FISKocr

Onglyza


UPUTSTVO ZA LEK


Onglyza® film tablete, 2,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


Proizvođač : Bristol-Myers Squibb Company


Adresa: Contrada Fontana del Ceraso, IT-03012 Anagni (FR), Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


Ad esa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Onglyza®, 2,5 mg, film tableta

INN: saksagliptin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Onglyza i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Onglyza

 3. Kako se upotrebljava lek Onglyza

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Onglyza

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Onglyza I ČEMU JE NAMENJEN


  Onglyza sadrži aktivnu supstancu saksagliptin, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju ‘oralni antidijabetici’. Oni funkcionišu tako što pomažu kontrolu nivoa šećera u Vašoj krvi.


  Onglyza se koristi kod odraslih pacijenata starih 18 godina i više sa dijabetesom tipa 2, za bolju kontrolu glikemije ukoliko se ova bolest ne može adekvatno kontrolisati jednim antidijabetikom, ishranom ili fizičkom aktivnošću. Onglyza se koristi zajedno sa insulinom ili nekim drugim oralnim antidijabetikom.


  Važno je da se pridržavate uputstava Vašeg lekara ili sestre u vezi sa ishranom i fizičkom aktivnošću.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Onglyza


  Lek Onglyza ne smete koristiti:


  Ukoliko imate ove simptome, prestanite da uzimate lek Onglyza i javite se odmah lekaru ili medicinskoj sestri.


  Kada uzimate lek Onglyza, posebno vodite računa:

  Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Onglyza da li:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Onglyza


  Lek Onglyza uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza leka Onglyza je jedna tableta od 5 mg jednom na dan.


  Ukoliko imate problema sa bubrezima, Vaš lekar Vam može propisati niže doze leka. U ovom slučaju to je 2,5 mg jednom dnevno.


  Vaš lekar će Vam propisati lek Onglyza zajedno sa insulinom ili nekim drugim oralnim lekom protiv dijabetesa. Vodite računa da uzimate ovaj lek prema uputstvima Vašeg lekara kako biste postigli najbolje rezultate za Vaše zdravlje.


  Kako treba uzimati lek Onglyza

  Tabletu progutajte celu sa vodom. Tabletu možete uzimati sa ili bez hrane. Tabletu možete uzeti u bilo koje doba dana, poželjno je da uzimate tabletu svakoga dana u isto vreme. To će Vam pomoći da se setite da uzmete tabletu.


  Ako ste uzeli više leka Onglyza nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta leka Onglyza nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Onglyza  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Onglyza


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Onglyza može da izazove neželjena dejstva mada ona ne moraju da se jave kod svih.


  Neki simptomi iziskuju neodložnu medicinsku pomoć:

  Treba da prestanete da uzimate lek Onglyza i odmah potražite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas javi neki od sledećih simptoma niskog šećera u krvi: drhtavica, znojenje, anksioznost, zamućen vid, trnjenje usana, bledilo, promene raspoloženja, zbunjenost ili konfuzija (hipoglikemija).


  Dole navedena neželjena dejstva mogu da se jave u određenim učestalostima koje su definisane na sledeći način:  Kod nekih pacijenata su se javljala sledeća neželjena dejstva posle primene leka Onglyza i metformina:

 5. KAKO ČUVATI LEK Onglyza


  Ovaj lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Onglyza posle isteka roka upotrebe koji je naveden na blisteru ili kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan datog meseca.

  Nemojte koristiti lek Onglyza ukoliko je pakovanje oštećeno ili ukoliko su vidljivi znaci otvaranja. Lekove ne treba odlagati u otpadne vode ili kućno smeće. Pitajte Vašeg farmaceuta na koji način treba odlagati lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OnglyzaNosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ASTRAZENECA UK LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO,

Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.,

Italija, Anagni, Contrada Fontana del Ceraso


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3313-12-001 od 13.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org