FISKocr

Diklofenak


UPUTSTVO ZA LEK


DIKLOFENAK, film tablete, 50 mg

Pakovanje: 20 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Diklofenak film tablete, 50 mg

INN: diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Diklofenak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diklofenak

 3. Kako se upotrebljava lek Diklofenak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diklofenak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIKLOFENAK I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Diklofenak film tablete kao aktivni sastojak sadrži diklofenak - natrijum koji pripada grupi lekova poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).


  Lek Diklofenak film tablete se koristi za ublažavanje bola i zapaljenja koja prate veliki broj oboljenja kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIKLOFENAK


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Diklofenak film tablete ne smete koristiti ukoliko:  Kada uzimate lek Diklofenak, posebno vodite računa ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIKLOFENAK


  Uvek uzimajte lek Diklofenak tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar i ne prekidajte sa uzimanjem leka bez naloga Vašeg lekara. Ukoliko mislite da lek Diklofenak ima preslab ili prejak uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Oralna primena.


  Lek je namenjen za odrasle. Uobičajno doziranje:

  75 – 150 mg dnevno u dve ili tri podeljene doze. Maksimalna preporučena doza diklofenaka iznosi 150 mg.


  Stariji pacijenti (preko 65 godina starosti)

  Kod starijih osoba preporučuju se manje doze diklofenaka. Vaš lekar će odrediti potrebnu dozu leka Diklofenak film tablete u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem.


  Ako ste uzeli više leka Diklofenak nego što je trebalo


  Ako greškom uzmete preveliku dozu leka Diklofenak film tablete, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Simptomi predoziranja su: povraćanje, krvarenje iz želuca ili creva, proliv, vrtoglavica, zvonjenje u ušima ili grčevi. Kod teškog trovanja, može doći do teškog oštećenja funkcije bubrega i jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diklofenak


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diklofenak


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Diklofenak bez saveta Vašeg lekara.

  Vaš lekar će odlučiti o eventualnom prekidu terapije. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene ovog leka ili želite da prekinete lečenje, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Diklofenak, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna


  Prestanite sa uzimanjem leka Diklofenak i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIKLOFENAK


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Diklofenak posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diklofenak


Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži: 50 mg diklofenak-natrijuma.


Ostali sastojci su: Jezgro:Kako izgleda lek Diklofenak i sadržaj pakovanja


Film tablete (okrugle bikonveksne film tablete narandžaste boje, na prelomu skoro bele boje). U kutiji se nalaze 2 blistera (PVC/Al blister) sa po 10 film tableta i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Novembar 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-4182-12-001 od 23.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org