FISKocr

Doksazosin


UPUTSTVO ZA LEK


Doksazosin, tableta, 1 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Doksazosin, tableta, 1 mg Pakovanje: kontejner za tablete, 1 x 100 tableta


Doksazosin, tableta, 2 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Doksazosin, tableta, 2 mg Pakovanje: kontejner za tablete, 1 x 100 tableta


Doksazosin, tableta, 4 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta


Doksazosin, tableta, 4 mg Pakovanje: kontejner za tablete, 1 x 100 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: 1. MILPHARM LIMITED

2. APL SWIFT SERVICES (MALTA) LTD.Adresa:

 1. Ruislip, Ares Block, Odyssey Business Park, West end road, Velika Britanija

 2. Hal Far, Birzebbugia, HF 26, Hal Far Industrial Estate, Malta


  Podnosilac zahteva: Beohem-3 d.o.o.


  Adresa: Trstenjakova 9, 11090 Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Doksazosin, 1 mg, tableta Doksazosin, 2 mg, tableta Doksazosin, 4 mg, tableta


  INN: doksazosin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Doksazosin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Doksazosin

 3. Kako se upotrebljava lek Doksazosin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Doksazosin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOKSAZOSIN I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Doksazosin sadrži aktivnu supstancu doksazosin, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju alfa-blokatori. Lek Doksazosin se upotrebljava za lečenje visokog krvnog pritiska ili simptoma prouzrokovanih uvećanjem prostate kod muškaraca.


  U terapiji povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), Doksazosin opušta krvne sudove i na taj način omogućava olakšan prolaz krvi kroz krvne sudove. Ovo pomaže u snižavanju krvnog pritiska.


  Kod pacijenata sa uvećanom prostatom, lek Doksazosin se koristi za lečenje slabog/ili učestalog mokrenja. Ovo je uobičajeno kod pacijenata sa uvećanom prostatom. Doksazosin deluje tako što opušta mišiće oko izlaza mokraćne bešike i prostate, tako da mokraća može lakše da prolazi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOKSAZOSIN


  Lek Doksazosin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOKSAZOSIN

  Uzimajte uvek lek Doksazosin, tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Doksazosin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prestanite sa uzimanjem leka Doksazosin i odmah zatražite hitnu medicinsku pomoć ako Vam se dogodi nešto od sledećeg:  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu


  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK DOKSAZOSIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka: 2 godine.

  Ne koristiti lek posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na kutiji.


  Čuvanje

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lek ne treba baciti u komunalni otpad ili kanalizaciju. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više ne treba. Time doprinosite očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Doksazosin

Aktivna supstanca leka Doksazosin je doksazosin.

Doksazosin 1 mg tableta

1 tableta sadrži 1 mg doksazosina (u obliku doksazosin-mezilata)


Doksazosin 2 mg tableta

1 tableta sadrži 2 mg doksazosina (u obliku doksazosin-mezilata)


Doksazosin 4 mg tableta

1 tableta sadrži 4 mg doksazosina (u obliku doksazosin-mezilata)


Ostali sastojci su: celuloza, mikrokristalna; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat, tip A; magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Doksazosin


Doksazosin, 1 mg, tableta:

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne neobložene tablete, sa utisnutom oznakom H na jednoj strani i 01 na drugoj strani


Doksazosin, 2 mg, tableta:

Bele do skoro bele, neobložene tablete kapsulastog oblika, sa utisnutom oznakom H02 na jednoj strani i podeonom linijom na drugoj strani.

Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


Doksazosin, 4 mg, tableta:

Bele do skoro bele, neobložene tablete oblika dijamanta, sa utisnutom oznakom H03 na jednoj strani i podeonom linijom na drugoj strani.

Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


Sadržaj pakovanja:

Doksazosin, 1 mg, tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-PVDC Aluminijum blister sa 14 tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 28 tableta).


Unutrašnje pakovanje je HDPE kontejner za tablete koji sadrži 100 tableta. Spoljnje pakovanje leka je kartonska kutija.


Doksazosin, 2 mg, tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-PVDC Aluminijum blister sa 14 tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 28 tableta).


Unutrašnje pakovanje je HDPE kontejner za tablete koji sadrži 100 tableta. Spoljnje pakovanje leka je kartonska kutija.


Doksazosin, 4 mg, tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-PVDC Aluminijum blister sa 7 tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 4 blistera (ukupno 28 tableta).


Unutrašnje pakovanje je HDPE kontejner za tablete koji sadrži 100 tableta. Spoljnje pakovanje leka je kartonska kutija.


Nosilac dozvole Beohem-3 d.o.o. 11090 Beograd

Trstenjakova 9.


Proizvođač

 1. MILPHARM LIMITED

 2. APL SWIFT SERVICES (MALTA) LTD.


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Doksazosin, 1 mg, tableta (blister, 2 x 14 tableta): 515-01-00141-13-002 od 20.05.2014.

Doksazosin, 1 mg, tableta (kontejner za tablete, 1 x 100 tableta): 515-01-00142-13-002 od 20.05.2014.

Doksazosin, 2 mg, tableta, (blister, 2 x 14 tableta): 515-01-00144-13-002 od 20.05.2014.

Doksazosin, 2 mg, tableta (kontejner za tablete, 1 x 100 tableta): 515-01-00149-13-002 od 20.05.2014.

Doksazosin, 4 mg, tableta (blister, 4 x 7 tableta): 515-01-00152-13-002 od 20.05.2014.

Doksazosin, 4 mg, tableta (kontejner za tablete, 1 x 100 tableta): 515-01-00153-13-002 od 20.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org