Moozeeck

Forxiga


UPUTSTVO ZA LEK


Forxiga®, film tableta, 5 mg Pakovanje: 30 film tableta, blister, 3 x 10 kom

Forxiga®, film tableta, 10 mg

Pakovanje: 30 film tableta, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Bristol Myers Squibb S.r.l


Adresa: Loc. Fontana del Ceraso, 03012 Anagni (FR), Italija


Podnosilac zahteva: AstraZeneca UK Limited - Predstavništvo


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija,

,

Forxiga® 5 mg, film tableta Forxiga® 10 mg, film tableta


INN: dapagliflozin


Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Forxiga i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Forxiga

 3. Kako se upotrebljava lek Forxiga

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Forxiga

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FORXIGA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Forxiga sadrži aktivnu supstancu dapagliflozin. On pripada grupi lekova koji se nazivaju “oralni antidijabetici”.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FORXIGA

  Lek Forxiga ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FORXIGA


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite to sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Koliko leka treba uzeti

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, mada se ona neće javiti kod svakoga.


  Ukoliko primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek Forxiga i što pre idite kod svog lekara:


 5. KAKO ČUVATI LEK FORXIGA


  Čuvanje


  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Forxiga

Aktivna supstanca je dapagliflozin.


Svaka film tableta leka Forxiga od 5 mg sadrži: 5 mg dapagliflozina u obliku dapagliflozin propandiol, monohidrata .

Svaka film tableta leka Forxiga od 10 mg sadrži: 10 mg dapagliflozina u obliku dapagliflozin propandiol, monohidrata.


Ostali sastojci su:

− jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna (E460i); laktoza, bezvodna; krospovidon (E1201); silicijum-dioksid (E551); magnezijum-stearat (E470b).

− film omotač: Opadry® II Yellow, čiji je sastav: polivinil alkohol (E1203); titan-dioksid (E171); makrogol 3350; talk (E553b); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Forxiga i sadržaj pakovanja


sa jedne strane i oznakom ''1428'' sa druge strane.


Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister, svaki blister sadrži po 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 3 blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

AstraZeneca UK Limited - Predstavništvo Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač

Bristol Myers Squibb S r.l.,

Loc. Fontana del Ceraso, 03012 Anagni (FR), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06452-13-001 od 18.08.2014. za lek Forxiga, film tableta, 30 x 5 mg

515-01-06463-13-001 od 18.08.2014. za lek Forxiga, film tableta, 30 x 10 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z