FISKocr

Cynarix


UPUTSTVO ZA LEK


Cynarix®, obložena tableta, 24 x 55 mg


Proizvođač: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H.


Adresa: 6060 Absam/Tirol, Austrija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Pharm. Fabrik Montavit G m.b.H.


Adresa: Lipovački put 390, 11460 Barajevo - Beograd


Cynarix®, 55mg, obložena tableta


INN: artičoka (Cynara scolymus L.), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cynarix, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Ovo uputstvo sadrži ;

  1. Šta je Cynarix i čemu je namenjen

  2. Šta treba znati pre upotrebe Cynarix obloženih tableta

  3. Kako upotrebljavati Cynarix

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati Cynarix

  6. Dodatne informacije

Kako izgleda obložena tableta leka Cynarix i sadržaj pakovanja


Obložena tableta je bikonveksnog oblika, žutozelene boje.

Tablete su pakovane u blisteru od PVC/PVdC filma i aluminijumske folije.


Jedan blister sadrži 12 tableta.

Originalna kartonska kutija sadrži dva blistera po 12 tableta.Ukupno 24 tablete.


Nosilac dozvole i prozvođač Nosilac dozvole:

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H Predstavništvo Beograd

Lipovački put 390

11460 Barajevo-Beograd


Proizvođač:


Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H 6060Absam

Salzbergstrasse 96


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole


515-01-3633-10-001 od 27.07.2012.


Broj rešenja: 515-01-3633-10-001 od 27.07.2012. za lek Cynarix®, obložena tableta, 55 mg

Ovo Uputstvo lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom br. 515-00-00123-2013-8-003 od dana 07.03.2013. godine.


6 od 6

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z