Moozeeck

Fluorouracil


UPUTSTVO ZA LEK


Fluorouracil, rastvor za injekciju/infuziju, 50 mg/mL Pakovanje: ukupno 1 bočica, 1 x 10 mL

ukupno 1 bočica, 1 x 20 mL

ukupno 1 bočica, 1 x 100 mL


Proizvođač: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Adresa: Theaterstraße 6, D-22880 Wedel, Nemačka

Podnosilac zahteva: QUATALIA d.o.o.

Adresa: Reljina 4/3, 11 000 Beograd, Srbija


Fluorouracil, 50 mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju

fluorouracil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fluorouracil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluorouracil

 3. Kako se upotrebljava lek Fluorouracil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fluorouracil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUOROURACIL I ČEMU JE NAMENjEN


  Fluorouracil je lek protiv kancera.


  Lek Fluorouracil se koristi za lečenje simptoma mnogih čestih vrsta kancera, posebno kancera debelog creva i kancera dojke. Može se koristiti i u kombinaciji sa drugim antitumorskim lekovima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUOROURACIL


  Lek Fluorouracil ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUOROURACIL


  Lek Fluorouracil se primenjuje kao intravenska injekcija ili infuzija (kap po kap ili infuzionom pumpom). Ukoliko ste u bolnici možda ćete terapiju primiti intraarterijskom infuzijom.


  Doziranje zavisi od stanja koje se leči, da li se primenjuju drugi lekovi, kao i od rezultata Vaših analiza krvi i Vašeg zdravstvenog stanja.

  Uobičajenu dozu će odrediti Vaš lekar, ali ona ne sme da prekorači 1g (1000 mg) dnevno. U početku, lečenje se

  može sprovoditi svakodnevno ili u nedeljnim intervalima.

  Dalje lečenje odrediće Vaš lekar u skladu sa Vašim odgovorom na terapiju.


  Ako ste uzeli više leka Fluorouracil nego što je trebalo


  Ukoliko ste primili veću dozu leka Fluorouracil nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili


  farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fluorouracil


  Ako ste propustili dozu ili ste kod kuće, kontaktirajte Vašu medicinsku sestru ili farmaceuta što je pre moguće.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fluorouracil

  Kada se lečenje lekom Fluorouracil završi, možete osetiti umor ili iskusiti neka neželjena dejstva (vidi ispod) karakteristične za lečenje lekom Fluorouracil.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Fluorouracil može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Pre započinjanja lečenja lekar će Vas obavestiti o očekivanim korisnim efektima i potencijalnom riziku usled korišćenja leka Fluorouracil.


  Ako primetite krv u Vašoj stolici ili ako Vaša usta postanu previše ozleđena, ODMAH obavestite Vašeg lekara.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzi maj u lek):


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUOROURACIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekar ili medicinska sestra koja Vam daje ovaj lek će voditi računa da ne istekne rok upotrebe označen na etiketi.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati.

  Vizuelno pregledati pre upotrebe i primeniti samo bistar rastvor bez čestica.


  Hemijska i fizička stabilnost razblaženog leka sa infuzionim rastvorom 5% glukoze ili 0,9% natrijum-hlorida potvrđena je za 24 h na sobnoj temperaturi. S mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Rastvor je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fluorouracil


Sadržaj aktivne supstance:

1 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 50 mg fluorouracila.


1 bočica sa 10 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 500 mg fluorouracila.

1 bočica sa 20 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 1000 mg fluorouracila. 1 bočica sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 5000 mg fluorouracila.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Natrijum-hidroksid, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Fluorouracil i sadržaj pakovanja


Izgled:

Bistar, skoro bezbojan rastvor. Pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla I hidrolitičke grupe sa 10 ml, 20 ml ili 100 ml rastvora za injekciju/ infuziju, zatvorena butil-gumenim čepom i aluminijumskim „flip-off“ zatvaračem.

1 složiva kartonska kutija sadrži 1 staklenu bočicu sa Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek: Quatalia d.o.o.,

Reljina 4/3, 11 000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstrasse 6,

22880 Wedel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Fluorouracil 50mg/ml, 10ml, rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-00618-13-001 od 01.08.2013. Fluorouracil 50mg/ml, 20ml, rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-00620-13-001 od 01.08.2013. Fluorouracil 50mg/ml, 20ml, rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-00622-13-001 od 01.08.2013.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Fluorouracil 50 mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju, kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, indikovan je za palijativno lečenje čestih maligniteta, posebno karcinoma kolona i dojke.


Doziranje i način primene


Fluorouracil se primenjuje:


Odrasli:

Odabir odgovarajuće doze i režima lečenja zavisi od stanja pacijenta, vrste karcinoma koji treba lečiti i da li se fluorouracil primenjuje sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima. Početak lečenja treba sprovoditi u bolničkim uslovima, a ukupna dnevna doza ne sme da prelazi 1 gram. Uobičajeno je da se dnevna doza izračuna na osnovu aktuelne telesne težine pacijenta, osim u slučajevima gojaznosti, edema ili nekog drugog oblika abnormalnog zadržavanja tečnosti npr. ascitesa. Kod ove grupe pacijenata, kao osnova za izračunavanje doza uzima se idealna telesna težina.

Smanjenje doze se preporučuje kod pacijenata:


 1. koji imaju kaheksiju;

 2. koji su u prethodnih 30 dana imali ozbiljniju hiruršku intervenciju;

 3. kod kojih je smanjena funkcija kostne srži;

 4. sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega;


DOZA KOD ODRASLIH:


Kada se lek koristi kao monoterapija, preporučuje se sledeći režim lečenja:


Početna terapija:

Može biti sprovedena u obliku infuzije ili injekcije; obično se primenjuje infuzija zbog manje toksičnosti.


Intravenska infuzija:

15 mg/kg telesne težine, ali ne više od 1 g po infuziji, razblaženih u 500 mL 5% rastvora glukoze ili 0,9% infuzionog rastvora NaCl, aplikuje se intravenskom infuzijom, brzinom od 40 kapi u minuti tokom 4 h. Drugi način je da se dnevna doza infunduje tokom 30-60 min ili kontinuirano tokom 24 h. Infuzija se može ponavljati svakodnevno, dok se ne pojave simptomi toksičnosti ili se ne dostigne ukupna doza od 12-15g.


Intravenska injekcija:

12 mg/kg telesne težine može biti primenjeno svakodnevno, tokom 3 dana, a zatim ukoliko nema simptoma toksičnosti, 6 mg/kg svakog drugog dana za sledeće 3 doze.

Drugi način je primena 15 mg/kg u obliku jednokratne intravenske injekcije, jednom nedeljno, tokom ciklusa lečenja.


Intraarterijska infuzija:

5-7,5 mg/kg telesne težine može biti primenjeno kao kontinuirana intraarterijska infuzija tokom 24 h.


Terapija održavanja:

Početno intenzivno lečenje može biti nastavljeno terapijom održavanja, samo ako ne postoje značajni toksični

efekti. U svakom slučaju, toksični neželjeni efekti moraju nestati pre nego što se započne terapija održavanja.


Početna terapija fluorouracilom može se ponoviti nakon perioda od 4-6 nedelja od poslednje doze ili se lečenje može nastaviti intravenskim injekcijama od 5-15 mg/kg telesne težine u nedeljnim intervalima.


Ova šema predstavlja ciklus lečenja. Neki pacijenti primaju do 30 g u maksimalnim dozama od 1g dnevno. Drugi savremeniji način je primena 15 mg/kg i.v. jednom nedeljno tokom ciklusa lečenja, čime se izbegava potreba za svakodnevnom primenom na početku lečenja.


U kombinaciji sa zračenjem:

Utvrđeno je da zračenje u kombinaciji sa fluorouracilom može biti korisno kod nekih vrsta metastatskih lezija na plućima, kao i za ublažavanje bolova izazvanih rekurentnim tumorima čiju operaciju nije moguće izvršiti. Trebalo bi koristiti standardnu dozu fluorouracila.


DECA:


Nema preporuka u pogledu primene fluorouracila kod dece.


STARIJI PACIJENTI:


Kod ove grupe pacijenata fluorouracil treba primenjivati u uobičajenim dozama, preporučenim za odrasle.


Kontraindikacije


Fluorouracil je kontraindikovan kod ozbiljno oslabljenih pacijenata ili kod pacijenata sa depresijom kostne srži, nakon radioterapije ili lečenja drugim antineoplastičnim lekovima.


Primena fluorouracila je strogo kontraindikovana u periodu trudnoće i dojenja. Fluorouracil ne treba primenjivati za lečenje nemalignih oboljenja.

Fluorouracil je kontraindikovan kod pacijenata kod kojih su se pojavile izražene reakcije preosetljivosti na prethodne doze fluorouracila ili na neki od sastojaka preparata.

Fluorouracil se ne sme koristiti u kombinaciji sa brivudinom, sorivudinom i hemijski srodnim analozima. Brivudin, sorivudin i analozi su snažni inhibitori enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD) što dovodi do

degradacije fluorouracila (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa

drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Preporučeno je da se fluorouracil aplikuje pod strogim nadzorom lekara, koji ima iskustva sa primenom snažnih antimetabolita.


Sve pacijente trebalo bi hospitalizovati na početku lečenja.


Lečenje fluorouracilom je obično praćeno leukopenijom; najniže vrednosti broja belih krvnih zrnaca uočavaju se obično između 7-og i 14-og dana prvog ciklusa, a ponekad i nakon 20 dana.


Broj krvnih ćelija se obično normalizuje nakon 30-og dana. Preporučuje se dnevno praćenje broja trombocita i belih krvnih zrnaca. Lečenje bi trebalo prekinuti ukoliko broj trombocita padne ispod 100 000 po mm3 ili broj belih krvnih zrnaca ispod 3 500 po mm3. Ako je ukupan broj manji od 2000 po mm3, posebno ako je u pitanju granulocitopenija, preporučuje se izolovanje pacijenta u bolnici i preduzimanje adekvatnih mera u cilju prevencije sistemske infekcije.


Takođe, lečenje treba prekinuti na prvi znak oralnih ulceracija ili ukoliko se pojave simptomi gastrointestinalnih neželjenih efekata kao što su stomatitis, dijareja, krvarenje iz GIT-a ili hemoragija na bilo kom mestu. Odnos između efikasne i toksične doze je mali. Malo je verovatno da terapijski odgovor bude bez određenog stepena toksičnosti. Zbog toga, pažljivo treba vršiti izbor pacijenata i podešavanje doza.


Fluorouracil treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega ili jetre ili kod pacijenata sa žuticom. Zabeleženi su izolovani slučajevi angine, abnormalnosti EKG-a i retko, infarkta miokarda tokom primene fluorouracila. Zbog toga, treba obratiti pažnju na pacijente koji osete bol u grudima tokom ciklusa lečenja, kao i na pacijente sa istorijom srčanih oboljenja.


Zabeležena je povećana toksičnost kod pacijenata kod kojih postoji redukovana aktivnost ili deficijencija enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD). Enzim dihidropirimidin dehidrogenaza (DPD) igra važnu ulogu u degradaciji fluorouracila. Analozi nukleotida kao što su brivudin i sorivudin mogu izazvati nagli porast 5- fluorouracila ili drugih fluoropirimidina u plazmi što je praćeno toksičnim reakcijama. Iz tog razloga je neophodno da prođu četiri nedelje između uzimanja fluorouracila i brivudina, sorivudina i drugih hemijski srodnih analoga.


Ukoliko je moguće, pre primene 5-fluoropirimidina određuje se aktivnost enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD). Ako se dogodi slučajna primena brivudina kod pacijenata koji su pod terapijom fluorouracilom, potrebno je sprovesti efektivne mere u cilju smanjenja toksičnosti fluorouracila. Preporučuje se hitna hospitalizacija i otpočinjanje svih mera sa ciljem da se spreče sistemske infekcije i dehidratacija.


Pacijenti koji istovremeno uzimaju fenitoin i fluorouracil se moraju podvrgnuti redovnim testovima, zbog mogućnosti porasta nivoa fenitoina u plazmi.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Interakcije sa lekovima:


Bilo je slučajeva da različiti lekovi biohemijski menjaju antitumorsku efikasnost ili toksičnost fluorouracila kao što su metotreksat, metronidazol, leukovorin, kao i alopurinol i cimetidin, koji utiču na raspoloživost aktivnog leka.


Zabeležen je porast protrombinskog vremena i INR prilikom početnog režima doziranja fluorouracila kod nekoliko pacijenata na stalnoj terapiji varfarinom.


Enzim dihidropirimidin dehidrogenaza (DPD) igra važnu ulogu u degradaciji fluorouracila. Analozi nukleotida kao što su brivudin i sorivudin mogu izazvati nagli porast 5-fluorouracila ili drugih fluoropirimidina u plazmi što je praćeno toksičnim reakcijama. Iz tog razloga je neophodno da prođu četiri nedelje između uzimanja fluorouracila i brivudina, sorivudina i drugih hemijski srodnih analoga. Ukoliko je moguće, pre primene 5- fluorouracila određuje se aktivnost enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD).


Kod istovremene primene fenitoina i fluorouracila zabeležen je porast nivoa fenitoina u plazmi, što za posledicu ima pojavu simptoma intoksikacije fenitoinom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Treba izbegavati primenu fluorouracila u kombinaciji sa klozapinom jer može doći do povećanog rizika od pojave agranulocitoze.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Primena fluorouracila je strogo kontraindikovana u periodu trudnoće i dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Fluorouracil može da utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama zbog njegovih neželjenih dejstava kao što su mučnina i povraćanje.


Neželjena dejstva


Najčešće prijavljena neželjena dejstva na lek su dijareja i mučnina. Leukopenija je takođe veoma česta, tako da treba slediti gore opisane mere opreza.


Učestalost pojavljivanja: Veoma česta (≥1/10) Česta (≥1/100,<1/10)

Povremena (≥1/1000, <1/100)

Retka (≥1/10000, <1/1000)

Veoma retka (<1/10000), nepoznate učestalosti.


Infekcije i infestacije

Veoma česta

Infekcije Povremena Sepse

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma česta

Leukopenija, mijelosupresija, neutropenija, granulocitopenija, trombocitopenija, anemija,


pancitopenija

Retka Agranulocitoza

Imunološki poremećaji

Veoma česta

Imunosupresija Veoma retka

Anafilaktička reakcija, anafilaktički šok

Endokrinološki poremećaji

Retka

Porast T4 (ukupni tiroksin), porast T3 (ukupni trijodtironin)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Povremena

Hiperurikemija

Psihijatrijski poremećaji

Retka

Konfuzija

Poremećaji nervnog sistema

Retka

Ataksija, ekstrapiramidalnomotorički poremećaji, cerebralni poremećaji, kortikalni poremećaji, poigravanje očne jabučice (nistagmus), glavobolja, vertigo, simptomi slični Parkinsonovoj bolesti, piramidni znakovi, euforija, leuko-encefalopatija, poremećaji u govoru, afazija, konvulzije, koma, zapaljenje optičkog nerva, periferna neuropatija

Poremećaji na nivou oka

Česta

Konjuktivitis Povremena

Prekomerna lakrimacija, dakriostenoza, vizuelne promene, fotofobija, diplopija, smanjenje vida, blefaritis, ektropija

Kardiološki poremećaji

Česta

Bol u grudima, tahikardija, promene u EKG-u, angina pektoris

Retka

Aritmija, infarkt miokarda, miokarditis, srčana insuficijencija, dilatativna kardiomiopatija, kardiogeni šok, srčani zastoj, iznenadna srčana smrt

Vaskularni poremećaji

Retka

Vaskulitis, Raynaund-ov fenomen, cerebralna ishemija, intestinalna ishemija, periferna ishemija, tromboembolija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremena

Epistaksa, dispneja, bronhospazam

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma česta

Dijareja, mučnina, povraćanje, mukozitis, stomatitis Povremena

Gastrointestinalne ulceracije, gastrointestinalna


krvarenja

Hepatobilijarni poremećaji

Povremena Oštećenja ćelija jetre Retka

Nekroza jetre

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma česta

Alopecija, palmarno-plantarna eritrodisestezija Povremena

Dermatitis, hiperpigmentacija, hipopigmentacija, nokatna diskoloracija, nokatna hiperpigmentacija, nokatna distrofija, zapaljenje nokatnog ležišta, odvajanje nokta od ležišta (oniholiza), egzantem, suva koža, urtikarija, fotoosetljivost, recall fenomen

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma česta

Groznica, umor Povremena

Tromboflebitis, poremećaj venskog krvotoka, dehidratacija


Predoziranje


Simptomi i znaci predoziranja fluorouracilom mogu biti: mučnina, povraćanje, dijareja, gastrointestinalne ulceracije i krvarenja, supresija kostne srži (uključujući trombocitopeniju, leukopeniju i agranulocitozu).

Ne postoji specifična antidot terapija. Najmanje četiri nedelje je potrebno pratiti krvnu sliku pacijenata koji su bili izloženi prekomernim dozama fluorouracila, beležiti abnormalnosti i sprovoditi odgovarajuću terapiju.


Inkompatibilnost


Fluorouracil je inkompatibilan sa kalcijum-folinatom, karboplatinom, cisplatinom, citarabinom, diazepamom, doksorubicinom, droperidolom, filgrastimom, galijum-nitratom, metotreksatom, metoklopramidom, morfinom, ondasetronom, parenteralnom ishranom, vinorelbinom i drugim antraciklinima.

Spravljeni rastvori su baze, i s tim u vezi treba izbegavati mešanje sa kiselim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine.


Ovaj lek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe.


Rastvor je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti.


Hemijska i fizička stabilnost razblaženog leka sa infuzionim rastvorom 5% glukoze ili 0,9% natrijum-hlorida potvrđena je za 24 h na sobnoj temperaturi. S mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati.


Ukoliko se usled izlaganja niskim temperaturama formira talog, rastvorite ga zagrevanjem do 40°C, uz intenzivno mućkanje. Pre upotrebe ohladite zagrejan rastvor na telesnu temperaturu.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Fluorouracil 50 mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju, trebalo bi da se primenjuje isključivo u prisustvu kvalifikovanog lekara koji ima iskustvo u davanju hemoterapeutskih antikancerogenih agenasa.

Takođe, pripremu preparata bi trebalo da izvodi profesionalna osoba obučena za sigurnu upotrebu citostatika. Pripremanje rastvora za primenu bi trebalo vršiti u aseptičnoj komori ili u posebno izdvojenoj prostoriji za tu svrhu.


U slučaju prosipanja, osoblje treba da koristi rukavice, maske za lice, zaštitu za oči, jednokratne uniforme i da ukloni prosut materijal nekim upijajućim materijalom koji se čuva u prostoru određeno za tu svrhu. Zatim, taj deo treba očistiti i sav kontaminiran materijal prebaciti u citotoksične vreće ili kante, i zapečatiti za incineraciju (spaljivanje).


Kontaminacija


Fluorouracil je iritant. Treba izbegavati kontakt sa kožom ili mukoznim membranama. U slučaju kontakta sa očima ili kožom, oštećenu površinu je neophodno isprati sa većom količinom vode ili fiziološkog rastvora. Prolazno peckanje kože može se tretirati kremom za negu. Neophodno je potražiti medicinski savet ukoliko je došlo do oštećenja očiju ili ukoliko je došlo do inhalacije ili ingestije preparata.


Preporuke za bezbedno rukovanje:


 1. Hemoterapeutske agense isključivo treba da priprema profesionalac obučen za sigurnu primenu ovih preparata.


 2. Operacije kao što su rekonstituisanje praškova i njihov transfer u špriceve treba vršiti pod aseptičnim uslovima i u prostorijama posebno namenjenim za ovu svrhu.


 3. Osoblje koje obavlja ove procedure mora biti adekvatno zaštićeno upotrebom odgovarajuće opreme (odeća, obuća, naočari).


 4. Za vreme trudnoće se ne preporučuje rukovanje hemoterapeutskim agensima.


Odlaganje:


Neupotrebljen lek i sav otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


Rastvarači:


Fluorouracil može biti razblažen 5% rastvorom glukoze ili 0,9% rastvorom natrijum-hlorida za i.v. infuziju neposredno pre parenteralne primene. Ostatak pripremljenog rastvora treba ukloniti odmah nakon upotrebe. Pripremljeni rastvor ne treba koristiti kao višedozni.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z