FISKocr

Belbien


UPUTSTVO ZA LEK


Belbien®, film tableta, 10 mg Pakovanje: blister; 2 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Belbien®, 10 mg, film tableta INN: zolpidem


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Belbien i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Belbien

 3. Kako se upotrebljava lek Belbien

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Belbien

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BELBIEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Belbien film tablete kao aktivni sastojak sadrže zolpidem, koji pripada grupi lekova poznatoj kao hipnotici. Hipnotici se koriste za lečenje nesanice.


  Lek Belbien se koristi za kratkotrajno lečenje nesanice, u slučajevima kada ona onesposobljava ili iscrpljuje pacijenta.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BELBIEN


  Lek Belbien ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BELBIEN


  Lek Belbien uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Belbien film tablete se uzimaju oralno. Zbog brzog početka delovanja, lek se uzima neposredno pre odlaska na spavanje ili u krevetu. Preporučena dnevna doza za odrasle je 10 mg (jedna tableta).


  Uobičajeno trajanje terapije je od nekoliko dana do dve nedelje, a maksimalno 4 nedelje, uključujući vreme postepenog smanjenja doze leka.


  Kao i u slučaju drugih hipnotika, dugotrajna primena se ne preporučuje odnosno dužina terapije ne treba da bude duža od 4 nedelje.

  Posebne grupe pacijenata Deca

  Imajući u vidu da bezbednost i efikasnost zolpidema nije utvrđena kod dece i adolescenata mlađih od 18

  godina, lek se ne sme primenjivati kod ove grupe pacijenata


  Osobe starije životne dobi

  Stariji i iscrpljeni pacijenti mogu biti posebno osetljivi na dejstvo zolpidema. Zbog toga, preporučena doza kod ovih pacijenata iznosi 5 mg i ne sme da se prekorači.


  Insuficijencija jetre


  Metabolizam i klirens leka je smanjen kod pacijenata sa insuficijencijom jetre. Preporučena doza iznosi 5 mg na dan uz poseban oprez kod starijih osoba. Kod odraslih (osobe mlađe od 65 godina) doza može da se poveća na 10 mg samo ukoliko klinički odgovor nije postignut, a lek se dobro podnosi.


  Ako ste uzeli više leka Belbien nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Kod predoziranja lekom Belbien može doći do poremećaja svesti, koji može da se ispolji kao pospanost, konfuzija (zbunjenost), dubok san ili koma sa smrtnim ishodom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Belbien


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Lek Belbien se mora uzimati isključivo uveče, pred spavanje. Ako zaboravite da uzmete tabletu uveče, nemojte je uzimati u bilo koje drugo vreme, jer se u suprotnom mogu javiti pospanost, ošamućenost i konfuzija tokom dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Belbien


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Belbien bez saveta Vašeg lekara.


  Nikada ne prekidajte lečenje lekom Belbien naglo, jer može doći do pogoršanja nesanice i pojave apstinencijalnih simptoma (simptoma obustave leka), kao što su: anksioznost (teskoba), nervoza, razdražljivost, konfuzija (zbunjenost), glavobolja, depresija, ubrzani ili nepravilni rad srca, noćne more, halucinacije (opažanje nepostojećih predmeta, pojava ili događaja), preosetljivost na svetlost, buku ili fizički dodir, derealizacija (poremećaj percepcije spoljašnjeg sveta koji postaje čudan ili nerealan), depersonalizacija (osećaj gubitka sopstvenog identiteta, osećaj da sopstvena ličnost više ne postoji, gubitak odnosa prema svom telu), osećaj bockanja ili mravinjanja u rukama ili nogama, bol u mišićima, stomačne tegobe. U retkim slučajevima može doći do epileptičkih napada.


  Ukoliko primetite pojavu nekog od navedenih simptoma odmah se obratite Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Belbien, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih veoma retkih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK BELBIEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Belbien posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Belbien Belbien, 10 mg, film tablete


Aktivna supstanca je zolpidem.

1 film tableta sadrži 10 mg zolpidem-tartarata.


Ostali sastojci su:

Jezgro: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (Tip A); magnezijum- stearat; hipromeloza.


Film:hipromeloza; titan-dioksid (E 171); makrogol 400.


Kako izgleda lek Belbien i sadržaj pakovanja


Belbien, 10 mg, film tablete:

Bele, ovalne, bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom sa obe strane i oznakom „ZIM“ i „10“ na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC/Al blister koji sadrži 10 film tableta. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 film tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01914-13-001 od 24.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z