Moozeeck

BERININ P


UPUTSTVO ZA LEK


Berinin®P; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 600 i.j/5 mL Pakovanje: bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x5mL

1 filter transfer set


Proizvođač: CSL Behring GmbH


Adresa: Emil von Behring Str. 76, 35041 Marburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, 11 000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


Bernin® P, 600 i.j./ 5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


INN: koagulacioni faktor IX, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BERININ P i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BERININ P

 3. Kako se upotrebljava lek BERININ P

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BERININ P

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BERININ P I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Berinin P?

  Lek Berinin P je prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Pripremljen rastvor se primenjuje

  intravenski kao injekcija ili infuzija.


  Lek Berinin P sadrži koagulacioni faktor IX, humani koji se dobija iz humane plazme (tečni deo krvi).


  Čemu je namenjen lek Berinin P?

  Lek Berinin P se koristi za prevenciju i terapiju krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BERININ P

  Lek BERININ P ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BERININ P


  Lek Berinin P uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmacutom.

  Lečenje treba započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustvo u lečenju hemofilije.


  Doziranje

  Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od ozbiljnosti nedostatka faktora IX, mesta i obima krvarenja kao i od opšteg stanja pacijenta. Za više informacija o preporukama za doziranje pogledajte na kraju ovog uputstva.


  Ako ste uzeli više leka BERININ P nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja humanim, koagulacionim faktorom IX.


  Rekonstitucija i primena


  Opša uputstva


  Pacijenta treba pratiti na bilo koju iznenadnu reakciju. Ukoliko se pojavi bilo koja reakcija koja se može dovesti u vezu sa primenom Berinin P, infuziju treba usporiti ili prekinuti, ukoliko to zahteva kliničko stanje pacijenta (videti odeljak „2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BERININ P“).


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Berinin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

svih.


Sledeće neželjene reakcije su zasnovane na post-marketinškom iskustvu. Koriste se sledeće standardne kategorije učestalosti ispoljavanja:

Veoma česta

1/10

Česta

1/100 i < 1/10

Povremena

1/1000 i < 1/100

Retka

1/10000 i < 1/1000

Veoma retka

<

1/10000 (uključujući i izolovane slučajeve)


Imunološki poremećaji

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (kao što su angioedem, osećaj peckanja i žarenja na mestu primene, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, pad krvnog pritiska, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, zviždanje u plućima, zujanje, povraćanje ili otežano disanje) se javljaju veoma retko kod pacijenata na terapiji lekovima koji sadrže faktor IX. U veoma retkim slučajevima, ove reakcije progrediraju do teške anafilakse, koja se vremenski može dovesti u vezu sa razvojem inhibitora faktora IX.


Pacijenti sa hemofilijom B veoma retko mogu razviti neutrališuća antitela (inhibitore) faktora IX. Ukoliko se ovi inhibitori pojave, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U ovim slučajevima, preporučuje se kontaktiranje specijalizovanog centra za hemofiliju. Postoji veoma ograničeno iskustvo iz kliničkih studija sa lekom Berinin P kod prethodno netretiranih pacijenata (PNP). Stoga, ne mogu se dati validni, klinički relevantni podaci o specifičnim inhibitorima.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

U veoma retkim slučajevima je primećena groznica.


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Dostupan je izveštaj, koji opisuje pojavu nefrotskog sindroma do koga dolazi pri pokušaju indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B, kod kojih su se razvili inhibitori faktora IX i koji su prethodno imali alergijsku reakciju.


Vaskularni poremećaji

U veoma retkim slučajevima postoji potencijalni rizik od epizoda tromboembolije, nakon primene proizvoda faktora IX, pri čemu je rizik veći kod nisko prečišćenih preparata. Upotreba nisko prečišćenih preparata je povezana sa pojedinačnim slučajevima infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Upotreba visoko prečišćenog faktora IX se retko povezuje sa ovakvim neželjenim efektima.


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

U veoma retkim slučajevima je zabeležena heparin zavisna trombocitopenija (HAT tip II), sa padom broja trombocita znatno ispod 100.000 po mikrolitru ili na manje od 50% njihove osnovne vrednosti. Kod pacijenata bez prethodne preosetljivosti na heparin, smanjenje broja trombocita najčešće se javlja

6. do 14. dana od započinjanja lečenja. Kod pacijenata preosetljivih na heparin, ovo smanjenje se

može dogoditi u roku od nekoliko sati.


Težak oblik trombocitopenije može biti udružen sa arterijskom ili venskom trombozom/tromboembolijom, potrošnom koagulopatijom, a u nekim slučajevima sa kutanom nekrozom na mestu primene, petehijama, purpurom i melenom. U ovim slučajevima, inhibitorni efekat heparina na koagulaciju krvi može biti umanjen (heparinska tolerancija).


Kod pacijenata sa gore pomenutim alergijskim reakcijama, treba odmah prekinuti primenu leka Berinin P. Ove pacijente treba informisati da u budućnosti ne smeju uzimati lekove koji sadrže heparin.


Za informacije o virusnoj sigurnosti pogledati odeljak „2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BERININ P“.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmacuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK BERININ P


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  3 godine


  Čuvanje


  Lek Berinin P čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne sme se zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte koristiti lek Berinin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i kontejneru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nakon rekonstitucije fizičko-hemijska stabilnost je potvrđena tokom 16 h na temperaturi do 25ºC. Sa mikrobiološke tačke gledišta, s obzirom da lek Berinin P ne sadrži konzervanse, rekonstituisani proizvod treba primeniti odmah. Ukoliko se ne primeni odmah što je na odgovornost korisnika, ne treba ga čuvati duže od 8 h na temperaturi do 25ºC.


  Rastvor treba da bude bezbojan, bistar do slaboopalescentan. Nakon filtriranja/izvlačenja (videti ispod) rekonstituisani proizvod treba vizuelno proveriti pre primene, na prisustvo čestica i promenu boje. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže ostatke (depozite/čestice).


  Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BERININ P


Lek Berinin P, 600 i.j./ 5 mL, sadrži 600 i.j. koagulacionog faktora IX, humanog po bočici. Rekonstituisani rastvor se daje putem injekcije ili infuzije.

Nakon rekonstitucije sa 5 mL vode za injekcije proizvod sadrži približno 120 i.j./mL (600 i.j./ 5 mL) koagulacionog faktora IX, humanog.

Jačina (i.j.) se određuje metodom hromogenog određivanja (Ph. Eur.). Specifična aktivnost leka


Berinin P je najmanje 50 i.j. faktora IX po mg ukupnih proteina.


Pomoćne supstance su:

Glicin; Antitrombin III; Kalcijum-hlorid; Heparin; Natrijum-hlorid; Natrijum-citrat; Hlorovodonična kiselina ili natrijum-hidroksid (u malim količinama za podešavanje pH)

Rastvarač:

Voda za injekcije 5 mL


Kako izgleda lek BERININ P i sadržaj pakovanja

Lek Berinin P je prašak bele boje uz koji je priložena voda za injekcije, kao rastvarač.


Spoljašnje pakovanje leka Berinin P, 600 i.j./ 5 mL sadrži:

1 vakumiranu bočicu sa praškom 1 bočicu sa 5mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Nosilac dozvole i Proizvođač Proizvođač:

CSL Behring GmbH

Emil von Behring Str. 76, 35041 Marburg, Nemačka Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18

11 000 Beograd Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.

Broj i datum dozvole:

Broj prve dozvole: 515-01-6457-12-001 Datum prve dozvole: 14.03.2013.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima.


Terapijske indikacije

Prevencija i lečenje krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX).

Doziranje i način primeneTokom trajanja terapije, preporučuje se adekvatno određivanje nivoa faktora IX, kako bi se obezbedila optimalna doza i učestalost infuzija. Posebno u slučaju velikih hirurških intervencija potrebno je precizno praćenje supstitucione terapije koagulacionim testovima (aktivnost faktora IX u plazmi). Individualni odgovor pacijenata na faktor IX može varirati, kao i dostignute in vivo recovery vrednosti i vrednosti poluvremena eliminacije.

Za dugoročnu prevenciju krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajene doze su 20 do 40 i.j. faktora IX po kg telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenta, mogu biti potrebni kraći intervali doziranja ili više doze.

Pacijente treba pratiti na razvoj inhibitora faktora IX. Ukoliko se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora IX u plazmi ili ukoliko se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, treba izvršiti analizu kojom bi se utvrdilo prisustvo inhibitora faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, terapija faktorom IX može biti neefikasna i treba razmotriti druge terapijske mogućnosti. Takve pacijenate treba da prate lekari sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom. Videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Pedijatrijska populacija

Ne postoje podaci iz kliničkih studija u vezi sa doziranjem leka Berinin P kod dece.

Način primene:

Rekonstituisati proizvod kao što je opisano u poglavlju Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.

Rekonstituisani proizvod pre primene treba zagrejati do sobne temperature ili temperature tela. Injektovati ili infundovati sporo, intravenski, brzinom koja odgovara pacijentu. Treba voditi računa da krv ne uđe u špric u kome se nalazi proizvod. Brzina injekcije ili infuzije ne treba biti veća od 2 mL po minuti.

Pacijenta treba pratiti na bilo koju iznenadnu reakciju. Ukoliko se pijavi bilo koja reakcija koja se može

dovesti u vezu sa primenom leka Berinin P, infuziju treba usporiti ili prekinuti, ukoliko to zahteva kliničko stanje pacijenta (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Kontraindikacije

Poznata preosetljivost na koagulacioni faktor IX ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u leku.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa, kao i kod bilo koje intravenske infuzije koja sadrži proteine poreklom iz plazme. Pacijenti moraju biti upoznati sa ranim znacima preosetljivosti koji uključuju osip, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, teško disanje, pad krvnog pritiska i anafilaktički šok. Ukoliko se ovi simptomi pojave, treba ih savetovati da odmah prekinu primenu leka i da kontaktiraju svog lekara.

U slučaju šoka, treba sprovesti važeće standardne preporuke za terapiju šoka.

Nakon ponovljene terapije koagulacionog faktora IX, humanog kod pacijenata treba pratiti razvoj, tj. nivo neutrališućih antitela (inhibitora), koje treba izraziti u Bethesda jedinicama (BU), koristeći odgovarajući biološki test.

Postoje literaturni izveštaji koji pokazuju korelaciju između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Stoga, kod pacijenata koji su doživeli alergijske reakcije, treba odrediti prisustvo inhibitora. Treba naglasiti da pacijenti, kod kojih su prisutni inhibitori faktora IX mogu imati povećan rizik od pojave anafilakse sa narednom primenom faktora IX.

Zbog rizika od pojave alergijskih reakcija pri primeni koncentrata faktora IX, prva primena faktora IX

se, prema proceni lekara, mora izvoditi pod medicinskom nadzorom, gde se može obezbediti odgovarajuća medicinska nega u slučaju alergijskih reakcija.


S obzirom da je upotreba koncentrata kompleksa faktora IX istorijski bila povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacija, rizik je veći kod nisko prečišćenih preparata, upotreba proizvoda koji sadrže faktor IX potencijalno može biti opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i kod pacijenata sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DIK). Zbog potencijalnog rizika od tromboembolijskih komplikacija, treba započeti kliničku kontrolu ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije odgovarajućim biološkim testovima, kada se ovaj lek primenjuje kod pacijenata sa bolestima jetre, post- operativno, kod novorođenčadi ili kod pacijenata sa rizikom od razvoja trombotičkog fenomena ili DIK. U svakoj od ovih situacija, korist od terapije lekom Berinin P treba da bude veći od rizika od ovih komplikacija.

Lek Berinin P sadrži do 24 mg natrijuma u 600 i.j. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod

pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.

Lek Berinin P sadrži heparin kao pomoćnu supstancu. Heparin može prouzrokovati alergijske reakcije i smanjiti broj krvnih ćelija, što može uticati na sistem koagulacije krvi. Pacijenti koji su već imali alergijske reakcije izazvane heparinom, treba da izbegavaju upotrebu lekova koji ga sadrže. Virusna sigurnost

Standardne mere za prevenciju infekcija usled primene medicinskih proizvoda koji su dobijeni iz

humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora, analizu pojedinačnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije i uvođenje efikasnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/ uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se primenjuju medicinski proizvodi poreklom iz humane krvi ili plazme, verovatnoća transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili neočekivane viruse i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV I HCV i za virus bez omotača HAV.

Ove mere mogu imati ograničenu efikasnost na viruse bez omotača kao što je parvovirus B19.

Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna za trudnice (fetalna infekcija) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

Pacijentima, koji su na standardnoj terapiji lekovima koji su derivati humane krvi ili plazme (uključujući i lek Berinin P), preporučuje se odgovarajuća vakcinacija protiv hepatitisa A i hepatitisa B.

Strogo je preporučljlivo da se pri svakoj primeni leka Berinin P beleži ime i broj serije leka kako bi se održala veza između pacijenta i serije leka.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu poznate interakcije koagulacionog faktora IX, humanog sa drugim medicinskim proizvodima.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Reproduktivne studije na životinjama nisu izvođene sa faktorom IX.

Budući da se hemofilija B izuzetno retko javlja kod žena, ne postoje podaci o upotrebi faktora IX tokom trudnoće i dojenja.

Stoga, faktor IX treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ukoliko je strogo indikovano.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Lek Berinin P nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva


Sledeće neželjene reakcije su bazirane na post-marketinškom iskustvu. Koriste se sledeće standardne kategorije učestalosti ispoljavanja:


Veoma česta

1/10

Česta

1/100 i < 1/10

Povremena

1/1000 i < 1/100

Retka

1/10000 i < 1/1000

Veoma retka

<

1/10000 (uključujući i izolovane slučajeve)

Imunološki poremećaji

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (kao što su angioedem, osećaj peckanja i žarenja na mestu

primene, jeza, crvenilo, generalizovana urtikarija, glavobolja, osip, pad krvnog pritiska, letargija, mučnina, nemir, tahikardija, stezanje u grudima, zviždanje u plućima, zujanje, povraćanje ili otežano disanje) se javljaju veoma retko kod pacijenata na terapiji lekovima koji sadrže faktor IX . U veoma retkim slučajevima, ove reakcije progrediraju do teške anafilakse, koja se vremenski može dovesti u vezu sa razvojem inhibitora faktora IX (videti takođe Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Pacijenti sa hemofilijom B veoma retko mogu razviti neutrališuća antitela (inhibitore) faktora IX.

Ukoliko se ovi inhibitori pojave, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U ovim slučajevima, preporučuje se kontaktiranje specijalizovanog centra za hemofiliju.

Postoji veoma ograničeno iskustvo iz kliničkih studija sa lekom Berinin P kod prethodno netretiranih

pacijenata (PNP). Stoga, ne mogu se dati validni, klinički relevantni podaci o specifičnim inhibitorima.

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

U veoma retkim slučajevima je primećena groznica.

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Dostupan je izveštaj, koji opisuje pojavu nefrotskog sindroma do koga dolazi pri pokušaju indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B, kod kojih su se razvili inhibitori faktora IX i koji su prethodno imali alergijsku reakciju.

Vaskularni poremećaji

U veoma retkim slučajevima postoji potencijalni rizik od epizoda tromboembolije, nakon primene proizvoda faktora IX, pri čemu je rizik veći kod nisko prečišćenih preparata. Upotreba nisko prečišćenih preparata je povezana sa pojedinačnim slučajevima infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Upotreba visoko prečišćenog faktora IX se retko povezuje sa ovakvim neželjenim efektima.

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

U veoma retkim slučajevima je zabeležena heparin zavisna trombocitopenija (HAT tip II), sa padom broja trombocita znatno ispod 100.000 po mikrolitru ili na manje od 50% njihove osnovne vrednosti. Kod pacijenata bez prethodne preosetljivosti na heparin, smanjenje broja trombocita najčešće se javlja 6. do 14. dana od započinjanja lečenja. Kod pacijenata preosetljivih na heparin, ovo smanjenje se može dogoditi u roku od nekoliko sati.

Težak oblik trombocitopenije može biti udružen sa arterijskom ili venskom trombozom/tromboembolijom, potrošnom koagulopatijom, a u nekim slučajevima sa kutanom nekrozom na mestu primene, petehijama, purpurom i melenom. U ovim slučajevima, inhibitorni efekat heparina na koagulaciju krvi može biti umanjen (heparinska tolerancija).

Kod pacijenata sa gore pomenutim alergijskim reakcijama, treba odmah prekinuti primenu leka Berinin

P. Ove pacijente treba informisati da u budućnosti ne smeju uzimati lekove koji sadrže heparin.

Za informacije o virusnoj sigurnosti pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Predoziranje


Nisu zabeleženi simptomi predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka Opšta uputstva

Rekonstitucija

Zagrejati rastvarač do sobne temperature. Ukloniti poklopac sa bočice sa lekom i bočice sa rastvaračem i

površinu zatvarača prebrisati antiseptikom i osušiti pre otvaranja pakovanja „Mix2Vial“ transfer seta.1

1.Otvoriti Mix2Vial pakovanje uklanjanjem zaštitne folije.


2

2. Staviti bočicu sa rastvaračem na ravnu, čistu površinu, i

čvrsto držati bočicu. Uzeti Mix2Vial u blister pakovanju i gurnuti oštar vrh na kraju plavog adaptera pravo nadole kroz čep bočice sa rastvaračem.


3

3.Pažljivo ukloniti blister pakovanje sa Mix2Vial seta držeći

za obod, povlačeći vertikalno naviše. Uverite se da je uklonjeno samo blister pakovanje a ne i Mix2Vial set.4

4.Postaviti bočicu sa lekom na ravnu i čvrstu površinu. Okrenuti bočicu sa rastvaračem na koju je dodat Mix2Vial set i gurnuti oštar vrh na kraju providnog adaptera pravo nadole kroz čep bočice sa lekom. Rastvarač će se automatski izliti u bočicu sa lekom.


5

5.Dok su bočica sa lekom i bočica sa rastvaračem spojene

laganim, kružnim pokretima izvršiti potpuno rastvaranje supstance. Ne mućkati.


6

6.Jednom rukom držati stranu Mix2Vial seta na kojoj je

bočica sa lekom a drugom rukom držati stranu bočice sa rastvaračem i pažljivo razdvojiti set na dva dela. Uvući vazduh u prazan, sterilan špric. Držeći bočicu sa lekom uspravno, povezati špric sa Mix2Vial transfer setom. Ubaciti vazduh u bočicu sa lekom.

Izvlačenje i primena7

7.Držeći pritisnut klip šprica, okrenuti sistem za 180 stepeni

i uvući koncentrat u špric pritiskanjem klipa polako nazad.


8

8. Sada kada je koncentrat prebačen u špric, čvrsto držati

telo šprica (tako da klip šprica bude okrenut nadole) i razdvojiti Mix2Vial providni adapter od šprica.


Za primenu leka Berinin P preporučljiva je upotreba plastičnih raspoloživih špriceva jer rastvori ovog tipa imaju tendenciju prijanjanja za brušene staklene površine svih staklenih špriceva.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z