Moozeeck

Nolvadex


UPUTSTVO ZA LEK


Nolvadex ® film tableta,10 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: AstraZeneca UK Limited


Adresa: Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited, Beograd

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Nolvadex® film tableta, 10 mg, , tamoksifen


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nolvadex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nolvadex

 3. Kako se upotrebljava lek Nolvadex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nolvadex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Nolvadex® I ČEMU JE NAMENJEN


  Nolvadex sadrži lek tamoksifen, koji pripada grupi lekova koji se zovu “antiestrogeni”.

  Estrogen je prirodna supstanca u Vašem organizmu, poznata kao polni hormon. Nolvadex deluje tako što blokira njegove efekte.

  Nolvadex se koristi za lečenje raka dojke.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Nolvadex

  Lek Nolvadex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Nolvadex  Ako ste uzeli više leka Nolvadex nego što je trebalo


  odmah se javite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nolvadex


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, narednu dozu uzmite samo u vreme koje je za to predviđeno. Ipak, ako se približilo vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

  Nemojte uzimati duplu dozu (2 doze u isto vreme) da biste nadoknadili propuštenu.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nolvadex


  Nema posebnih upozorenja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Nolvadex može da ispolji neželjena dejstva, iako se ona ne ispolje kod svih.

  Prestanite da uzimate Nolvadex i odmah se javite svom lekaru ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava – možda će Vam trebati hitna medicinska intervencija:


 5. KAKO ČUVATI LEK Nolvadex Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek ne treba koristiti posle isteka datuma označenog na spoljašnjem, kartonskom pakovanju.


  Čuvanje


  Držati lek Nolvadex van domašaja i vidokruga dece.


  Lek treba čuvati u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti i na temperaturi do 30ºC. Uništavanje se vrši u skladu sa postojećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nolvadex Sadržaj aktivnih supstanci:

1 tableta sadrži 10 mg tamoksifena u obliku tamoksifen-citrata


Sadržaj pomoćnih supstanci:

- laktoza, monohidrat


Kako izgleda lek Nolvadex i sadržaj pakovanja


Bela do skoro bela, okrugla, bikonveksna film tableta, sa utisnutom oznakom NOLVADEX 10, sa jedne strane. Kutija sa 30 tableta, 3 aluminijumska blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

AstraZeneca UK Limited,

Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


03-1734/1 od 20.07.1992.

03-6540/96 od 30.01.1997.

3/2-10-2016 od 29.03.2002.

1614/2007/12 od 06.08.2007.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Nolvadex® film tableta, 30 x (10 mg): 515-01-0643-12-001 od 18.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z