FISKocr

PANRAZOL


UPUTSTVO ZA LEK


Panrazol®, gastrorezistentne tablete, 20 mg Pakovanje: 14 x 20 mg


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Panrazol®, 20 mg, gastrorezistentne tablete INN: pantoprazol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PANRAZOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PANRAZOL

 3. Kako se upotrebljava lek PANRAZOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PANRAZOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANRAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek PANRAZOL spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek PANRAZOL od 20 mg se primenjuje za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANRAZOL

  Lek PANRAZOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANRAZOL


  Lek PANRAZOL od 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Način primene

  Progutajte celu tabletu leka PANRAZOL od 20 mg (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji Terapija blagih refluksnih oboljenja i pratećih simptoma (npr. gorušica, regurgitacija želudačne kiseline, bol pri gutanju)

  Jedna tableta leka PANRAZOL od 20 mg na dan.

  Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje. Za potpuno izlečenje refluksnog ezofagitisa potrebna je terapijska kura od 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, oporavak će se postići produženjem terapije na još četiri nedelje.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada god se jave.


  Dugotrajna terapija i prevencija protiv ponovnog javljanja refluksnog ezofagitisa

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju rekurentnog (ponovo javljenog) refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli Prevencija nastanka čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj terapiji lekovima protiv bolova (neselekt ivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL)

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka PANRAZOL nego što je trebalo

  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek PANRAZOL

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema

  utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek PANRAZOL

  Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre

  nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek PANRAZOL 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANRAZOL

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite

  lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PANRAZOL


Jedna gastrorezistentna tableta sadrži: pantoprazol 20 mg (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata 22,58 mg).


Jezgro: Manitol; Natrijum-karbonat, bezvodni; Natrijum-skrobglikolat tip A; Bazni butilovani metakrilat kopolimer; Kalcijum-stearat.


Obloga I: Hipromeloza 3cP; Titan-dioksid (E171); Talk; Makrogol 400; Natrijum-laurilsulfat.


Obloga II: Metakrilna kiselina-etilakrilat, kopolimer, 30% disperzija; Propilenglikol; Gvožđe-oksid, žuti (E172); Titan-dioksid (E171); Talk.


Kako izgleda lek PANRAZOL i sadržaj pakovanja


Obložene, svetložute, bikonveksne tablete, elipsastog oblika, dimenzija 4.2 x 8.2.

Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister (OPA/Al/PVC-aluminijumski blister); 2 x 7 tableta u blisteru. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3103-09-001 od 08.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z