primene leka može uzrokovati pojavu inflamatornih lezija na mestu aplikacije, koje mogu trajati i

  do 14 dana.


  Kod svinja su najčešća neželjena dejstva prolazna dijareja i/ili perianalni i rektalni eritem/edem koji se mogu javiti kod 50% tretiranih životinja. Ovi efekti mogu trajati nedelju dana.

  Pojava prolaznog otok u trajanju od 5 dana može se primetiti na mestu aplikacije leka. Inflamatorne lezije na injekcionom mestu mogu trajati i do 28 dana.

  Kod približno 30% tretiranih svinja lek može da prouzrokuje povišenu telesnu temperaturu (40° C), umerenu depresiju ili dispneju, koje nastaju nedelju dana, ili više posle primene druge injekcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda:

  20 mg/kg telesne mase (1 ml SELECTAN-a na 15 kg telesne mase), intramuskularnom injekcijom, dva puta u intervalu od 48 sati.

  - Zapremina leka koja se aplikuje na jedno injekciono mesto ne sme da prelazi 10 ml.


  Svinje:

  15 mg/kg telesne mase (1 ml SELECTAN-a na 20 kg telesne mase), intramuskularnom injekcijom u vrat, dva puta u intervalu od 48 sati.

  - Zapremina leka koja se aplikuje na jedno injekciono mesto ne sme da prelazi 3 ml.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dezinfikovati zatvarač pre izvlačenja svake doze. Koristiti suv, sterilan špric i iglu.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 30 dana

  Nije dozvoljena primena kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 18 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane vetrinara na osnovu ispitivanja osetljivosti,

  odnosno odrađenog antibiograma.

  Ne davati prasadima telesne mase manje od 2 kg.

  Nije dozvoljena primena kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Bezbednost florfenikola nije ispitivana kod krava i krmača u toku graviditeta i laktacije. Zbog toga se

  primena ovog leka ne preporučuje kod gravidnih životinja i u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Treba voditi računa kako bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje.

  Izbegavati kontakt sa očima i kožom.

  U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati oči čistom vodom.

  U slučaju kontakta sa kožom, mesto kontakta odmah isprati čistom vodom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, propilen glikol ili polietilen glikol trebalo bi da

  izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19. 01. 2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica polipropilenska, 1 x 50 ml bočica polipropilenska, 1 x 250 ml

Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90


Broj dozvole: 1 x 50 ml 323 -01 -0018 -11- 001

1 x 250 ml 323 -01 -0019 -11- 001


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z