Apoteke Apoteke
daiichi
Apoteke

Trimecard


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 35 mg Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60 x 35 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30x35 mg Broj rešenja: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60x35 mg


Trimecard®

tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 35 mg,

trimetazidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Trimecard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trimecard

 3. Kako se upotrebljava lek Trimecard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trimecard

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30x35 mg Broj rešenja: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60x35 mg


 1. ŠTA JE LEK TRIMECARD I ČEMU JE NAMENJEN


  Trimecard sadrži aktivnu supstancu trimetazidin. Trimetazidin štiti metabolizam ćelija u stanju hipoksije ili ishemije i održava ćelijsku homeostazu.


  Ovaj lek je indikovan kod sledećih oboljenja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRIMECARD


  Lek Trimecard ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRIMECARD


  Uvek uzimajte lek Trimecard onako kako vam je lekar propisao. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je jedna tableta ujutru i jedna tableta uveče. Tabletu treba progutati sa malo vode tokom obroka.

  Lekar će preispitati terapiju trimetazidinom nakon tri meseca i utvrditi da li je odgovor na terapiju zadovoljavajući.


  Ako ste uzeli više leka Trimecard nego što je trebalo

  Velika terapijska širina čini da su slučajevi intoksikacije malo verovatni. Farmakološki podaci pokazuju da predoziranje može dovesti do snižavanja perifernog arterijskog otpora praćeno hipotenzijom (nizak krvni pritisak) i talasima vrućine.

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Trimecard


  Ukoliko ste zaboravili da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Trimecard


  Upotrebu leka ne bi trebalo prekidati naglo bez saglasnosti lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Trimecard može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Česte neželjene reakcije (javljaju se kod 1-10 od 100 pacijenata):


  Broj rešenja: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30x35 mg Broj rešenja: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60x35 mg  Ukoliko bilo koja neželjena reakcije postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK


  Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek Trimecard posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Trimecard


Aktivna supctanca: trimetazidin.

Jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 35 mg trimetazidin-dihidrohlorida.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; ksantan guma (Xantural 75); povidon (PVP K-30); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; film omotač Opadry 02G84552 Pink (u čiji sastav ulaze: hipromeloza, titan-dioksid (E 171), magnezijum-stearat, makrogol, glicerol, gvožđe- oksid, crveni (E 172)); štampa Opacode-S-1-27794 Black.


Kako izgleda lek Trimecard i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik i sadržaj

Tablete sa modifikovanim oslobađanjem.

Ružičaste, okrugle, bikonveksne film tablete sa odštampanom oznakom „U 10“ na jednoj strani.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Trimecard, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 35mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u


Broj rešenja: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30x35 mg Broj rešenja: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60x35 mg


kartonskoj kutiji.

Trimecard, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60 x 35mg: 6 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Trimecard, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 35mg: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. Trimecard, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60 x 35mg: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012.


Broj rešenja: 515-01-7446-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 30x35 mg Broj rešenja: 515-01-7447-10-001 od 09.08.2012. za lek Trimecard®, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 60x35 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines