FISKocr

Macropen


UPUTSTVO ZA LEK


Macropen, film tableta, 400 mg


Pakovanje: ukupno 16 kom, blister, 2 x 8 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, 11 000 Beograd, Srbija


Macropen400 mg film tableta midekamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Macropen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Macropen

 3. Kako se upotrebljava lek Macropen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Macropen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MACROPEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Macropen je antibiotik iz grupe makrolida. On deluje tako što sprečava rast bakterija.

  Macropen je namenjen za lečenje respiratornih i kožnih infekcija, infekcija potkožnog tkiva, nekih urogenitalnih infekcija, za lečenje i prevenciju difterije i velikog kašlja te za lečenje nekih vrste dijareje. Često se propisuje pacijentima preosetljivim na penicilin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MACROPEN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Macropen ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MACROPEN


  Lek Macropen uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Strogo se pridržavajte uputstava lekara.


  Ne smete menjati doze ili prekinuti terapiju a da se prethodno ne posavetujete s lekarom.

  Doziranje i dužina terapije zavise od tipa i mesta infekcije, uzrasta pacijenta i odgovora na terapiju. Odrasliidecatežaod30kg obično uzimaju jednu tabletu od 400 mg tri puta dnevno. Maksimalna dnevna

  doza kod odraslih iznosi 1.600 mg midekamicina.


  Terapija obično traje 7 do 14 dana.


  Ako ste uzeli više leka Macropen nego što je trebalo


  Uzimanje velike količine leka odjednom može da izazove uglavnom mučninu i povraćanje. Ako se jave znakovi predoziranja, lekar će preduzeti odgovarajuće mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Macropen


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

  Ukoliko zaboravite da uzmete lek u propisano vreme, uzmite ga čim se setite. Sledeću dozu uzmite prema propisanom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Macropen


  Ako prerano prekinete terapiju, bolest se može ponovo pojaviti.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Macropen može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Odmah se obratite lekaru ako se javi bilo šta od sledećeg:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MACROPEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Macropen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MacropenKako izgleda lek Macropen i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje, fasetiranih ivica sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane.

Na raspolaganju su kutije sa 16 film tableta. U kutiji su 2 blistera ( PVC/PVDC-aluminijumski blister) sa po 8 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembra 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1151-12-001 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org