Moozeeck

Zyllt


UPUTSTVO ZA LEK


Zyllt film tableta,75 mg


Pakovanje; ukupno 56 kom, blister, 8 x 7 kom


Zyllt film tableta,75 mg


Pakovanje; ukupno 84 kom, blister, 12 x 7 kom


Proizvođač: Krka - Farma d.o.o., Zagreb, DPC Jastrebarsko


Adresa: Cvetkovići bb, Jastrebarsko, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Zyllt 75 mg film tableta klopidogrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zyllt i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zyllt

 3. Kako se upotrebljava lek Zyllt

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zyllt

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYLLT® I ČEMU JE NAMENJEN


  Klopidogrel, aktivna supstanca Zyllta, spada u grupu lekova koje nazivamo antitrombocitnim lekovima. Trombociti su vrlo male strukture, manje od crvenih i belih krvnih zrnaca, koje se međusobno slepljuju kada se krv zgrušava. Sprečavajući njihovo slepljivanje, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja ugrušaka (proces stvaranja ugrušaka naziva se tromboza).


  Zyllt se uzima da bi se sprečilo stvaranje ugrušaka (tromba) u promenjenim krvnim sudovima (arterijama), tj. odvijanje procesa aterotromboze koji može dovesti do aterotrombotskih događaja (kao što su moždani udar, infarkt srca i smrt).


  Zyllt Vam je propisan da bi se sprečio nastanak krvnih ugrušaka i da bi se smanjio rizik od ozbiljnih događaja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZYLLT


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Zyllt ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na klopidogrel ili na neki drugi sastojak leka Zyllt,


  Dok uzimate lek Zyllt:

  - Ako se posečete ili povredite, možda će biti potrebno više vremena nego obično da bi krvarenje prestalo. To je povezano sa načinom delovanja ovog leka, pošto on sprečava mogućnost formiranja

  krvnih ugrušaka. Kod manjih posekotina ili povreda, npr. ako se posečete tokom brijanja, to obično ne predstavlja brigu. Međutim, ako ste zabrinuti zbog svog krvarenja, trebalo bi odmah da se obratite lekaru (vidi tačku 4. „MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA“).

  - Lekar će možda zatražiti analize krvi.


  Lek Zyllt nije namenjen za upotrebu kod dece ili adolescenata.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Neki drugi lekovi mogu da utiču na upotrebu leka Zyllt i obrnuto.


  Posebno morate da kažete lekaru ako uzimate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZYLLT


  Lek Zyllt uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste osetili jak bol u grudima (nestabilna angina ili srčani udar), lekar će Vam možda dati 300 mg leka Zyllt (4 tablete od 75 mg) jednom, na početku terapije. Nakon toga, uobičajena doza je jedna tableta od 75 mg leka Zyllt dnevno i uzima se oralno sa hranom ili bez nje, u isto vreme svakoga dana.


  Lek Zyllt morate da uzimate onoliko dugo koliko Vam ga je lekar propisao.


  Ako ste uzeli više leka Zyllt nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Zyllt nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Javite se lekaru ili najbližoj službi za hitnu medicinsku pomoć, jer postoji povećan rizik od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zyllt


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Ako ste zaboravili da uzmete Zyllt i setite se u roku od 12 sati nakon propuštenog termina uzimanja, uzmite lek odmah, a sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ako je od propuštenog termina uzimanja prošlo više od 12 sati, jednostavno uzmite sledeću pojedinačnu dozu

  u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zyllt


  Nemojte prekidati lečenje. Pre prekida lečenja javite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Zyllt može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Odmah obavestite lekara ako primetite ili osetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZYLLT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zyllt posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zyllt


hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); talk; propilenglikol i gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Zyllt i sadržaj pakovanja


Film tablete su okrugle, blago bikonveksne, ružičaste.


Na raspolaganju su kutije sa 56 i 84 film tableta. U kutiji su 8 ili 12 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka - Farma d.o.o., Zagreb, DPC Jastrebarsko, Cvetkovići bb, Jastrebarsko, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Zyllt®, film tableta, 56 x (75mg) : 515-01-5079-10-001 od 05.03.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Zyllt®, film tableta, 84 x (75mg) :

515-01-5080-10-001 od 05.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z