FISKocr

Victanyl


UPUTSTVO ZA LEK


§

Victanyl®, transdermalni flaster, 25mikrograma/h

Pakovanje: kesica, 5x1 transdermalni flaster Victanyl®, transdermalni flaster, 50 mikrograma /h Pakovanje: kesica, 5x1 transdermalni flaster Victanyl®, transdermalni flaster, 75 mikrograma /h Pakovanje: kesica, 5x1 transdermalni flaster

Victanyl®, transdermalni flaster, 100 mikrograma/h

Pakovanje: kesica, 5x1 transdermalni flaster


Proizvođač: Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

Adresa:

220 IS Hafnarfjordur, Island


Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


§ Victanyl® 25mikrograma/h, transdermalni flaster

§ Victanyl® 50 mikrograma /h, transdermalni flaster

§ Victanyl® 75 mikrograma /h, transdermalni flaster

§ Victanyl® 100 mikrograma/h, transdermalni flaster


INN: fentanil


Važne informacije koje trebate da znate o Victanyl transdermalnim flasterima:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Victanyl i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Victanyl

 3. Kako se upotrebljava lek Victanyl

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Victanyl

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VICTANYL I ČEMU JE NAMENjEN


  Ima Vašeg leka je Victanyl transdermalni flaster. U daljem tekstu ovog Uputstva zove se Victanyl flaster ili samo flaster.

  Flasteri pomažu da se umanji dugotrajan i jak bol.

  Victanyl flaster sadrži aktivnu komponentu koja se zove fentanil. Fentanil pripada grupi jakih analgetika koji se zovu opioidi. Flasteri se mogu naći u četiri jačine (videti deo 6 u ovom Uputstvu). Lek polako prolazi kroz kožu u Vaše telo.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VICTANYL


  Victanyl flasteri mogu se primenjivati kod dece od 2 do 16 godine starosti, koja su prethodno upotrebljavala opioidne analgetike. Ukoliko su flasteri propisani Vašem detetu, reč “Vi” navedena u daljem tekstu Uputstva odnosi se na “Vaše dete”.


  Lek Victanyl ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VICTANYL


  Lek Victanyl uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Upotreba i menjanje flastera

  U svakom pojedinačnom flasteru ima dovoljno leka za 3 dana (72 sata)

  Trebalo bi da promenite flaster svaki treći dan, osim ako vam lekar nije drugačije rekao. Uvek uklonite stari flaster pre nego primenite novi.

  Flaster uvek promenite u isto vreme svaka 3 dana (72 sata).


  Ukoliko upotrebljavate više od jednog flastera, sve flastere promenite u isto vreme.

  Zalepite flaster u

  Zamenite svoj flaster u isto vreme u

  Ponedeljak

  Četvrtak

  Utorak

  Petak

  Sreda

  Subota

  Četvrtak

  Nedelja

  Petak

  Ponedeljak

  Subota

  Utorak

  Nedelja

  Sreda

  Zabeležite dan, datum i vreme kada ste stavili flaster, kako bi se podsetili kada je potrebno promeniti flaster. Sledeća tabela pokazuje vam dan u nedelji kada bi trebalo promeniti flaster:


  Na koje mesto treba primeniti flaster


  Odrasli


Svakodnevne aktivnosti tokom korišćenja flastera

Flasteri su vodootporni

Možete se tuširati ili kupati dok nosite flaster, ali nemojte direktno trljati flaster Ako se vaš lekara slaže, možete vežbati ili se baviti sportom dok nosite flaster Takođe, možete plivati dok nosite flaster, ali:

Nemojte koristiti vruće kupke

Nemojte stavljati usku ili elastičnu traku preko flastera

Flaster nemojte direktno izlagati toploti kao što su grejani jastuci/podloge, termofori, električni pokrivači, zagrejani vodeni kreveti, lampe za grejanje ili sunčanje, intenzivno sunčanje, dugotrajne tople kupke, saune, vruće spa kupke. Ovo može uticati na način na koji se lek resorbuje kroz kožu.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Victanyl , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah skinite flaster i obavestite lekara ili odmah idite do najbliže bolnice, ako primetite ili sumnjate na bilo šta od sledećeg. Možda će vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.


 2. KAKO ČUVATI LEK VICTANYL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe 3 godine Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C .

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!

  Ne koristite Victanyl flastere nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i zaštitnoj kesici. Datum roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Ukoliko je istekao rok upotrebe, flaster vratite u apoteku.

  Ukoliko Vam lekar saopšti da više ne morate da koristite flastere, vratite neiskorišćene flastere u Vašu apoteku.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Victanyl


Jedan Victanyl, transdermalni flaster površine 7,5 cm2 sadrži 4,125 mg fentanila i oslobađa 25 mikrograma fentanila za 1 sat.

Jedan Victanyl, transdermalni flaster površine 15,0 cm2 sadrži 8,25 mg fentanila i oslobađa 50 mikrograma fentanila za 1 sat.

Jedan Victanyl, transdermalni flaster površine 22,5 cm2 sadrži 12,375 mg fentanila i oslobađa 75 mikrograma fentanila za 1 sat.

Jedan Victanyl, transdermalni flaster površine 30,0 cm2 sadrži 16,5 mg fentanila i oslobađa 100 mikrograma za 1 sat


Pomoćne supstance su: poliakrilatni adhezivni sloj Durotak 387-2510; zadnji sloj PP folija NNA 40; PET folija silikonizovana 100μm; mastilo, plavo (metil-etil keton, metilizobutil keton, vinil kopolimer vezivno sredstvo (Hostaflex CM131) 5, plavi pigment (Pig Blue 60) u vinilnom vezivnom sredstvu, KSCN (kalijum-tiocijanid CAS# 333-20-0)).


Kako izgleda lek Victanyl i sadržaj pakovanja


Transdermalni flaster.


Victanyl je transparentan, bezbojan flaster oblika pravougaonika, sa odštampanom oznakom plave boje "fentanyl 25μg/h" sa zadnje strane. Sastoji se od spoljašnjeg zaštitnog sloja, adhezivnog sloja koji sadrži fentanil i zaštitine folije. Površina flastera je 7,5 cm2


Victanyl je transparentan, bezbojan flaster oblika pravougaonika, sa odštampanom oznakom plave boje "fentanyl 50μg/h" sa zadnje strane. Sastoji se od spoljašnjeg zaštitnog sloja, adhezivnog sloja koji sadrži fentanil i zaštitine folije. Površina flastera je 15,0 cm2


Victanyl je transparentan, bezbojan flaster oblika pravougaonika, sa odštampanom oznakom plave boje "fentanyl 75μg/h" sa zadnje strane. Sastoji se od spoljašnjeg zaštitnog sloja, adhezivnog sloja koji sadrži fentanil i zaštitine folije. Površina flastera je 22,5 cm2


Victanyl je transparentan, bezbojan flaster oblika pravougaonika, sa odštampanom oznakom plave boje "fentanyl 100μg/h" sa zadnje strane. Sastoji se od spoljašnjeg zaštitnog sloja, adhezivnog sloja koji sadrži fentanil i zaštitine folije. Površina flastera je 30,0 cm2


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12 , Beograd, Srbija


Proizvođač:


Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78 220 IS Hafnarfjordur, Island


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-07367-13-001 od 07.07.2014. za lek Victanyl®; transdermalni flaster; 25mikrograma/h; kesica, 5x1 transdermalni flaster

Broj rešenja: 515-01-07368-13-001 od 07.07.2014. za lek Victanyl®; transdermalni flaster; 50mikrograma/h;

kesica, 5x1 transdermalni flaster

Broj rešenja: 515-01-07369-13-001 od 07.07.2014. za lek Victanyl®; transdermalni flaster; 75mikrograma/h; kesica, 5x1 transdermalni flaster

Broj rešenja: 515-01-07370-13-001 od 07.07.2014. za lek Victanyl®; transdermalni flaster; 100mikrograma/h; kesica, 5x1 transdermalni flaster


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


Iskorišćene i neiskorišćene flastere uvek držati na sigurnom mestu, van domašaja i vidokruga dece.


Čim skinete flaster, presavijte ga na pola tako da lepljive strane budu okrenute jedna prema drugoj i vratite ga u orginalnu kesicu. Tako spakovane flastere odnesite u najbližu apoteku. Čak i upotrebljeni flaster sadrži dovoljnu količinu leka koja može naškoditi deci. Zbog toga proverite da li se vaši iskorišćeni flasteri nalaze uvek van domašaja dece.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z