FISKocr

Panklav film tablete


UPUTSTVOZA LEK


Panklav®, (250 mg + 125 mg), film tablete

Pakovanje: bočica staklena, 15 film tableta


Panklav®, (500 mg + 125 mg), film tablete

Pakovanje:bočica staklena, 20 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Panklav®, (250 mg + 125 mg), film tablete Panklav®, (500 mg + 125 mg), film tablete INN: amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Panklav film tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panklav film tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Panklav film tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panklav film tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Panklav I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Panklav je antibiotik i koristi se za lečenje bakterijskih infekcija uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima.

  Sadrži dva leka, amoksicilin i klavulansku kiselinu. Amoksicilin je antibiotik iz grupe penicilina, čije dejstvo mogu ometati bakterije koje luče pojedine supstance (enzime). Klavulanska kiselina inhibira te enzime (onemogućava njihovo dejstvo) zbog čega amoksicilin deluje i na baterije, koje su inače otporne na sam amoksicilin.


  Lek Panklav250mg+125mg se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Panklav


  Lek Panklav ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Panklav


  Uvek uzimajte lek Panklav onako kako Vam je rekao lekar. Ukoliko niste sigurni posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene:

  Oralna primena.

  Lek Panklav film tablete treba uzeti cele sa čašom vode, na početku obroka. Uobičajena dužina trajanja terapije je do 14 dana, ukoliko Vaš lekar ne proceni drugačije.


  Odrasli i deca (telesne mase 40 kg ili više)

  U zavisnosti od težine infekcije, uobičajena doza iznosi 1 film tableta leka Panklav tri puta dnevno (lekar će

  odrediti da li ćete uzimati lek Panklav 250mg+125mg ili Panklav 500mg+125mg).


  Deca telesne mase manje od 40 kg

  Upotreba leka Panklav 250 mg+125 mg film tablete se ne preporučuje kod dece koja imaju telesnu masu manju od 40 kg.

  Kod ove kategorije pacijenata mogu se upotrebljavati lek Panklav 500 mg+125 mg film tablete ili

  Panklav/Panklav forte prašak za oralnu suspenziju. (Videti uputstvo za lek za Panklav/Panklav forte, prašak za oralnu suspenziju).

  Kod dece mlađe od 6 godina preporučuje se upotreba oralne suspenzije.

  Lekar će na osnovu težine i mesta infekcije odrediti dozu leka koju je dete potrebno da pije. Uobičajena doza je od (20 mg+5 mg)/kg/dan do (60 mg+15 mg)/kg/dan u tri podeljene doze.


  Napomena: dve film tablete od 250 mg + 125 mg ne bi trebalo koristiti umesto jedne tablete od 500 mg + 125 mg, jer se u tom slučaju doza klavulanske kiseline udvostručuje, što može prouzrokovati tegobe na nivou organa za varenje.


  Bolesnici sa oslabljenom funkcijom bubrega

  Ukoliko imate oboljenje bubrega, Vaš lekar će možda promeniti doziranje ovog leka, u skladu sa stepenom oštećenja Vaše bubrežne funkcije. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa dozom leka koju primate, obratite se Vašem lekaru.


  Bolesnici sa oslabljenom funkcijom jetre

  Kod osoba sa oštećenom funkcijom jetre, neophodno je pažljivo doziranje leka Panklav film tableta, kao i

  praćenje parametara funkcije jetre u određenim vremenskim intervalima.


  Ako ste uzeli više leka Panklav nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta leka Panklav nego što bi trebalo moguća je pojava neželjenih dejstava od strane sistema organa za varenje (mučnina, povraćanje, proliv itd.) ili pojava konvulzija (napada). Odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite kutiju leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panklav


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Nikada nemojte uzeti dve doze u razmaku manjem od 4 sata.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panklav


  Ne prekidajte lečenje pre završetka propisane terapije, čak i ukoliko se budete osećali bolje. Ukoliko prekinete terapiju pre vremena, može doći do ponovnog javljanja infekcije i pogoršanja bolesti.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Panklav, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Panklav, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite Vašem lekaru:

  Znaci alergijskih reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK Panklav


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Panklav posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panklav


Panklav, (250 mg + 125 mg), film tablete


Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži:

Amoksicilin 250 mg (u obliku amoksicilin trihidrata)

Klavulanska kiselina 125 mg

(u obliku kalijum-klavulanata razblaženog sa mikrokristalnom celulozom(1:1))


Ostali sastojci su:

Jezgro: Silicijum, koloidni, bezvodni; Natrijum-skroboglikolat (tip A); Celuloza, mikrokristalna;

Magnezijum-stearat.

Film: Hipromeloza 15cp; Propilenglikol; Titan-dioksid E171 C.I.77891.


Panklav, (500 mg + 125 mg), film tablete


Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži:

Amoksicilin 500 mg (u obliku amoksicilin trihidrata)

Klavulanska kiselina 125 mg

(u obliku kalijum-klavulanata razblaženog sa mikrokristalnom celulozom(1:1))


Ostali sastojci su:

Jezgro: Silicijum, koloidni, bezvodni; Natrijum-skroboglikolat (tip A); Celuloza, mikrokristalna;

Magnezijum-stearat.

Film: Hipromeloza 15cp; Propilenglikol; Titan-dioksid E171 C.I.77891.


Kako izgleda lek Panklav i sadržaj pakovanja


Panklav, (250 mg + 125 mg), film tablete

Ovalne, bele, bikonveksne film tablete, žućkaste boje na preseku. Staklena bočica braon boje sa plastičnim zatvaračem, u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 15 film tableta.


Panklav, (500 mg + 125 mg), film tablete

Ovalne, bele, bikonveksne film tablete sa utisnutim slovima „A” i „K” i podeonom crtom na jednoj strani, žućkaste boje na preseku.

Staklena bočica braon boje sa plastičnim zatvaračem, u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 20 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Panklav, (250 mg + 125 mg), film tablete: 515-01-6662-12-001 od 28.05.2013.


Panklav, (500 mg + 125 mg), film tablete: 515-01-6663-12-001 od 28.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z