FISKocr

Cresagen


UPUTSTVO ZA LEK


Cresagen,filmtableta,5mg Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3x10 film tableta


Cresagen ®, film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3x10 film tableta


Cresagen ®, film tableta, 20 mg Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3x10 film tableta


Cresagen ®, film tableta, 40 mg Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3x10 film tableta


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.


Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Cresagen®, 5 mg, film tableta Cresagen®, 10 mg, film tableta Cresagen®, 20 mg, film tableta Cresagen®, 40 mg, film tableta


INN: rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cresagen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cresagen

 3. Kako se upotrebljava lek Cresagen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cresagen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CRESAGEN I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Cresagen pripada grupi lekova koji se zovu statini.

  Lek Cresagen se propisuje u slučaju kada:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CRESAGEN


  Lek Cresagen ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CRESAGEN

  Lek Cresagen uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje kod odraslih

  U terapiji povišenog holesterola:


  Početna doza

  Terapiju lekom Cresagen treba početi sa dozom od 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Cresagen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.

  Važno je da znate sta ova neželjena dejstva mogu biti. Ona su obično blaga i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Cresagen i potražite medicinsku pomoć, ako se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK CRESAGEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine

  Nemojte koristiti lek Cresagen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CRESAGEN


Aktivna supstanca leka Cresagen je rosuvastatin, u obliku rosuvastatin-kalcijuma.


Cresagen, 5 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina, što odgovara 5,198 mg rosuvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 42,952 mg laktoza, monohidrata.

Cresagen, 10 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 10 mg rosuvastatina, što odgovara 10,395 mg rosuvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 85,905 mg laktoza, monohidrata.

Cresagen, 20 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 20 mg rosuvastatina, što odgovara 20,790 mg rosuvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 171,810mg laktoza, monohidrata.

Cresagen, 40 mg, film tableta: svaka film tableta sadrži 40 mg rosuvastatina, što odgovara 41,581 mg rosuvastatin-kalcijuma. Svaka film tableta sadrži 343,9619 mg laktoza, monohidrata.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete Cresagen, 5 mg:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Natrijum-citrat Magnezijum-stearat Krospovidon

Film obloga:

Opadry Yellow 02B82338 (hipromeloza, titan-dioksid (E171), Makrogol 400, gvožđe-oksid, žuti (E172))


Jezgro tablete Cresagen, 10 mg, 20 mg i 40 mg:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Natrijum-citrat Magnezijum-stearat Krospovidon

Film obloga:

Opadry Pink 03B24082 (hipromeloza, titan-dioksid (E171), Makrogol 400, gvožđe-oksid, crveni (E172))

Kako izgleda lek CRESAGEN i sadržaj pakovanja

Lek Cresagen, 5 mg, je okrugla film tableta, svetlo žute do žute boje sa utisnutom oznakom RT1 na jednoj strani

i bez oznake na drugoj strani.

Lek Cresagen, 10 mg, je okrugla film tableta, svetlo roze do roze boje sa utisnutom oznakom RT2 na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Lek Cresagen, 20 mg, je okrugla film tableta, svetlo roze do roze boje sa utisnutom oznakom RT3 na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Lek Cresagen, 40 mg, je ovalna film tableta, svetlo roze do roze boje sa utisnutom oznakom RT4 na jednoj

strani i bez oznake na drugoj strani.


Film tablete 5 mg, 10 mg, 20 mg i 40 mg su pakovane u cold form blistere sastavljene od laminirane orijentisane poliamid/Al/PVC folije i Al folije.

U kutiji se nalaze tri blistera sa po 10 tableta.

Rosuvastatin film tablete su dostupne u pakovanju od 30 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o. Pančevački put 38

11 210 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Cresagen, film tableta, 5 mg: 515-01-01881-13-001 od 21.07.2014.

Cresagen, film tableta, 10 mg: 515-01-01882-13-001 od 21.07.2014.

Cresagen, film tableta, 20 mg: 515-01-01883-13-001 od 21.07.2014.

Cresagen, film tableta, 40 mg: 515-01-01884-13-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z