Moozeeck

Zofecard 30 mg


UPUTSTVO ZA LEK


Zofecard® ,filmtableta, 30 mg Pakovanje: blister, 1 x 7 film tableta Pakovanje: blister, 1 x 14 film tableta Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:

 1. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L.

 2. Menarini – von Heyden GmbHAdresa:

 1. L’Aquila, Campo di Pile, Italija

 2. Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka


  Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd


  Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


  Zofecard®, 30 mg, film tableta Zofenopril


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zofecard 30 mg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zofecard 30 mg

 3. Kako se upotrebljava lek Zofecard 30 mg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zofecard 30 mg

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zofecard 30 mg I ČEMU JE NAMENJEN?

  Zofecard 30 mg sadrži zofenopril-kalcijum koji pripada grupi lekova za snižavanje krvnog pritiska, tzv. inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori).

  Zofecard 30 mg se koristi u lečenju :

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zofecard 30 mg

  Lek Zofecard 30 mg ne smete koristiti:


  Zofecard 30 mg ne smete koristiti:

  Kada uzimate lek Zofecard 30 mg , posebno vodite računa:

  Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara pre uzimnja leka Zofecard 30 mg, u sledećim situacijama:


  Zofecard 30 mg može izazvati značajan pad krvnog pritiska, naročito nakon prve doze (ovo je najpre moguće kod pacijenata koji uzimaju diuretike, koji su dehidrirani ili su na dijeteti koja predviđa smanjen unos


  soli). Ako Vam se ovo desi odmah obavestite lekara i lezite na leđa.


  Ukoliko treba da se podvrgnete operaciji, recite anesteziologu, pre operacije, da uzimate Zofecard 30 mg. Ova informacija će pomoći lekaru da kontroliše Vaš krvni pritisak i rad srca tokom operacije.


  Ukoliko ste imali srčani udar (akutni infarkt miokarda) i ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zofecard 30 mg

  Uvek uzimajte Zofecard 30 mg onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti sa Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Zofecard 30 mg se može uzeti sa hranom ili na prazan stomak. Tablete je najbolje popiti sa vodom.


  Lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije)

  Lečenje treba započeti sa 15 mg zofenopril-kalcijuma (što je ekvivalentno ½ film tablete) jednom dnevno. Vaš doktor će postepeno povećavati dozu (tokom 4 nedelje) dok ne nađe dozu koja Vama najviše odgovara. Uobičajena terapijska doza je 30 mg zofenopril-kalcijuma (što je ekvivalentno 1 film tableti) jednom dnevno. Maksimalna doza je 60 mg zofenopril-kalcijuma (što je ekvivalentno 2 film tablete) dnevno, i primenjuje se kao pojedinačna doza ili kao dve jednake doze.

  Kod pacijenata kod kojih postoji gubitak tečnosti ili soli, ili kod onih koji uzimaju diuretike (tablete za

  izmokravanje), trebalo bi započeti terapiju sa 7.5 mg zofenopril-kalcijuma.


  Problemi sa jetrom ili bubrezima

  Ako imate blago do umereno oštećenje jetre ili umereno do teško oštećenje bubrega, Vaš doktor će započeti

  terapiju sa polovinom uobičajene terapijske doze za Zofecard (15 mg zofenopril-kalcijuma, što je ekvivalentno

  ½ film tablete). Ako ste pacijent na dijalizi, jedna četvrtina uobičajene terapijske doze (7.5 mg zofenopril-

  kalcijuma) je potrebna za započinjanje terapije.


  Srčani udar (akutni infarkt miokarda)

  Lečenje sa lekom Zofecard 30 mg treba započeti unutar 24 sata od pojave prvih simptoma. Uzimajte Zofecard 30 mg film tablete, dva puta dnevno, ujutru i uveče , po sledećem režimu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Zofecard 30 mg može da ima neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Većina neželjenih dejstava koja se dovode u vezu sa ACE inhibitorima će nestati nakon njihove primene.


  Često (dešavaju se kod manje od 1 pacijenta na svakih 10 koji koriste lek)


  Kao dodatak neželjenim dejstvima koja su prijavljena za lek Zofecard 30 mg, navodimo neželjena dejstva koja su prijavljivana za ACE inhibitore:

  - Ozbiljan pad krvnog pritiska na početku terapije ili prilikom povećanja doze leka, praćen vrtoglavicom,

  zamućenjem vida , gubljenjem svesti (sinkopa)


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite Vašem doktoru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Zofecard 30 mg


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek Zofecard 30 mg se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog, na kutiji i na svakom blisteru, sa „Važi do“. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u mesecu!


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Zofecard 30 mg

  Aktivna supstance je zofenopril-kalcijum.

  Svaka film tableta sadrži 30 mg zofenopril-kalcijuma što odgovara 28.7 mg zofenoprila.


  Ostali sastojci su: Tabletno jezgro: celuloza, mikrokristalna laktoza, monohidrat skrob, kukuruzni magnezijum-stearat

  silicijum-dioksid, koloidni bezvodni


  Film omotač: hipromeloza titan-dioksid makrogol 400

  makrogol 6000

  (vidi odeljak 2 “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zofecard 30 mg“)


  Kako izgleda lek Zofecard 30 mg i sadržaj pakovanja


  Zofecard 30 mg su bele, duguljaste, film tablete sa podeonom crtom sa obe strane.


  Pakovanje od 7 film tableta u 1 blisteru (PVC/PVDC/Al blister) i uputstvom za lek u kutiji. Pakovanje od 14 film tableta u 1 blisteru (PVC/PVDC/Al blister) i uputstvom za lek u kutiji. Pakovanje od 14 film tableta u 2 blistera (PVC/PVDC/Al blister) i uputstvom za lek u kutiji. Nosilac dozvole i Proizvođač

  Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

  Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Prilepska 1, 11000 Beograd, Srbija


  Proizvođač:

  1. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services, S.r.l.

   Campo di Pile, L’Aquila (AQ), Italija

  2. Menarini – von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Kutija sa 7 film tableta od 30 mg zofenoprila u 1 blisteru. Broj rešenja 515-01-5922-11-001 od 12.03.2012.


Kutija sa 14 film tableta od 30 mg zofenoprila u 1 blisteru. Broj rešenja 515-01-5923-11-001 od 12.03.2012.


Kutija sa 28 film tableta od 30 mg zofenoprila (2 blistera sa po 14 film tableta). Broj rešenja 515-01-5924-11-001 od 12.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z