shire Apoteke Apoteke

ROSIX


UPUTSTVO ZA LEK


ROSIX® film tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom,blister 2 x14 kom ROSIX® film tablete, 10 mg Pakovanje:ukupno 28 kom, blister,2 x14 kom ROSIX® film tablete, 20 mg Pakovanje:ukupno 28 kom, blister,4 x7 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik ROSIX® 5 mg, film tablete

ROSIX® 10 mg, film tablete ROSIX® 20 mg, film tablete


INN

rosuvastatin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ROSIX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ROSIX

 3. Kako se upotrebljava lek ROSIX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ROSIX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROSIX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ROSIX pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek ROSIX se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROSIX

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ROSIX ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROSIX

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek ROSIX. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vas je lekar posavetovao. Ako niste sigurni kako treba da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.


  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 10 godina.


  Tabletu progutajte celu sa dovoljnom količinom vode. Lek se primenjuje jednom dnevno, u bilo koje doba dana. Uzmite tabletu svaki dan u isto vreme kako bi lakše zapamtili vreme uzimanja propisane doze.


  Uobičajene doze kod odraslih


  Primena leka ROSIX u lečenju povišene vrednosti holesterola


  Početna doza

  Lečenje treba započeti dozom od 5 ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze zavisi od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i ROSIX može prouzrokovati neželjena dejstva kod nekih bolesnika.Važno je da znate koje neželjena dejstva mogu nastati prilikom primene leka. Ona su obično blaga i prolaze posle kratkog vremena.


  Ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija, odmah prekinite primenu leka ROSIX i potražite pomoć lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK ROSIX


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lekove koji Vam nisu više potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ROSIX


Aktivna supstanca: rosuvastatin.


ROSIX 5 mg: Jedna film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma. ROSIX 10 mg: Jedna film tableta sadrži 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma. ROSIX 20 mg: Jedna film tableta sadrži 20 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; krospovidon; magnezijum-stearat.


Film omotač


laktoza monohidrat; hipromeloza; boja titan-dioksid (E171); triacetin; boja Quinoline Yellow aluminium lake (E104).


Kako izgleda lek ROSIX i sadržaj pakovanja


Film tableta.


ROSIX 5 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „5“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 5 mg: 28 (2x14) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


ROSIX 10 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 10 mg: 28 (2x14) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


ROSIX 20 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „20“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 20 mg: 28 (4x7) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX® film tableta, 28 x (5 mg): 515-01-1389-11-001 od 27.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX® film tableta, 28 x (10 mg): 515-01-1392-11-001 od 27.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX® film tableta, 28 x (20 mg): 515-01-1395-11-001 od 27.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines