Moozeeck

Letrozol Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Letrozol Sandoz®, film tablete, 2.5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG


Adresa: Schaffhauserstrasse 4332, Stein, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Sandoz Pharmaceuticals d.d. - Predstavništvo


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Letrozol Sandoz®, 2.5 mg, film tablete INN: letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ako se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na Vas, obavestite svog lekara. Vaš lekar će uzeti to u obzir tokom terapije lekom Letrozol Sandoz.


Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Deca i adolescenti ne smeju da koriste ovaj lek.


Stariji pacijenti (starosti 65 godina i stariji)

Pacijenti starosti 65 godina i stariji mogu da koriste lek u istoj dozi kao i odrasli pacijenti.


Primena drugih lekova


Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Uzimanje leka Letrozol Sandoz sa hranom ili pićima


Lek se može uzimati nezavisno od obroka.


Primena leka Letrozol Sandoz u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Letrozol Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Letrozol Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Letrozol Sandoz Aktivna supstanca je: letrozol.

Jedna film tableta sadrži 2.5 mg letrozola.


Ostali sastojci su: Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat

Celuloza, mikrokristalna

Skrob, kukuruzni Natrijum-skrobglikolat Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Omotač film tablete

Hipromeloza Talk

Makrogol 8000

Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Letrozol Sandoz i sadržaj pakovanja


Tamno žute, okrugle, blago bikonveksne film tablete koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "FV", a sa druge strane "CG".


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. - Predstavništvo Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse 4332, Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4766-11-001 od 11.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z