FISKocr

Bleomycin PLIVA


UPUTSTVO ZA LEK


Bleomycin PLIVA,

prašak za rastvor za injekciju, 15000 i.j, bočica staklena, 1 x 10mLProizvođač:


Adresa:

PLIVA Hrvatska d.o.o. Pharmachemie B.V


Prilaz baruna Filipovića 25, Hrvatska

Swensweg 5, PO Box 552, 2003 RN Haarlem, Holandija

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Bleomycin PLIVA, 15000 i.j, prašak za rastvor za injekcije


INN: bleomicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bleomycin PLIVA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bleomycin PLIVA

 3. Kako se upotrebljava lek Bleomycin PLIVA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bleomycin PLIVA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BLEOMYCIN PLIVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Bleomycin PLIVA pripada grupi lekova koja se zovu antibiotski citostatici (lekovi protiv karcinoma - raka).

  Bleomycin PLIVA zaustavlja proces deobe ćelija i razvoj ćelija karcinoma koje se dele i na taj način sprečava širenje kancerogenog procesa. Međutim, zdrave ćelije su manje osetljive na bleomicin od ćelija raka. Te zdrave ćelije će zato preživeti, dok se ćelije raka uništavaju.


  Primena

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BLEOMYCIN PLIVA


  Lek Bleomycin PLIVA ne smete koristiti:

  -ako ste alergični (preosetljivi) na bleomicin

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BLEOMYCIN PLIVA

  Bočicu sa lekom Bleomycin PLIVA uvek treba da koristite tačno na onaj način kako vam je rekao lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite to sa svojm lekarom ili farmaceutom.


  Ako primetite da je dejstvo leka Bleomycin PLIVA suviše jako ili suviše slabo, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom


  Uobičajena doza je

  Ukupna doza zavisi od vrste raka , godina starosti, bubrežne funkcije i kombinacije sa drugim lekovima protiv karcinoma. Prema gore navedenom, doza može da bude jedna ili dve injekcije nedeljno. Vaš lekar će odrediti dozu leka Bleomycin PLIVA, dužinu terapije i broj terapija. Ovo može varirati od pacijenta do pacijenta.


  Postoji rizik od ozbiljnih reakcija preosteljivosti, posebno kod pacijenata obolelih od limfoma , koje se mogu javiti neposredno, ili neko vreme posle primene leka. Stoga će vam vaš lekar dati probnu dozu leka i posmatrati vas tokom 4 sata pre započinjanja terapije bleomicinom prvi put.


  Način primene:

  Vaš lekar će primenjivati lek bleomicin u vene ili u arterije, kroz kožu u deo koja okružuje pluća (intrapleuralno) ili u mišiće injekcijom ili kao infuziju.


  Ako ste uzeli više leka Bleomycin PLIVA nego što je trebalo


  Simptomi koji mogu da se jave ako ste uzeli više leka Bleomycin PLIVA nego što je trebalo su: smanjeni krvni pritisak, povišena temperatura, ubrzai srčani otkucaji i šok. Ako sumnjate da je došlo do predoziranja treba odmah da upozorite svog lekara.


  Primenu leka treba odmmah prekinuti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bleomycin PLIVA


  Ako ste propustili neku injekciju, molimo vas obratite se svom lekaru koji vas leči, kako bi ste razgovarali o načinu kako i da li da nadoknadite zaboraljenu injekciju.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Belomycin PLIVA

  Ako bez saveta lekara sami naglo prestanete da uzimate lek Bleomycin PLIVA, simptomi koje ste imali pre početka korišćenja terapije mogu ponovo da se razviju.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka, molimo vas da se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, tako i lek Bleomycin PLIVA, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svakoga.


  Učestalost neželjenih dejstava se može kategorizoviati na sledeći način:


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)

  Česta (javljaju se kod više od 1 na 100 pacijenata, ali kod manje od 1 na 10 pacijenata ) Povremena (javljaju se kod više od 1 na 1000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 100 pacijenata) Retka (javljaju se kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1000 pacijenata) Vrlo retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nije poznato (učestalost se ne može odrediti na osnovu rapoloživih podataka).


  Između ostalih, mogu se javiti i sledeća neželjena dejstva:


  Infekcije

  Veoma retko

  Odumiranje tkiva na prstima (gangrena)


  Neoplazme (maligne bolesti)

  Nije poznato

  Tumorski bol


  Krv

  Povremene

  Promene u krvi se mogu primetiti preko neočekivanog krvarenja i/ili pojave modrica (blaga supresija kostne srži, smanjenje krvnih pločica-trombopenija). Ove pojave nestaju nakon završetka terapije. Retke

  Teško oboljenje bubrega i krvi (takozvani hemolitičko uremički sindrom)

  Imuni sistem

  Česta

  Teške reakcije preosetljivosti/specifične reakcije koje su u vezi sa bleomicinom ( reakcije idiosinkrazije). Ove reakcije se mogu da se jave odmah ili posle odloženog perioda od nekoliko sati nakon prve ili druge doze.


  Nervni sistem

  Retke

  Nedovoljno snabdevanje mazga krvlju

  Nije poznata

  Moguć je osećaj golicanja, svraba ili trnjenja bez razloga (paraestezija), anormalno povećanje osetljivosti na čulne stimulanse (hiperestezija), zapaljenje malih i srednjih aterija u mozgu (cerebralne arterije).


  Srce

  Retko

  Srčani napad (infarkt miokarada), oboljenje krvnih sudova u srcu, zapaljenje membrane koja okružuje pluća (pleura) i memrane u obliku kese koja okružuje srce (perikard).


  Krvni sudovi

  Retko

  Oštećenje krvnih sudova, na primer u srcu ili mozgu, hipotenzija.

  Nije poznata

  Nizak krvni pritisak, zapaljenje krvnih sudova (tromboflebitis), začepljenje krvnih sudova, smanjen dotoka krvi u prste na rukama, prste na nogama, vrh nosa (Rejnodov fenomen)


  Respiratorni sistem

  Vrlo često

  Plućna toksičnost, fibroza pluča, zapaljenje pluća(intersticijalna pneumonija). Kod oko 10% pacijenata dolazi do razvoja pneumonije. Ovo može da dovede do trajnog oštećenja pluća i može biti fatalno.

  Konsultujte se sa svojim lekarom što je pre ako patite od kašlja i/ili kratkod daha (takođe videti odeljak: ”Kod uzimanja leka bleomicin obratite posebnu pažnju na“).


  Gastrointestinalni sistem

  Vrlo često

  Zapaljenje ili ulceracija mukoznih membrana (oštećenje sluzokože, mukozitis), zapaljenje mukoznih membrana usta (stomatitis), ulceracija u crevima, mučnina, povraćanje, gubitak apetita, gubitak telesne težine.

  Zapaljenje ili ulceracija sluzokože se može pogoršati kombinacijom sa zračenjem ili trugim lekovima koji imaju štetno dejstvo na sluzokožu.

  Zapaljenje sluzukože usta je retko ozbiljna i obično nestaje nakon završetka terapije.


  Koža

  Vrlo često

  Lokalizovana tamna koža (hiperpigmentacija), svrab, zadebljala i tvrda koža (hiperkekratoza), crvenilo kože, osip kože, strije, plikovi, promena/diskoloracija noktiju, osetljivost i oticanje vrhova prstiju, otok kože, gubitak kose, skelrodermija. Večina neželjenih događaja (zadebljala i tvrda koža

  (hiperkekratoza), crvenilo kože, osip na koži, strije, plikovi, promena/diskoloracija noktiju, osetljivost i oticanje vrhova prstiju, otok kože, gubitak kose) je retko ozbiljna i oni obično nestaju po završetku terapije.


  Mišići i kosti

  Nije poznato

  Bol u mišićima i udovima.


  Polni organi

  Tokom i neposredno posle hemioterapije bleomicinom mogu se javiti abnormalne ćelije sperme

  (aneuploidni spermatozoidi).


  Ostalo

  Često

  Povišena temperatura (2 do 6 sati nakon prve injekcije), bol u području tumora, bol na mestu injekcije, akutne reakcije sa povišenom temperaturom i kardiorespiratornim kolapsom.

  Retko

  Zableženi su smrtni ishodi povezani sa primenom bleomicina uprostor koji okružuje pluća (intrapleuralna primena) .


  Kod primene doza koje su veće od preporučenih, zabeležene su akutne reakcije sa povišenom temperaturom i ozbiljna neželjena dejstva vezana za srce i disanje.


  Ako bilo koje od navdenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejsvo koje nije navedeno u ovom upustvu, molimo vas recite to svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK BLEOMYCIN PLIVA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Bleomycin PLIVA posle datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskom pakovanju i na bočici nakon oznake EXP ili “Važi do”.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Čuvati lek dalje od domašaja i vidokruga dece. Pre otvaranja:

  Čuvajte lek u frižideru na temperaturi 2 do 8°C.

  Posle rekonsitucije /razblaženja , rastvor se mora odmah primeniti. Ako to nije moguće , onda se rastvor u bočici mora čuvati maksimalno 10 dana u frižideru ( na temperaturi od 2 do 8°C) ili makismlano 24 sata na sobnoj temperaturi ( 15 do 25°C).


  Nemojte koristiti lek Bleomycin PLIVA ako primetite vidljive znake propadanja proizvoda ili bočice, kao što je, na primer, promena u boji, oštećenje bočice, zatvarača ili poklopca.

  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda, niti otpadom iz domaćinstva. Pitajte vašeg farmaceuta na koji način da uklonite lekova koji vam nisu više potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bleomycin PLIVA

Aktivna supstanca ovog leka je bleomicin ( u obliku bleomicin sulfata).

Jedna bočica od 10ml sadrži 15.000 IJ (EP)=15U (USP) bleomicina ( u obliku bleomicin sulfata) 1 ml rekonstituisanog rastvora sadrži 1.500 d0 2.000 IJ(injekcionih jedinica) bleomicina.

Nema drugih sastojaka.


Kako izgleda lek Bleomycin PLVA i sadržaj pakovanja


Izgled praška: kolač bele do žućkasto-bele boje. Izgled rastvora: bistar rastvor.


Lek Bleomycin PLIVA je prašak za rastvor za injekciju u staklenoj injekcionoj bočici od 10ml.


Pakovanje: 1 bočica


Nosilac dozvole i Proizvođač Proizvođač:

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem, Holandija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka morajasno daoznači onogproizvođača kojije odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Nosilac dozvole


Teva Serbia d.o.o. Makenzijeva 24, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može primenjivati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-4740-11-002 od 20.08.2013.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije

Bleomicin se skoro uvek primenjuje u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili zračenjem. Bleomicin je indikovan za lečenje :

Bleomicin treba koristiti izuzetno oprezno kod pacijenata sa karcinomom pluća pošto je kod ovih pacijenata povećana incidenca plućne toksičnosti.


Osetljivost na bleomicin se povećava kod starijih ljudi.


Pošto se se 2/3 primenjene doze bleomicina izlučuje u nepromenjenom obliku urinom, na brzinu ekskrecije u u visokom stepenu utiče renalna funkcija.

Koncentracije leka u plazmi se drastično povećavaju kada se uobičajene doze daju pacijentima sa poremećajima renalne funkcije.


Bezbednost i efikasnost bleomicina kod pedijatrijskih pacijenata nisu ustanovljeni (videti odeljak Doziranje)


Ekstravazacija obično ne zahteva specifične mere predostrožnosti. Ukoliko postoji sumnja (koncentrisani rastvor ili sklerotično tkivo), treba sprovesti perfuziju fiziološkim rastvorom.


Ovaj lek ne treba davati pacijentkinjama koje su u drugom stanjui ženama koje doje.

Testovi na životinjama su pokazali da bleomicin, kao i većina citostatika, može imati teratogene i mutagene karakteristike. Zato bi pacijenti i muškog i ženskog pola trebalo da preduzimaju adekvatne kontraceptivne mere u trajanju do tri meseca nakon prekida terapije (videti odeljak Fertilnost, trudnoća i dojenje).


Plućna toksičnost bleomicina je, kako izgleda, povezana sa dozom i izrazito se povećava kada ukupna doza prelazi 400 x 103IJ. Doze koje prelaze 400 x 103IJ treba opreznije primenjivati.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Digoksin: Zabeleženi su slučajevi redukovanog dejstva digoksina usled smanjene oralne bioraspoloživosti kada se kombinuje sa bleomicinom.


Fenitoin i fosfopentoin: Zabeleženi su slučajevi smanjenih nivoa fenitoina u plazmi kada se on kombinuje sa bleomicinom. Kod ove kombinacije postoji rizik od pogoršanja konvulzija pošto citotoksični lek smanjenjuje digestivnu resorpcije fenitoina,ili rizik od pojačanja toksičnosti ili gubitka efikasnosti citotoksičnog leka zbog povećanog hepatičkog metabolizma fenitoinom.

Istovremena primena fenitoina i bleomicina se ne preporučuje.


Vinka-alkaloidi: Kod pacijenata sa karcinomom testisa koji se leče kombinacijom bleomicina i vinka –


alkaloida, opisan je sindrom koji podseća na Raynaud-ov fenomen: ishemija perifernih delova tela, koja može dovesti do nekroze (prsti na rukama, prsti na nogama, nos).


Žive vakcine: Vakcinacija živim vakcinama, kao što je vakcina protiv žute groznice, dovodi do teških i fatalnih infekcija kada se primenjuje u kombinaciji sa imunosupresivnim hemoterapeuticima. Ovaj rizik se povećava kod osoba kod kojih već postoji imunosupresija zbog njihove osnovne bolesti. U takvim slučajevima treba koristiti inaktiviranu vakcinu (poliomijelitis)

Ova kombinacija se ne sme koristiti.


Nefrotoksične supstance, kao što je, na primer cisplatina :oštećenje bubrega koje je izazvano cisplatinom može dovesti do smanjenog klirensa bleomicina. Povećana pulmonalna toksičnost, u nekim slučajevima fatalna, zabeležena je kod pacijenata koji su primali bleomicin i cisplatinu.


Kiseonik: Primena kiseonika tokom anestezije može dovesti do fibroze pluća. Pacijenti koji su lečeni bleomicinom izloženi su većem riziku od pulmonalne toksičnosti kada se tokom operacije primenjuje čist kiseonik. Preporučuje se smanjenje koncentracije kiseonika tokom operacije i postoperativno (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva).


Zračenje: istovremeno zračenje može da poveća rizik od pojave pulmonalne i dermatološke toksičnosti.

Prethodna ili tekuća radioterapija toraksa je važan faktor koji može povećati incidencu i težinu plućne

toksičnosti.


Povećani rizik od pulmonalne toksičnosti opisan je kod istovremene primene drugih agenasa koji dovode do plućne toksičnosti, npr. karmustina, mitomicina C, ciklofosfamida i metotreksata.


Ciklosporin, takrolimus: Prekomerna imunosupresija sa mogućim rizikom od limfoproliferacije.


Fertilnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dovoljno dokumentovanih raspoloživih podataka o primeni bleomicina kod trudnica. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnosti (videti odeljak 5.3). Na osnovu rezultata studija na životinjama i farmakološke efikasnosti ovog leka, postoji potencijalni rizik od embriotoksičnosti i anomalija fetusa. Bleomicin prolazi kroz placentu. Iz tog razloga bleomicin ne treba koristiti tokom trudnoće, posebno u prvom trimestru, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno.

Ukoliko do trudnoće dođe tokom tretmana, pacijentkinju treba obavestiti o rizicima za nerođeno dete i treba je pažljivo pratiti.


Žene sa reproduktivnim potencijalom/kontracepcija kod muškaraca i žena

Pacijenti oba pola treba da koriste odgovarajuće mere kontracepcije do tri meseca nakon prekida terapije.

Treba razmotriti mogućnost genetskog savetovanja. Genetsko savetovanje se takođe preporučuje kod


pacijenata koji žele da imaju decu posle terapije.

Treba potražiti savet o konzervaciji sperme pre tretmana zbog mogućeg ireverzibilnog steriliteta usled terapije bleomicinom.


Dojenje

Nije poznato da li se bleomicin ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Zbog mogućeg, veoma štetnog dejstva na novorođenče, dojenje je tokom terapije bleomicinom kontraindikovano.


Fertilnost

Terapija bleomicinom može da izazove ireverzibilni sterilitet.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Neka neželjena dejstva, kao što su mučnina, povraćanje i zamor, mogu indirektno uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanje mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Kao i većina citostatika i bleomicin može da izazove kako akutna, tako i odložena neželjena toksična dejstva.

Akutni simptomi: anoreksija, umor, mučnina i povišena temperatura.


U donjoj tabeli su navedeni neželjeni događaji prema klasama organskih sistema MedDRA (MedDRA SOCs)Klasa organskih sistema MedDRA


Veoma

>1/10


česta


Česta

> 1/100 do /10


Povremena

> 1/1000 1/100


do


Retka

≥ 1/10 000 do

< 1/1000


Veoma retka

< 1/10 000

Nepoznata

učestalost

Ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka

Infekcije i

infestacije

Periferna

gangrena (vrhovi prstiju)

Neoplazme,

benigne, maligne i

nespecifikova ne (uključujući ciste i polipe)


Tumorski bol


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Blaga supresija kostne srži, trombopenija #

Hemolitički uremički sindrom


Poremećaji imunog sistema


Preosetljivost

#, uključujući anafilaksu,

anafilaktičke reakcije, idiosinkrazija

Poremećaji nervnog sistema

Insuficijencija cerebralne cirkulacije

Parestezija i

hiperestezija, cerebralni arteritis


Kardiološki poremećaji

Infarkt

miokarda, koronarna

arterijska bolest. pleuroperikardi tis


Vaskularni poremećaji


Vaskularna oštećenja, npr. srčana ili cerebralna, hipotenzija***

** #

Hipotenzivne

epizode*, arterijska hipotenzija**, lokalni

tromboflebitis*

*, venska okluzija**, Rejnodov fenomen


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Pulmonalna

toksičnost#, fibroza pluća#, intersticijalna

pneumonija#


Gastrointestin alni poremećaji


lezije sluzokože, zapaljenje sluzokože (mukozitis, stomatitis)#, intestinalne ulceracije#, mučnina#, povraćanje#, gubitak apetita#, gubitak telesne


težine#


Poremećaji kože i

potkožnog tkiva


oboljenje kože#: hiperpigmenta cija#, pruritus#,

hiperkeratoza#, eritem#, egzantem#, strije#, plikovi#, promena/disko loracija noktiju#, osetljivost i otok vrhova prstiju#, otok kože#, alopecija#, skleroderma

Poremećaji

mišićnokoštan og i vezivnog

tkiva


Bol u

mišićima, bol u ekstremitetima


Poremećaji reproduktivn og sistema i dojki


Aneuploidni spermatozoidi*

**


Opšti poremećaji i stanja na mestu injekcije


Hiperpireksija

#, bol na mestu injekcije****,

bol u oblasti tumora****, akutne reakcije sa hiperpireksijo m i

kardiorespirato rnim

kolapsom#


Smrtni slučajevi povezani sa lekom

*****##


* Kod pacijenata sa Hočkinovom bolešću koji su lečeni visokom početnim dozama

** Posle intravenske primene

*** Tokom i neposredno posle hemioterapije

**** Posle intravenske ili intravaskularne primene

***** Posle intrakavitarne primene

# Videti opis odabranih neželjenih dejstava


Opis odabranih neželjenih dejstava


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Može da se javi blaga trombopenija, koja brzo nestaje posle završetka terapije.Ovo je rezultat povećane primene trombocita i ne može se pripisati njihovom smanjenom formiranju.


Poremećaji imunog sistema

Teška preosetljivost/ reakcije idiosinkrazije, slične kliničkoj anafilaksi, zabeležene su kod približno 1% pacijenata, primarno kod pacijenata sa limfomom.

Anafilaktičke reakcije mogu da budu momentalne ili odložene nekoliko sati, obično se javljaju posle prve ili druge dozei mogu da budu fatalne. Simptomi su hipotenzija, mentalne konfuzija, povišene temperatura, jeza, otežano disanje. Terapija je simptomatska i uključuje povećanje volumena, presorne lekove, antihistaminike i kortikosteroide.


Respiratorni , torokalni i medijastinalni poremećaji

Najteže neželjeno dejstvo je intersticijalna pneumonija, koja se može javiti tokom ili u retkim slučajevima, nakon završetka terapije bleomicinom. Intersticijalna pneumonija se javlja kod približno 10% pacijenata kojiprimaju bleomicin. U veoma retkim slučajevima, pneumonija izazvana bleomicinom može dovesti do fibroze pluća i uzrok je smrti kod oko 1% pacijenata koji su dobijali bleomicin.

Rizik od pulmonalne toksičnosti se povećava sa kumulativnim dozama. Pulmonalna toksičnost se može

javiti i sa veoma niskim kumulativnim dozama kod starijih pacijenata, pacijenata koji su podvrgnuti zračenju grudnog koša i koji dobijaju kiseonik.

Ukazano je da su pacijenti koji su preoperativno primali bleomicin, bili izloženi većem riziku od razvoja pulmonalne toksičnosti. Smanjenje primenjenih koncentracija kiseonika tokom i posle operacije se preporučuje, kada se koristi procenat kiseonika viši od 21% (videti Odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). U plućima se javljaju vaskularne promene koje delimično utiču na elastičnost zida krvnih sudova. Ukoliko dođe do pojave neobjašnjivog kašlja, dispneje, bazalnih krepitacija ili se na rentgenskom snimku toraksa pojavi difuzna retikularna slika, bilo koji od ovih simptoma je razlog da se prekine primena bleomicina, sve dok se kao uzrok ne isključi toksičnost izazvana bleomicinom. Radiografski, bleomicinom izazvan pneumonitis dovodi do nehomogenih zasenčenja, obično u donjim plućnim poljima. Najčešće promene u testovima plućne funkcije su smanjenje ukupnog volumena pluća i smanjenje vitalnog kapaciteta. Nema specifične terapije za plućnu toksičnost povezanu sa bleomicinom. U nekim slučajevima su opisana povoljna dejstva primene kortikosteroida.


Gastrointestinalni poremećaji

Kod većine pacijenata (do 50 % pacijenata) koji su primili kompletnu terapiju bleomicinom, razvilo se


oštećenje mukoznih membrana ili kože (videti pododeljak Poremećaji kože i potkožnog tkiva u Odeljku Neželjena dejstva). Ulceracija mukoznih membrana može biti potencirana ukoliko se bleomicin kombinuje sa zračenjem ili sa drugim lekovima koji su toksični za mukozne membrane. Gastointestinalna neželjena dejstva, kao što su: mučnina, povraćanje, gubitak apetita, gubitak telesne težine i zapaljenje mukoznih membrana (mukozitis, stomatitis) primarno se javljaju kod visokih doza. Mogu se primeniti antiemetici . Stomatitis je retko ozbiljne prirode i obično nestaje po završetku terapije.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Kod većine pacijenata (do 50 % pacijenata) koji su primili kompletnu terapiju bleomicinom razvilo se oštećenje kože ili mukoznih membrana (videti pododeljak: Gastrointestinalni poremećaji u odeljku Neželjena dejstva).Ova neželjena dejstva se obično javljaju u drugoj ili trećoj nedelji terapije i obično su reverzibilna, ali ne uvek.

Končasta pigmentacija je oblik lokalizovane hiperpigmentacije kože koja se javlja kod 8% do 38% pacijenata koji su dobijali bleomicin. Ove lezije su povezane sa dozom i otkrivaju se u vidu linearne hiperpigmentacije, uključujući i pruritus. Zadebljanja, hiperkeratoza, crvenilo, osetljivost i oticanje vrhova prstiju, eritem i egzantem, prvenstveno na rukama i stopalima, strije, plikovi, promene/diskoloracija noktiju, otok na mestima osetljivim na pritisak, kao što su laktovi i gubitak kose, retko su ozbiljne prirode i obično nestaju po završetku terapije bleomicinom.

Kod pacijenata koji su primali bleomicin takođe je zabeležena sklerodermija.


Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene.

Groznica se može pojaviti 2 do 6 sati posle prve injekcije (videti pododeljak “Poremećaji imunog

sistema” u Odeljku Neželjena dejstva). Ukoliko povišena temperatura neprekidno traje, neophodno je koristiti lekove za snižavanje temperature. Učestalost javljanja povišene temperature se smanjuje narednim injekcijama.


Posle intravenske ili intrakavitalne primene može da se javi bol na mestu injekcije ili u području tumora.


Ukoliko se bleomicin koristi kao deo multiplog hemioterapijskog doznog režima , toksičnost bleomicina treba imati u vidu pri izboru i doziranju drugih citostatika sa sličnom toksičnošću. Ako se primenjuju i drugi citostatici, može da bude potrebna modifikacija i promena doze.


Akutne reakcije sa hiperpireksijom i kardiorespiratornim kolapsom, zabeležene su posle intravenskih injekcija u dozama koje su bile veće od preporučenih.


Hipotenzija, hiperpireksija i smrtni slučajevi povezani sa lekom, retko su beleženi nakon intrakavitalne primene bleomicina.

Predoziranje


Simptomi

Akutne reakcije posle primene prekomerne doze uključuju hipotenziju, povišenu temperaturu, ubrzan puls i opšte simptome šoka.


Tretman

Terapija je simptomatska i uključuje tačno praćenje funkcije pluća i hematoloških parametara. Specifični antidot ne postoji.

Kod respiratornih komplikacija, pacijenta treba lečiti kortikosteroidima i antibioticima širokog spektra. Plućne reakcije na predoziranje (fibroza) uglavnom nisu reverzibilne, osim ako se dijagnostikuju u ranom stadijumu. Bleomicin se ne može eliminisati dijalizom.


Lista pomoćnih supstanci


Nije primenljivo.


Inkompatibilnost


Rastvore bleomicina ne treba mešati sa rastvorima koji sadrže esencijalne amino kiseline, riboflavin, askorbinsku kiselinu, deksametazon, teofilin (aminofilin), furosemid, karindacilin, cefalotin natrijum, terbutalin, hidrokortizon, karbenicilin, nafilin, benzilpenicilin, cefazolin, metotreksat i mitomicin, zbog hemijskih, farmaceutskim ili fizičkih inkompatibilnosti.

Supstance sulfhidrilnog tipa (npr. glutation) poništavaju dejstvo bleomicina.

Pošto bleomicin formira helacione agense sa dvovalentnim i trovalentnim katjonima, ne treba ga mešati sa rastvorima koji sadrže takve jone (posebno bakar).

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe


3 godine.


Sledeća stabilnost ovog leka je dokazana u 0.9% rastvoru natrijum hlorida za injekcije.


Posle rekonstitucije u bočici u koncentracijama od 15,000 – 1,500 IJ/ml (EP) = 15 - 1.5 J /mL (USP), hemijska i fizička stabilnost je dokazana tokom perioda od 24 sata na sobnoj temperature (15-25°C), ili tokom perioda od 10 dana u frižideru (2-8 °C).

Posle razblaženja u kesama za infuziju u koncentracijama od 75 - 15 IJ/ml (EP) = 0.075 - 0.015 J/mL (USP), hemijska i fizička stabilnost je dokazana tokom 24 sata na sobnoj temperaturi (15-25°C).

Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj lek treba odmah primeniti. Ukoliko se lek ne primeni odmah, za


vreme čuvanja do primene i uslove pre primene, biće odgovoran korisnik.i Vreme čuvanja ne treba da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2-8°C, osim ukoliko rekonstitucija/razblaživanje nije sprovedena u kontrolisanim i validiranimaseptičnim uslovima.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Pre otvaranja

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 do 8 °C)

Za uslove čuvanja rekonstituisanog i rastvorenog leka pogledajte odeljak Rok upotrebe. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Bočica od 10 ml od bezbojnog stakla tipa I, zatvorene zatvaračima od brombutil gume i pokrivena

aluminijumskom kapom. Veličina pakovanja: 1 bočica.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Za jednokratnu primenu. Neupotrebljeni deo leka treba uništiti.


Intravenska injekcija

Rastvorite sadržaj bočice u 5 do 10 ml 0.9% rastvora natrijum hlorida.


Intravenska infuzija

Rastvorite sadržaj bočice u 200 do 1000 ml 0.9% rastvora natrijum hlorida.


Intramuskularna i supkutana injekcija

Rastvorite sadržaj bočice u 1-5 ml 0.9% rastvora natrijum hlorida. Ako se javi bol na mestu injekcije, lokalni anestetik se može dodati u rastvor pogodan za injekcije.


Intrarterijska primena

Primenjuje se spora infuzija sa 0.9% rastvorom natrijum hlorida.


Intrpleuralna primena

60 x 103 IJ bleomicina treba rastvoriti u 100 ml 0.9% rastvora natrijum hlorida


Lokalne/intratumorske injekcije

Bleomicin se rastvara u 0.9% rastvoru natrijum hlorida do koncentracije od 1-3 x 103 IJ/ml.


Bezbedno rukovanje

Potrebno je pridržavati se uobičajenih mera predostrožnosti za pripremu i primenu citostatika. Što se tiče postupaka i informacija koje se odnose na bezbednost, treba se pridržavati smernica koje se odnose na bezbedno rukovanje antineoplastičnim lekovima a to su: o ovom leku mora da vodi računa osoblje koje je posebno obučeno za to. Trudne žene moraju biti upozorene da ne rukuju citotoksičnim lekovima. Priprema leka se mora vršiti u aseptičnim uslovima. To se mora obavljati u prostoru koja je posebno namenjena za to. Zabranjeno je pušenje, konzumiranje hrane ili pića u ovomprostoru. Zaštitne mere uključujuupotrebu rukavica, maski, zaštitnih naočara i zaštitne odeće. Preporučuje se upotreba ormarića sa laminarnim protokom vazduha (LAF) . Tokom primene ovog leka, treba nositi rukavice. U postupku odlaganja leka mora se uzeti u obzir citotoksična priroda ove supstance. Direktan kontakt sa kožom, očima i mukoznim membranama se mora sprečiti. Ukoliko dođe do direktnog kontakta, mesto treba odmah temeljno oprati vodom. Za čišćenje kože može se koristiti sapun.


Sa telesnim ekskretima i povraćenim sadržajem se mora pažljivo postupati


Sav neupotrebljeni lek i otpadni materijal treba ukloniti i uništiti u skladu sa lokalnim zahtevima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z