FISKocr

Yasnal Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


ΔYasnal Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 tableta


ΔYasnal Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 84 kom, blister, 12 x 7 tableta


ΔYasnal Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 10 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 tableta


ΔYasnal Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 10 mg


Pakovanje: ukupno 84 kom, blister, 12 x 7 tableta


Napomena: ∆-Prazan trougao u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Proizvođač: 1.Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto 2.TAD PHARMA GMBH

Adresa: 1.Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


2.Heinz-Lohmann-Strasse 5, Cuxhaven, Nemačka


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


ΔYasnal Q-Tab 5 mg oralna disperzibilna tableta ΔYasnal Q-Tab 10 mg oralna disperzibilna tableta donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Yasnal Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasnal Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Yasnal Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yasnal Q-Tab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK YASNAL Q-TAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Yasnal Q-Tab (donepezil-hidrohlorid) pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori acetilholinesteraze. Donepezil povećava nivo jedne supstance u mozgu (acetilholin), koja je uključena u funkciju pamćenja tako što usporava razgradnju acetilholina.

  Yasnal Q-Tab se koristi za lečenje simptoma demencije kod ljudi kojima je dijagnostikovana blaga i umereno

  teška Alchajmerova bolest. Simptomi uključuju povećanje gubitka pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju.

  Kao rezultat ovih promena, pacijenti sa Alchajmerovom bolešću sve teže i teže obavljaju uobičajene dnevne

  aktivnosti.

  Yasnal Q-Tab se primenjuje samo kod odraslih pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK YASNAL Q-TAB


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Yasnal Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK YASNAL Q-TAB


Lek Yasnal Q-Tab uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Recite lekaru ili farmaceutu ime osobe koja se brine o Vama. Ta osoba će Vam pomagati da lek uzimate onako kako je propisano.


Obično, terapija će početi sa dozom od 5 mg svako veče, pre spavanja.

Nakon mesec dana, lekar će Vam možda reći da uzimate 10 mg svako veče pre spavanja.


Oralno disperzibilne tablete leka Yasnal Q-Tab su krhke. Ne smeju se gurati kroz foliju u blisteru zato što to može oštetiti tabletu. Nemojte rukovati tabletama ako su vam vlažne ruke, zato što tableta može da se raspadne. Tabletu izvadite iz pakovanja na sledeći način:

 1. Uhvatite za blister i duž perforacije otkinite jedan deo blistera.

 2. Na označenom mestu podignite foliju i pažljivo je skinite.

 3. Tabletu izvadite iz blistera.

 4. Stavite tabletu na jezik odmah nakon što ste je izvadili iz blistera.


U roku od nekoliko sekundi ona počinje da se rastvara u ustima, a nakon toga se može progutati sa vodom ili bez nje. U ustima ne treba imati ništa pre nego što se tableta stavi na jezik.


Jačina tablete koju uzimate može se promeniti u zavisnosti od dužine vremenskog perioda od kad uzimate lek i u zavisnosti od preporuka Vašeg lekara. Maksimalna preporučena doza leka je 10 mg svake večeri.


Yasnal Q-Tab se ne preporučuju deci ili adolescentima mlađim od 18 godina.


Treba uvek da poštujete savet lekara ili farmaceuta kako i kada treba da uzimate lek. Ne menjajte dozu leka samoinicijativno bez saveta Vašeg lekara.


Vaš lekar ili farmaceut će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate Vaše tablete. Neophodno je da posećujete Vašeg lekara povremeno da bi on/ona mogli da procene Vaše lečenje kao i simptome Vaše bolesti.


Ako ste uzeli više leka Yasnal Q-Tab nego što je trebalo


NE UZIMAJTE više od jedne tablete svaki dan. Smesta pozovite Vašeg lekara ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo. Ako ne možete da stupite u kontakt sa Vašim lekarom, odmah zovite najbližu bolnicu, i to odgovarajuće odeljenje (npr. Centar za trovanje ili Odeljenje urgentne medicine). Uvek ponesite tablete i odgovarajuće pakovanje u bolnicu da bi lekar u bolnici znao šta ste uzeli.


Simptomi predoziranja uključuju mučninu i povraćanje, balavljenje, znojenje, usporen rad srca, nizak krvni pritisak (blaga glavobolja ili vrtoglavica prilikom stajanja), probleme sa disanjem, gubitak svesti i napade ili konvulzije.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasnal Q-Tab


Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, samo je uzmite sledećeg dana u uobičajeno vreme.


Nemojte uzimati duplu dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu. Recite lekaru ako ste zaboravili da uzmete lek Yasnal Q-Tab nekoliko dana. On/ona će Vam objasniti kako ponovo da počnete da ga uzimate.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Yasnal Q-Tab


O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Yasnal Q-Tab može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko primetite neko od dole navedeno ozbiljno neželjeno dejstvo. Možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika


  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma često:


  Povremeno:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK YASNAL Q-TAB


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Yasnal Q-Tab posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Yasnal Q-TabKako izgleda lek Yasnal Q-Tab i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete bele do skoro bele boje fasetiranih ivica.

Na raspolaganju su kutije sa 28 ili 84 oralnih disperzibilnih tableta. U kutiji su 4 ili 12 blistera (OPA/Al/PVC- PET/Aluminijumski blister) sa po 7 oralnih disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija ili

TAD PHARMA GMBH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Cuxhaven, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

YasnalQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 5 mg, 4 x 7 tableta: 515-01-4028-12-001 od 06.03.2014.

YasnalQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 5 mg, 12 x 7 tableta: 515-01-4029-12-001 od 06.03.2014.

YasnalQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 10 mg, 4 x 7 tableta: 515-01-4030-12-001 od 06.03.2014.

YasnalQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 10 mg, 12 x 7 tableta: 515-01-4031-12-001 od 06.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z