pfizer Apoteke Apoteke

Gluformin

film tabl. 30x500mg
CENA: 119,86 din.

film tabl. 30x1000mg
CENA: 202,49 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Gluformin®, film tablete, 1000 mg

Pakovanje: 30 x 1000 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Gluformin®, 1000 mg, film tablete

INN: metformin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Gluformin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gluformin

 3. Kako se upotrebljava lek Gluformin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gluformin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUFORMIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Gluformin sadrži aktivni sastojak metformin, lek za lečenje šećerne bolesti (dijabetesa). Pripada grupi lekova koji se zovu bigvanidi.


  Insulin je hormon koji nastaje u pankreasu (gušterači) i omogućava prelazak glukoze (šećera) iz krvi u ćelije tela. Vaše telo koristi glukozu da bi imalo energiju ili je sačuvalo za kasnije kada je ona potrebna.

  Ukoliko imate dijabetes, u Vašem pankreasu ne nastaje dovoljno insulina ili Vaše telo nije u stanju da koristi

  insulin koji je nastao u dovoljnoj meri. Sve ovo dovodi do povišene koncentracije glukoze u Vašoj krvi. Gluformin pomaže da se nivo glukoze u krvi smanji do vrednosti koje su što bliže normalnim vrednostima.


  Ukoliko ste odrasla gojazna osoba, uzimanje leka Gluformin u dužem vremenskom intervalu takođe smanjuje rizik od komplikacija dijabetesa.

  Primena leka Gluformin je udružena ili sa stabilnom telesnom masom ili umerenim gubitkom telesne mase.


  Kada se lek Gluformin koristi?


  Lek Gluformin se koristi za lečenje pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2 (koji se još zove i „insulin nezavisni dijabetes“) kada dijeta ili fizička aktivnost nisu dovoljne da se postigne odgovarajuća kontrola nivoa šećera u krvi. Pre svega se koristi kod gojaznih pacijenata.

  Odrasle osobe mogu u terapiji dijabetesa da uzimaju samo lek Gluformin ili u kombinaciji sa drugim

  lekovima (lekovi koji se uzimaju oralno ili insulin).

  Deca uzrasta 10 godina i više, kao i adolescenti mogu da uzimaju samo lek Gluformin, ili u kombinaciji sa insulinom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUFORMIN


  Lek Gluformin ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUFORMIN


  Lek Gluformin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka


  Lek Gluformin se dozira individualno, sa postepenim povećanjem doze ukoliko je potrebno. Dozu leka Gluformin treba uzeti za vreme ili posle obroka sa čašom vode.


  Koju dozu leka uzeti


  Odrasli


  Monoterapija ili kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima:

  Uobičajena početna doza je 500 mg 2 do 3 puta dnevno, a posle 10 do 15 dana, dozu treba prilagoditi na osnovu merenja nivoa glukoze u krvi. Maksimalna preporučena dnevna doza iznosi 3 g metformina, podeljena u 3 pojedinačne doze.


  Kombinovana terapija sa insulinom:

  Metformin i insulin se mogu primeniti u kombinaciji kako bi se postigla bolja kontrola nivoa glukoze u krvi. U tim slučajevima, metformin se primenjuje u uobičajenoj početnoj dozi od 500 mg, 2-3 puta dnevno, dok se doza insulina prilagođava na bazi merenja nivoa glukoze u krvi.


  Starije osobe


  Usled mogućnosti postojanja poremećaja funkcije bubrega kod starijih osoba, dozu metformina treba prilagoditi bubrežnoj funkciji. Potrebna je redovna kontrola funkcije bubrega tokom terapije.


  Deca i adolescenti


  Monoterapija ili kombinovana terapija sa insulinom:

  Gluformin se može primenjivati kod dece počev od uzrasta od10 godina i kod adolescenata.

  Uobičajena početna doza je 500 mg jednom dnevno, a posle 10-15 dana dozu treba prilagoditi na osnovu merenja glukoze u krvi. Maksimalna preporučena dnevna doza metformina je 2 g dnevno, podeljena u 2 ili 3 pojedinačne doze.


  Medicinsko praćenje

 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Gluformin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti:

  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  Deca i adolescenti

  Ograničena iskustva pokazuju da su priroda i ozbiljnost neželjenih dejstava koja se javljaju kod dece i adolescenata slična onima koja se javljaju kod odraslih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GLUFORMIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  Gluformin 1000 mg: 3 godine

  Nemojte koristiti lek Gluformin posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Gluformin 1000 mg: Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gluformin Aktivne supstance su:

Gluformin, film tablete, 1000 mg:

1film tableta sadrži:

metformin-hidrohlorid 1000 mg


Ostale pomoćne supstance su:


Gluformin, film tablete, 1000 mg:

Jezgro: hipromeloza, povidon K 25, magnezijum-stearat.

Fim: Opadry White 02F28644: hipromeloza 5 mPas, makrogol 6000, titan-dioksid.


Kako izgleda lek Gluformin i sadržaj pakovanja


Gluformin, film tablete, 1000 mg:

Ovalne, izdužene film tablete, bele boje; sa jedne strane je utisnuta podeona crta, a sa druge podeona crta između dve fasete. Tableta se može podeliti na jednake delove.

Jedna složiva kartonska kutija sadrži 2 PVC-aluminijumska blistera sa po 15 film tableta od 1000 mg i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Gluformin, film tablete, 1000 mg 515-01-3538-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines