lilly Apoteke Apoteke

GEMNIL

prašak za rastvor za inf., bočica, 1x200mg
CENA: 1.825,96 din.

prašak za rastvor za inf., bočica, 1x1000mg
CENA: 8.176,54 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GEMNIL, prašak za rastvor za infuziju, 200 mg GEMNIL, prašak za rastvor za infuziju, 1000 mg Pakovanje: bočica staklena, 1 x 200 mg

bočica staklena, 1 x 1000 mg


Proizvođač: VIANEX S.A.


Adresa: 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki 15351, Atina, Grčka


Podnosilac zahteva: Beocompass d.o.o.

Adresa: Zvečanska 60/22, Beograd, Srbija


GEMNIL, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju GEMNIL, 1000 mg, prašak za rastvor za infuziju


INN Gemcitabin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GEMNIL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GEMNIL

 3. Kako se upotrebljava lek GEMNIL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GEMNIL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GEMNIL I ČEMU JE NAMENJEN


  GEMNIL pripada grupi lekova koji se nazivaju ”citotoksični”. Ova grupa lekova ubija ćelije koje se brzo dele, uključujući i ćelije raka (karcinoma).


  GEMNIL može da se primeni sam ili u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima, zavisno od tipa karcinoma.


  GEMNIL se koristi za lečenje sledećih tipova karcinoma:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GEMNIL


  Lek GEMNIL ne smete koristiti:  Kada uzimate lek GEMNIL, posebno vodite računa:


  Pre prve infuzije Vaš lekar će uzeti uzorke krvi da bi proverio funkciju bubrega i jetre.

  Pre svake infuzije Vaš lekar će uzeti uzorke krvi da bi proverio da li imate dovoljno ćelija krvi da bi primili

  GEMNIL.

  Vaš lekar može odlučiti da promeni dozu ili odloži primenu lečenja u zavisnosti od Vašeg sveukupnog stanja ili ako je broj ćelija krvi suviše nizak.

  Periodično će Vaš lekar uzimati uzorke krvi da bi proverio funkciju jetre i bubrega.


  Molimo Vas da upozorite Vašeg lekara, ako:


  Muškarcima koji treba da prime gemcitabin, savetuje da ne postaju očevi detetu tokom ili bar 6 meseci posle terapije sa GEMNIL-om. Ukoliko želite da postanete otac detetu tokom trajanja ili 6 meseci posle terapije sa GEMNIL-om, potražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta. Možete da potražite savet o davanju sperme na čuvanje (kriokonzervaciji sperme) pre terapije.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući vakcine i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka GEMNIL u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Neophodno je da svom lekaru kažete da ste trudni ili planirate trudnoću. Uprotrebu leka GEMNIL u trudnoći treba izbegavati. Ukoliko je neophodno da uzimate ovaj lek, Vaš lekar će Vam objasniti korisne efekte i potencijalne rizike od uzimanja leka u toku trudnoće.


  Neophodno je da svom lekaru kažete da dojite bebu. Morate da prestanete da dojite tokom terapije sa GEMNIL- om.


  Starije osobe (>65 godina)


  Gemcitabin dobro podnose pacijenti stariji od 65 godina. Nema podataka o podešavanju doze kod ovih


  pacijenata, drugačije nego što je već preporučeno za sve pacijente.


  Deca (<18 godina)

  Ne preporučuje se primena leka GEMNIL kod dece mlađe od 18 godina, usled nedovoljno podataka o njegovoj bezbednosti i efikasnosti.


  Uticaj leka GEMNIL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ne smete da vozite, zbog toga što GEMNIL može da izaziva neznatnu do umerenu pospanost, naročito ako se konzumira alkohol. Nemojte da vozite niti da koristite alate niti mašine, dok se ne utvrdi da li Vas terapija sa GEMNIL-om čini pospanim ili ne.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka GEMNIL


  GEMNIL sadrži natrijum, što se mora uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa ograničenim unosom natrijuma. GEMNIL sadrži 3,5 mg (<1 mmol) natrijuma u svakoj bočici od 200 mg i sadrži 17,5 mg (<1 mmol) natrijuma u svakoj bočici od 1000 mg.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GEMNIL


  Uobičajena doza GEMNIL je 1000-1250 mg na svaki metar kvadratni površine Vašeg tela. Vaša visina i težina se mere i na osnovu toga se izračunava površina Vašeg tela. Vaš lekar će koristiti ovaj podatak da bi izračunao pravu dozu za Vas. Ova doza može biti prilagođena ili lečenje može biti odloženo u zavisnosti od broja krvnih ćelija i Vašeg opšteg stanja.


  Koliko često i koliko dugo ćete primati GEMNIL infuzije zavisi od vrste karcinoma od koga se lečite. Uvek ćete primati GEMNIL infuziju u jednu Vašu venu. Infuzija traje otprilike 30 minuta.

  Farmaceut ili lekar će rastvoriti GEMNIL prašak pre primene.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni leka GEMNIL, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GEMNIL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko primetite nešto od sledećeg:


 5. KAKO ČUVATI LEK GEMNIL


  Čuvati van domašaja i videokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek GEMNIL posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji i bočici posle oznake “EXP”. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Neotvorena bočica: 2 godine.


  Čuvanje


  Neotvorena bočica: ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rastvor posle rekonstitucije: Rekonstituisan rastvor treba upotrebiti odmah. Hemijska i fizička stabilnost posle rekonstitucije je dokazana 24 sata na sobnoj temperaturi, ukoliko je rastvor pripremljen prema uputstvu.

  Dalja razblaženja, ako su potrebna, mogu biti izvedena od strane zdravstvenih radnika.


  Rekonstituisani rastvor gemcitabina ne sme se čuvati u frižideru, jer se može javiti kristalizacija.


  Lek GEMNIL je samo za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljeni lek GEMNIL se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GEMNIL


Aktivna supstanca je: gemcitabin.

GEMNIL, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju:

Svaka bočica sadrži 200 mg gemcitabina (u obliku hidrohlorida).

Ostali sastojici su: manitol (E421); natrijum-acetat; hlorovodonična kiselina (za regulisanje pH); natrijum- hidroksid (za regulisanje pH), voda za injekcije.


GEMNIL, 1000 mg, prašak za rastvor za infuziju:

Svaka bočica sadrži 1000 mg gemcitabina (u obliku hidrohlorida).

Ostali sastojici su: manitol (E421); natrijum-acetat; hlorovodonična kiselina (za regulisanje pH); natrijum-

hidroksid (za regulisanje pH), voda za injekcije.


Kako izgleda lek GEMNIL i sadržaj pakovanja


GEMNIL je beli ili beličasti liofilizirani prašak za rastvor za infuziju.

Unutrašnje pakovanje: tip I staklena bočica, zatvorena sa gumenim zapušačem i preko sa aluminijumskom kapicom, u plastičnoj navlaci (tip flip-off).

Svako pakovanje GEMNIL-a sadrži 1 staklenu bočicu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Beocompass d.o.o.

Zvečanska 60/22, 11 000 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

VIANEX S.A. - PLANT C'

16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki 15351, Atina, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.

Broj i datum dozvole:


GEMNIL, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju: 515-01-2445-10-003, 05.04.2011. GEMNIL, 1000 mg, prašak za rastvor za infuziju: 515-01-2446-10-002, 05.04.2011.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE SAMO MEDICINSKIM ILI ZDRAVSTVENIM

PROFESIONALCIMA:


 1. Terapijske indikacije


  Gemcitabin je indikovan za lečenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma mokraćne bešike u kombinaciji sa cisplatinom.


  Gemcitabin je indikovan kao terapija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim adenokarcinomom pankreasa.


  Gemcitabin, u kombinaciji sa cisplatinom, je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim nesitnoćelijskim (nemikrocelularnim) karcinomom pluća (NSCLC). Gemcitabin kao monoterapija može da se razmatra kod starijih pacijenata ili kod pacijenata sa statusom 2.


  Gemcitabin je indikovan kao terapija kod pacijenta sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim epitelijalnim karcinomom ovarijuma, u kombinaciji sa karboplatinom, kod pacijenata sa relapsom bolesti, kod kojih nije došlo do ponovnog relapsa najmanje 6 meseci posle završetka prve terapijske linije bazirane na derivatima platine.


  Gemcitabin je indikovan, u kombinaciji sa paklitakselom, za lečenje pacijenata sa inoperabilnim, lokalno rekurentnim ili metastatskim karcinomom dojke, kod kojih je došlo do relapsa posle adjuvantne/neoadjuvantne terapije. Prethodna hemoterapija je trebalo da sadrži antracikline, ukoliko klinički nije bilo kontraindikovano.


 2. Doziranje i način primene


  Gemcitabin treba da bude propisan samo od strane lekara kvalifikovanog za primenu anti-tumorske hemoterapije.


  Preporučenodoziranje


  Karcinom mokraćne bešike


  Kombinovana terapija


  Preporučena doza za gemcitabin je 1000 mg/m², koja se daje kao 30-to minutna infuzija. Doza treba da se daje I, VIII i XV dana svakog 28-dnevnog ciklusa u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatin se primenjuje u preporučenoj dozi od 70 mg/m² I dana nakon gemcitabina ili II dana svakog 28-dnevnog ciklusa. Ovaj 4-nedeljni ciklus se onda ponavlja. Smanjenje doze sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta.


  Karcinom pankreasa


  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², koja se daje kao intravenska infuzija u trajanju od 30 minuta. Primena ove doze leka treba da se ponovi jednom nedeljno najviše do 7 nedelja, nakon čega sledi nedelju dana pauze. Sledeći ciklusi treba da se sastoje od infuzije jednom nedeljno, uzastopno 3 nedelje, na svake 4 nedelje. Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta.


  Nesitnoćelijski(nemikrocelularni) karcinompluća


  Monoterapija


  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m², koja se daje kao intravenska infuzija u trajanju od 30 minuta. Primenu ove doze leka treba ponoviti jednom nedeljno tokom 3 nedelje, praćeno jedno-nedeljnim odmorom. Ovaj četvoronedeljni ciklus se onda ponavlja. Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta.


  Kombinovana terapija


  Preporučena doza gemcitabina je 1250 mg/m² površine tela, koja se daje kao intravenska infuzija u trajanju od 30 minuta, I i VIII dana terapijskog ciklusa (21 dan). Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta. Cisplatin se koristi u dozama između 75-100 mg/m² jednom svake 3 nedelje.


  Karcinom dojke


  Kombinovana terapija

  Gemcitabin u kombinaciji sa paklitakselom, je preporučen tako što se paklitaksel (175 mg/m²) primenjuje I dana kao intravenska infuzija u trajanju od otprilike 3 sata, a zatim gemcitabin (1250 mg/m²) prati kao intravenska infuzija u trajanju od 30 minuta I i VIII dana svakog 21-dnevnog ciklusa. Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta. Pacijenti treba da imaju apsolutni broj granulocita najmanje 1,500 (x106/L) pre početka primene kombinacije gemcitabin+paklitaksel.


  Karcinomjajnika


  Kombinovana terapija


  Gemcitabin u kombinaciji sa karboplatinom se preporučuje, tako što se gemcitabin 1000 mg/m²

  primenjuje I i VIII dana svakog 21-dnevnog ciklusa kao intravenska infuzija u trajanju od 30 minuta. Posle gemcitabina, karboplatin se primenjuje I dana konzistentno prema ciljnoj površini ispod krive (AUC) od 4,0 mg/ml•min. Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na

  osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta. Praćenjetoksičnostiimodifikacijadozezbogtoksičnosti

  Modifikacijadozeuslednehematološketoksičnosti


  Periodične sistematske preglede i proveru funkcije bubrega i jetre trebalo bi raditi da bi se detektovala nehematološka toksičnost. Smanjenje doze, sa svakim ciklusom ili u okviru ciklusa, može da se primeni na osnovu stepena toksičnosti izražene kod pacijenta. Generalno, za teške (stepen 3 ili 4) nehematološke toksičnosti, izuzev mučnine/povraćanja, terapiju sa gemcitabinom treba privremeno obustaviti ili smanjiti zavisno od procene ordinirajućeg lekara. Primenu leka treba privremeno obustaviti dok se po mišljenju lekara ne izgube znaci toksičnosti.

  Za podešavanje doza cisplatina, karboplatina i paklitaksela u kombinovanoj terapiji, molimo Vas pogledajte u odgovarajućim Sažecima karakteristika leka.


  Modifikacijadozeusledhematološketoksičnosti


  Započinjanje ciklusa


  Za sve indikacije, pacijentu mora biti određen broj trombocita i granulocita pre primene svake doze. Pacijent bi trebalo da ima apsolutni broj granulocita najmanje 1,500 ( x 106/L) i trombocita 100,000 ( x 106/L) pre započinjanja ciklusa.


  U toku ciklusa


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru ciklusa treba da se izvrši prema sledećim tabelama:


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru ciklusa lečenja karcinoma mokraćne bešike, NSCLC (nemikrocelularni karcinom pluća) i karcinoma pankreasa, kada se primenjuje kao monoterapija ili u kombinaciji sa cisplatinom

  Apsolutni broj granulocita (x 106/l)

  Broj trombocita (x 106/l)

  Procenat standardne doze gemcitabina (%)

  > 1,000

  i

  > 100,000

  100

  500-1,000

  ili

  50,000-100,000

  75

  <500

  ili

  < 50,000

  izostavljena doza *

  *Izostavljena terapija se ne sme ponovo započeti, sve dok apsolutni broj granulocita ne dostigne najmanje 500 (x 106/l ) i broj trombocita ne dostigne 50,000 ( x 106/l).


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru ciklusa lečenja karcinoma dojke, kada se primenjuje u kombinaciji sa paklitakselom

  Apsolutni broj granulocita (x 106/l)

  Broj trombocita (x 106/l)

  Procenat standardne doze gemcitabina (%)

  1,200 i

  > 75,000

  100

  1,000- < 1,200 ili

  50,000-75,000

  75

  700- < 1,000 i

  50,000

  50

  < 700 ili

  < 50,000

  izostavljena doza *

  *Izostavljena terapija se ne sme ponovo započeti u okviru ciklusa. Terapija će početi I dana sledećeg ciklusa ako apsolutni broj granulocita dostigne najmanje 1,500 (x106/l) i kada broj trombocita dostigne 100,000 (x106/l).


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru ciklusa lečenja karcinoma jajnika, kada se primenjuje u kombinaciji sa karboplatinom

  Apsolutni broj granulocita (x 106/l)

  Broj trombocita (x 106/l)

  Procenat standardne doze gemcitabina (%)

  > 1,500

  i

  100,000

  100

  1,000-1,500

  ili

  75,000-100,000

  50

  < 1,000

  ili

  < 75,000

  izostavljena doza *

  *Izostavljena terapija se ne sme ponovo započeti u okviru ciklusa. Terapija će početi I dana sledećeg ciklusa ako apsolutni broj granulocita dostigne najmanje 1,500 (x106/l) i kada broj trombocita dostigne 100,000 (x106/l).


  Modifikacijadozeusledhematološketoksičnostiusledećimciklusima,zasveindikacije


  Dozu gemcitabina bi trebalo smanjiti na 75% doze sa kojom je započet originalni ciklus, u slučaju sledećih hematoloških toksičnosti:


  Načinprimene


  Gemcitabin se dobro podnosi tokom infuzije i može da se primeni u dnevnoj bolnici. Ako dođe do ekstravazacije, generalno infuzija mora biti odmah prekinuta i nastavljena ponovo u drugom krvnom sudu. Pacijenta treba pažljivo pratiti posle primene leka.

  Za uputstvo o rekonstituciji, videti odeljak „Instrukcije za primenu, rukovanje i uklanjanje“. Specijalnepopulacije


  Pacijentisabubrežnimoštećenjemioštećenjemjetre

  Gemcitabin treba primenjivati obazrivo kod pacijenata sa renalnom ili hepatičnom insuficijencijom usled


  nedovoljno podataka iz kliničkih studija koji bi dali jasne preporuke za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Starijapopulacija(> 65godina)

  Gemcitabin dobro podnose pacijenti stariji od 65 godina. Nema podataka o podešavanju doze kod ovih

  pacijenata, drugačije nego što je već preporučeno za sve pacijente (videti odeljak 5.2).


  Pedijatrijskapopulacija(< 18godina)

  Ne preporučuje se primena gemcitabina (Gemnil) kod dece mlađe od 18 godina, usled nedovoljno podataka o njegovoj bezbednosti i efikasnosti.


 3. Kontraindikacije


  Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Dojenje ( videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


 4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


  Produženje vremena primene infuzije i povećanje frekvence doziranja dokazano je da dovodi do povećanja toksičnosti.


  Hematološkatoksičnost

  Gemcitabine suprimira aktivnost koštane srži što se manifestuje kao leukopenija, trombocitopenija i anemija.


  Pacijenti koji primaju gemcitabin treba da pre primene svake doze kontrolišu broj trombocita, leukocita i granulocita. Obustavu ili modifikaciju terapije treba razmotriti kada se otkrije lekom izazvana depresija koštane srži (videti odeljak Doziranje i način primene). Međutim, mijelosupresija je kratkotrajna i obično nije potrebno smanjivanje doze i izostavljanje ciklusa.


  Krvna slika može da nastavi da se pogoršava i posle prekida primene gemcitabina. Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom koštane srži terapiju treba oprezno započeti.

  Kao i kod drugih citotoksičnih agenasa, rizik kumulativne supresije koštane srži mora biti uzet u razmatranje, kada se gemcitabin primenjuje u kombinovanoj terapiji sa drugim hemoterapeuticima.


  Insuficijencijejetre

  Primena gemcitabina kod pacijenata sa istovremeniim metastazama na jetri ili kod pacijenata koji u anamnezi imaju hepatitis, alkoholizam ili cirozu jetre može dovesti do pogoršanja već postojeće insuficijencije jetre. Laboratorijsku proveru funkcije jetre i bubrega (uključujući i virusološke testove) treba raditi periodično. Gemcitabin treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa insuficijencijom jetre ili sa oštećenom bubrežnom funkcijom, usled nedovoljno podataka iz kliničkih studija koji bi dali jasne preporuke za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak Doziranje i način primene).


  Pratećaradioterapija

  Prateća radioterapija (primenjena istovremeno ili posle ≤ 7 dana): Prijavljena je toksičnost, za detalje i preporuke kod primene, videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija.


  Vakcinacijaživimvakcinama

  Vakcina protiv žute groznice i druge žive atenuisane vakcine nisu preporučljive za pacijente na terapiji sa


  gemcitabinom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


  Kardiovaskularniporemećaji

  Usled rizika od kardio i/ili vaskularnih poremećaja tokom primene gemcitabina, posebne mere opreza moraju biti praktikovane kod pacijenata koji imaju pozitivnu anamnezu za neželjene kardiovaskularne događaje.


  Pluća

  Efekti na plućima, ponekad ozbiljni (kao što su plućni edem, intersticijalni pneumonitis ili respiratornsi distres

  sindrom kod odraslih (ARDS)) su prijavljeni prilikom primene terapije gemcitabinom. Etiologija ovih efekata je nepoznata. Ako se ovi efekti razviju, treba razmotriti ukidanje terapije gemcitabinom. Rana primena suportivnih mera može biti od pomoći.


  Bubrezi

  Klinički nalazi sa hemolitičko-uremičnim sindromom (HUS) su retko primećeni kod pacijenata na terapiji sa gemcitabinom (videti odeljak Neželjena dejstva.). Gemcitabin treba ukinuti na prve znake prisustva mikroangiopatične hemolitične anemije, kao što su rapidni pad hemoglobina sa pratećom trombocitopenijom, porast nivoa bilirubina u serumu, kreatinina u serumu, uree u krvi ili LDH. Bubrežna oštećenja mogu biti nereverzibilna sa prestankom primene gemcitabina i dijaliza može biti potrebna.


  Plodnost

  U studijama plodnosti gemcitabin je uzrokovao smanjenje spermatogeneze kod muških miševa (videti odeljak 5.3). Zbog toga se, muškarcima koji treba da prime gemcitabin, savetuje da ne postaju očevi detetu bar 6 meseci ili više posle terapije, i da potraže savet o kriokonzervaciji sperme pre terapije usled mogućnosti nastanka neplodnosti tokom terapije sa gemcitabinom (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


  Natrijum

  GEMNIL 200 mg sadrži 3,5 mg (<1 mmol) natrijuma po bočici. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa ograničenim unosom natrijuma.

  GEMNIL 1000 mg sadrži 17,5 mg (<1 mmol) natrijuma po bočici. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa ograničenim unosom natrijuma.


 5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

  Ispitivanja interakcija nisu rađena (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


  Radioterapija


  Istovremena (primenjena zajedno ili sa razmakom ≤ 7 dana) – Toksičnost povezana sa ovom vrstom terapije zavisi od više različitih faktora, uključujući: dozu gemcitabina, frekfencu primene gemcitabina, dozu zračenja, planiranu tehniku radioterapije, ciljno tkivo i ciljnu zapreminu. Preklinička i klinička istraživanja su pokazala da gemcitabin ima radiosenzibilišuću aktivnost. U jednom istraživanju, gde je primenjena doza gemcitabina od 1,000 mg/m² u trajanju od 6 uzastopnih nedelja istovremeno sa terapijskim zračenjem toraksa kod pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća, primećena je značajna toksičnost u formi ozbiljnog i potencijalno životno ugrožavajućeg mukozitisa, naročito ezofagitisa i pneumonitisa, specijalno kod pacijenata koji su primali velike zapremine zračenja (srednji terapijski volumen 4,795 cm³). Studije koje su zatim izvedene pokazale su da je izvodljivo primeniti gemcitabin u nižim dozama istovremeno sa zračenjem sa predvidljivom toksičnošću, kao što je slučaj u studiji faze II kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća, gde je primenjena doza zračenja grudnog koša od 66 Gy istovremeno sa gemcitabinom (600 mg/m², četiri puta) i cisplatinom (80 mg/m² dva puta) tokom 6 nedelja. Optimalni režim doziranja za bezbednu primenu gemcitabina sa terapijskim dozama zračenja još nije ustanovljen kod svih tipova karcinoma.


  Neistovremena ( primenjena > 7 dana u razmaku) – Analiza podataka ne ukazuje na bilo koje povećanje toksičnosti kada se gemcitabin primenjuje više od 7 dana pre ili posle zračenja, osim postojećih neželjenih pojava izazvanih samom radioterapijom. Podaci govore da bi se sa primenom gemcitabina moglo početi posle

  rešavanja akutnih efekata zračenja ili najmanje jednu nedelju posle zračenja.


  Povrede izazvane zračenjem su primećene na ciljnim tkivima ( npr. ezofagitis, kolitis i pneumonitis) nezavisno od istovremene primene gemcitabina.


  Ostalo

  Ne preporučuje se primena vakcine protiv žute groznice, kao ni drugih živih atenuisanih vakcina zbog sistemskih, potencijalno fatalnih oboljenja, posebno kod pacijenata sa imunosupresijom.


 6. Primena u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća

  Nema odgovarajućih podataka o primeni gemcitabina kod trudnica. Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3). Na osnovu ispitivanja na životinjama i mehanizma dejstva gemcitabina, ovaj lek ne treba primenjivati u trudnoći osim ako nije preko potrebno.

  Žene treba savetovati da ne ostaju trudne tokom primene gemcitabina i upozoriti ih da se odmah jave lekaru ukoliko do toga dođe uprkos svemu.


  Dojenje

  Nije poznato da li se gemcitabin izlučuje u majčino mleko, pa se ne mogu isključiti neželjeni efekti kod odojčeta.

  Dojenje treba obustaviti tokom terapije gemcitabinom.


  Plodnost

  U studijama plodnosti gemcitabin je uzrokovao smanjenje spermatogeneze kod muških miševa (videti odeljak

  5.3). Zbog toga se, muškarcima koji treba da prime gemcitabin, savetuje da ne postaju očevi detetu bar 6 meseci ili više posle terapije, i da potrže savet o kriokonzervaciji sperme pre terapije usled mogućnosti nastanka neplodnosti tokom terapije sa gemcitabinom.


 7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


  Uticaj ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, nije ispitivan. Međutim, lek GEMNIL ima neznatan do umeren uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, izaziva blagu do umerenu pospanost, naročito u kombinaciji sa konzumiranjem alkohola. Pacijente treba upozoriti da ne upravljaju vozilom ili mašinom dok se ne utvrdi da li postaju pospani ili ne.


 8. Neželjena dejstva


  Najčešći neželjeni efekti kod primene gemcitabina su: mučnina sa ili bez povraćanja, povećane vrednosti jetrinih transaminaza (AST/ALT) i alkalne fosfataze, a javljaju se kod 60% pacijenata; proteinurija i hematurija, javljaju se kod 50% pacijenata; dispneja kod 10-40% pacijenata (veća učestalost kod pacijenata sa karcinomom pluća); alergijske reakcije na koži, osip javlja se kod 25% pacijenata i svrab koji se javlja kod 10% pacijenata.

  Učestalost i ozbiljnost neželjenih reakcija su zavisni od doze, brzine infuzije i intervala između doza (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Neželjena dejstva koja ograničavaju doziranje su smanjeni broj trombocita, leukocita i granulocita (videti odeljak Doziranje i način primene)


  Podacikliničkihispitivanja

  Učestalost je definisana kao: veoma česta (≥1/10); česta (≥1/100 i <1/10); povremena (≥1/1.000 i <1/100); retka (≥1/10.000 i <1/1.000); veoma retka (<1/10.000).

  U tabeli su prikazani neželjeni efekti i njihova učestalost prema podacima iz kliničkih ispitivanja. U svakoj kategoriji učestalosti, redosled neželjenih dejstva kreće se od najozbiljnijih do najblažih.


  Klasa sistema organa

  Grupisanje po učestalosti

  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  veoma česta

  Leukopenija (Neutropenija, Stepen 3 = 19.3 %; Stepen 4 = 6 %).

  Supresija koštane srži je obično blaga do umerena i najčešće utiče na broj granulocita (videti odeljak 4.2).

  Trombocitopenija. Anemija.


  česta

  Febrilna neutropenija.


  veoma retka

  Trombocitoza.

  Imunološki poremećaji

  veoma retka

  Anafilaktoidna reakcija.

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  česta

  Anoreksija.

  Poremećaji nervnog sistema

  česta

  Glavobolja.

  Nesanica.

  Pospanost.

  Kardiološki poremećaji

  retka

  Infarkt miokarda.

  Vaskularni poremećaji

  retka

  Hipotenzija.

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  veoma česta

  Dispneja – obično blaga i prolazi brzo bez terapije.


  česta

  Kašalj.

  Rinitis.


  povremena

  Intersticijalni pneumonitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi


  leka).

  Bronhospazam – obično blag i prolazan ali možda mora da se primeni parenteralna terapija.

  Gastrointestinalni poremećaji

  veoma česta

  Povraćanje.

  Mučnina.


  česta

  Dijareja.

  Stomatitis i ulceracije usta.

  Zatvor.

  Hepatobilijarni poremećaji

  veoma česta

  Povećanje vrednosti jetrinih transaminaza (AST i ALT) i alkalne fosfataze.


  česta

  Povećan bilirubin.


  retka

  Povećanje gama-glutamil transferaze (GGT).

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  veoma česta

  Alergijski osip kože često praćen svrabom.

  Alopecija.


  česta

  Svrab.

  Znojenje.


  retka

  Ulceracije.

  Formiranje vezikula i rana.

  Skaliranje (perutanje kože).


  veoma retka

  Teške reakcije na koži, uključujući deskvamaciju i bulozne erupcije.

  Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

  česta

  Bolovi u leđima.

  Mialgija.

  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  veoma česta

  Hematurija.

  Blaga proteinurija.

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  veoma česta

  Simptomi slični gripu – Najčešći simptomi su groznica, glavobolja, jeza, mialgija, astenija i


  anoreksija. Kašalj, rinitis, slabost, znojenje i poteškoće sa spavanjem, takođe su bili prijavljeni.

  Edem/periferni edem – uključujuči facijalni edem. Edem je obično reverzibilan nakon prestanka terapije.


  česta

  Groznica.

  Astenija.

  Jeza.


  Retka

  Reakcije na mestu uboda- uglavnom blage po prirodi.

  Povrede i trovanja, proceduralne komplikacije

  Toksičnost izazvana zračenjem (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


  Postmarketinško iskustvo (spontano prijavljivanje) učestalost nije poznata (ne može se ustanoviti iz dostupnih podataka)


  Poremećajinervnogsistema

  Cerebrovaskularni neželjeni događaj


  Kardiološkiporemećaji

  Aritmija, predominantno supraventrikularne po prirodi. Srčana insuficijencija


  Vaskularniporemećaji

  Klinički znaci perifernog vaskulitisa i gangrene.


  Respiratorni,torakalniimedijastinalniporemećaji

  Plućni edem.

  Respiratorni distres sindrom kod odraslih (ARDS) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi

  leka).


  Gastrointestinalniporemećaji

  Ishemijski kolitis.


  Hepatobilijarniporemećaji

  Ozbiljna hepatotoksičnost, uključujući insuficijenciju jetre i smrtni ishod.


  Poremećajinanivoukožeipotkožnogtkiva

  Ozbiljne kožne reakcije, uključujući deskvamaciju i bulozne erupcije, Lyell’ov sindrom, Steven-Johnson-ov sindrom.


  Poremećajinanivoububregaiurinarnogsistema

  Bubrežna insuficijencija (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  Hemolitičko-uremični sindrom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  Povredeitrovanja,proceduralnekomplikacije

  Radijaciona toksičnost.


  Kombinovanaprimenakod karcinomadojke

  Učestalost pojave hematološke toksičnosti stepena 3 i 4, naročito neutropenije, povećava se kada se gemcitabin primenjuje u kombinaciji sa paklitakselom. Međutim, porast ove neželjene reakcije nije povezana sa povećanom učestalosti infekcija ili hemoragičnih događaja. Slabost i febrilna neutropenija javljaju se češće kada se gemcitabin primenjuje u kombinaciji sa paklitakselom. Slabost, koja nije u vezi sa anemijom, obično nestane posle prvog ciklusa.


  Stepen 3 i 4 neželjenih događaja

  paklitaksel protiv gemcitabin plus paklitaksel

  Broj (%) pacijenata

  Paklitaksel grupa (N=259)

  Gemcitabin plus Paklitaksel grupa (N=262)

  Stepen 3

  Stepen 4

  Stepen 3

  Stepen 4

  Laboratorijski nalazi

  Anemija

  5 (1.9)

  1 (0.4)

  15 (5.7)

  3 (1.1)

  Trombocitopenija

  0

  0

  14 (5.3)

  1 (0.4)

  Neutropenija

  11 (4.2)

  17 (6.6)*

  82 (31.3)

  45 (17.2)*

  Ne-laboratorijski nalazi

  Febrilna neutropenija

  3 (1.2)

  0

  12 (Primena u periodu

  trudnoće i

  dojenja)

  1(0.4)

  Slabost

  3 (1.2)

  1 (0.4)

  15 (5.7)

  2 (0.8)

  Diareja

  5 (1.9)

  0

  8 (3.1)

  0

  Motorna neuropatija

  2(0.8)

  0

  6(2.3)

  1(0.4)

  Senzorna neuropatija

  9(3.5)

  0

  14(5.3)

  1(0.4)

  *Stepen 4 neutropenije koja je trajala duže od 7 dana pojavila se kod 12.6% pacijenata u grupi sa kombinacijom,

  a kod 5.0% pacijenata u grupi gde je primenjen paklitaksel.


  Kombinovanaprimenakod karcinomamokraćnebešike


  Stepen 3 i 4 neželjenih događaja

  MVAC protiv gemcitabin plus cisplatin

  Broj (%) pacijenata


  MVAC (metotrexat,

  vinblastin, doxorubicin i cisplatin) grupa

  (N=196)

  Gemcitabin plus cisplatin

  grupa (N=200)

  Stepen 3

  Stepen 4

  Stepen 3

  Stepen 4

  Laboratorijski nalazi

  Anemija

  30(16)

  4(2)

  47(24)

  7(4)

  Trombocitopenija

  15(8)

  25(13)

  57(29)

  57(29)

  Ne-laboratorijski nalazi

  Mučnina i povraćanje

  37(19)

  3(2)

  44(22)

  0(0)

  Diareja

  15(8)

  1(1)

  6(3)

  0(0)

  Infekcija

  19(10)

  10(5)

  4(2)

  1(1)

  Stomatitis

  34(18)

  8(4)

  2(1)

  0(0)


  Kombinovanaprimenakod karcinomajajnika


  Stepen 3 i 4 neželjenih događaja

  karboplatin protiv gemcitabin plus karboplatin

  Broj (%) pacijenata

  Karboplatin grupa

  (N=174)

  Gemcitabin plus karboplatin

  grupa (N=175)

  Stepen 3

  Stepen 4

  Stepen 3

  Stepen 4

  Laboratorijski nalazi

  Anemija

  10(5.7)

  4(2.3)

  39(22.3)

  9(5.1)

  Trombocitopenija

  19(10.9)

  2(1.1)

  73(41.7)

  50(28.6)

  Neutropenija

  18(10.3)

  2(1.1)

  53(30.3)

  8(Primena u

  Leukopenija

  11(6.3)

  1(0.6)

  84(48.0)

  9(5.1)

  Ne-laboratorijski nalazi

  Hemoragija

  0(0.0)

  0(0.0)

  3(1.8)

  (0.0)

  Febrilna neutropenija

  0(0.0)

  0(0.0)

  2(1.1)

  (0.0)

  Infekcija bez neutropenije

  0(0)

  0(0.0)

  (0.0)

  1(0.6)

  Senzorna neuropatija je češća u grupi gde je primenjena kombinovana terapija nego u grupi samo sa

  primenjenim karboplatinom.


 9. Predoziranje


Nema poznatih antidota kod predoziranja sa gemcitabinom. Doze u visini do 5700 mg/m2 primenjene intravenskom infuzijom preko 30 minuta svake 2 nedelje imaju klinički prihvatljivu toksičnost. Ukoliko dođe do predoziranja, pacijentu treba pratiti odgovarajuće krvne analize i ako je potrebno primeniti suportivnu terapiju.


Instrukcije za primenu, rukovanje i uklanjanje


 1. Rekonstituciju i dalje razblaživanje gemcitabina za primenu putem intravenske infuzije vršiti pod aseptičnim uslovima.


 2. Izračunati dozu i broj potrebnih bočica GEMNIL-a.


 3. Rastvor natrijum-hlorida 0,9% bez konzervansa je jedini rastvarač dozvoljen za rekonstituciju sterilnog praška gemcitabina.


 4. Za rekonstituciju, dodati 5 ml sterilnog rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%), bez konzervansa, u bočicu od 200 mg; ili 25 ml sterilnog rastvora natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%), bez konzervansa, u bočicu

  od 1000 mg. Promućkati do rastvaranja. Ukupna zapremina posle rekonstitucije je 5.26 ml (200 mg) odnosno

  26.3 ml (1000 mg). Ovo daje koncentraciju gemcitabina od 38 mg/ml, koja uključuje količinu za rastur liofiliziranog praška. Dalje razblaživanje sa sterilnim rastvorom natrijum hlorida 9 mg/ml (0,9%), bez konzervansa, može da se nastavi. Razblaženi rastvor je bistar i može biti bezbojan do slabožute boje.


 5. Rekonstituisani rastvor gemcitabina može da se čuva na sobnoj temperaturi (20°- 25°C) i da se upotrebi u roku od 24 sata. Hemijska i fizička stabilnost je dokazana 24 sata posle rekonstitucije na sobnoj temperaturi. Mikrobiološki, rekonstituisan rastvor treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika, a normalno ne sme proći duže od 24 sata na sobnoj temperaturi, osim ukoliko je rekonstitucija (i dalja razblaženja ako su potrebna) izvedena u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. Rekonstituisani rastvori gemcitabina ne smeju se čuvati u frižideru, jer se može javiti kristalizacija.


 6. Parenteralne medicinske proizvode treba ispitati vizuelno na prisustvo čestica i promenu boje pre primene. Ako su uočene čestice, ne treba primeniti rastvor.


 7. Rastvor GEMNIL-a je samo za jednokratnu upotrebu. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba uništiti u skladu sa važećim propisima.


Mere opreza pri pripremi i primeni


Uobičajene mere opreza za citostatične agense moraju se poštovati pri pripremanju i odlaganju infuzionog rastvora. Rukovanje infuzionim rastvorom mora da se odvija u bezbednosnom boksu uz upotrebu zaštitne odeće i rukavica. Ako nisu dostupni bezbednosni boksevi, moraju se koristiti zaštitna maska i naočare.

U slučajevima kontakta praška ili rastvora sa kožom, kontaktna površina se mora odmah i pažljivo oprati, sapunom ili vodom. U slučaju kontakta koncentrata ili rastvora sa sluzokožom, sluzokožu treba odmah i temeljno isprati vodom. Ako preparat dođe u kontakt sa očima, može se javiti ozbiljna iritacija. Oči treba isprati odmah i temeljno vodom. Ako iritacija traje duže, treba konsultovati lekara. Ako dođe do rasipanja rastvora po koži, treba isprati temeljno vodom.


Uklanjanje


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines