Moozeeck

Xalacom


UPUTSTVO ZA LEK


Xalacom® 5 mg/mL + 50 mikrograma/mL kapi za oči, rastvor


Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5 mL


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Belgium NV

Adresa: Rijksweg 12, Puurs, Belgija

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Xalacom®

5 mg/mL + 50 mikrograma/mL kapi za oči, rastvor


timolol, latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xalacom i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xalacom

 3. Kako se upotrebljava lek Xalacom

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xalacom

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Xalacom I ČEMU JE NAMENJEN


  Xalacom sadrži dve aktivne supstance: latanoprost i timolol. Latanoprost pripada grupi lekova koji se nazivaju analozi prostaglandina. Timolol pripada grupi lekova koji se nazivaju beta-blokatori. Latanoprost deluje tako što povećava prirodno oticanje tečnosti iz oka. Timolol deluje tako što smanjuje količinu tečnosti koja se stvara u oku.


  Xalacom se koristi za snižavanje povišenog pritiska u oku kod stanja kao što su glaukom otvorenog ugla i očna hipertenzija. Oba stanja su povezana sa povišenim vrednostima očnog pritiska koje mogu uticati na vid. Lekar će Vam verovatno propisati lek Xalacom ukoliko se druga terapija nije pokazala uspešnom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Xalacom


  Xalacom mogu da koriste odrasli muškarci i žene (uključujući i starije pacijente), ali se njegova primena ne preporučuje kod osoba mlađih od 18 godina.


  Lek Xalacom ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Xalacom


  Molimo Vas da striktno sledite ova uputstva, osim ukoliko Vam lekar nije drugačije preporučio. Treba da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u vezi toga.


  Uobičajena doza za odrasle (uključujući starije osobe) je jedna kap jednom dnevno u obolelo oko (oči).


  Nemojte koristiti lek Xalacom više od jednom dnevno, jer ćešća primena ovog leka može umanjiti efikasnost terapije.


  Koristite lek Xalacom prema uputstvima lekara, sve dok Vam lekar ne savetuje da prekinete.


  Tokom terapije lekom Xalacom lekar će Vas dodatno pregledati da bi utvrdio da li se javljaju efekti na srce i cirkulaciju.


  Ako nosite kontaktna sočiva


  Ukoliko nosite kontaktna sočiva, potrebno je da ih skinete pre nego što upotrebite lek Xalacom. Nakon primene leka Xalacom, potrebno je da sačekate 15 minuta pre nego što ponovo stavite kontaktna sočiva.


  Uputstva za upotrebu


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Obično možete nastaviti da uzimate kapi, osim ukoliko su efekti ozbiljni. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom. Nemojte prestati da koristite lek Xalacom pre konsultacije sa Vašim lekarom.


  U daljem tekstu su navedena neželjena dejstva zabeležena nakon primene leka Xalacom. Najvažnije neželjeno dejstvo je mogućnost postepenog nastanka trajne promene boje oka. Takođe, moguće je da lek Xalacom prouzrokuje promene srčanog rada. Ukoliko primetite promene u brzini rada ili funkciji srca, potrebno

  je da razgovarate sa Vašim lekarom i da mu kažete da koristite lek Xalacom.


  Poznata neželjena dejstva primene leka Xalacom su:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Xalacom


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.


  Ne koristiti lek Xalacom nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Posle prvog otvaranja bočice: 4 nedelje.


  Čuvanje

  Neotvorenu bočicu čuvati u frižideru (2-8 oC) u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Posle prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25 oC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Xalacom


Sadržaj aktivne supstance:

Jedan mL rastvora sadrži 5 mg timolola (u obliku timolol-maleata) i 50 mikrograma latanoprosta.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Benzalkonijum-hlorid 50% rastvor; natrijum-hlorid; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; natrijum- hidrogenfosfat, bezvodni; hlorovodonična kiselina 10% rastvor; natrijum-hidroksid 10% rastvor i voda za injekcije.


Kako izgleda lek Xalacom i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor bez vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje: bočica sa kapaljkom, zapremine 5 ml, od (LDPE) polietilena niske gustine i navojnim zatvaračem od (HDPE) polietilena visoke gustine i zaštitnom kapom od (LDPE) polietilena niske gustine.


Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa 2,5 ml rastvora kapi za oči i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6277-12-001 od 20.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z