FISKocr

Verapamil Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


VERAPAMIL ALKALOID ®; rastvor za injekciju/infuziju; 5 mg/2 mL Pakovanje: ampula; 10 x 2 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa:

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija


Podnosilac

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


VERAPAMIL ALKALOID® 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju INN verapamil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Verapamil Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verapamil Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Verapamil Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Verapamil Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VERAPAMIL ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Verapamil Alkaloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju je verapamil- hidrohlorid.


  Lek Verapamil Alkaloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju pripada grupi lekova koji se nazivaju blokatori kalcijumovih kanala. Blokatori kalcijumovih kanala menjaju količinu kalcijuma koji dospeva u ćelije mišića Vašeg srca i krvnih sudova. To može da promeni snagu i brzinu kojom Vaše srce kuca. Isto tako, širi krvne sudove tako da se krv lakše pumpa kroz telo. To pomaže da se dovede veća količina kiseonika do Vašeg srčanog mišića i može da snizi krvni pritisak.


  Lek Verapamil Alkaloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju se koristi u lečenju abnormalnog izmenjenog ritma srca kao što je neregularan i brz srčani ritam. Takođe se može koristiti u lečenju teške hipertenzije (visok krvni pritisak) i kod teške angine pektoris (jakog bola u grudima).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VERAPAMIL ALKALOID

  Lek Verapamil Alkaloid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VERAPAMIL ALKALOID


  Lek Verapamil Alkaloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju se daje putem injekcije u venu (intravenski). Davanje injekcije će biti kontrolisano od strane lekara.


  Doza će varirati u zavisnosti od Vašeg stanja. To će biti odlučeno od strane lekara. Medicinski tim u bolnici će pratiti stanje Vašeg krvnog pritiska i EKG tokom lečenja.


  Sledeće doze su uobičajene:


  Odrasli :

  5 mg sporom intravenskom injekcijom u preiodu dužem od 2 minuta.

  Ukoliko je potrebno, dodatnih 5 mg treba primeniti nakon 5 do 10 minuta. Rastvor može biti dat kao infuzija u dozi od 5-10mg na sat, u proseku do ukupne doze od 100 mg na dan.


  Deca:

  Novorođenčad: 0,75 do 1 mg (0,3 do 0,4 mL rastvora).

  Odojčad: 0,75 do 2 mg (0,3 do 0,8 mL rastvora).

  Od 1–5 godina: 2 do 3 mg (0,8 do 1,2 mL rastvora).

  Od 6–14 godina: 2,5 do 5 mg (1 do 2 mL rastvora).


  Intravenska infuzija u hipertenzivnoj krizi (teški visok krvni pritisak):


  Inicijalna doza je 0,05-0,1 mg/kg na sat. Ukoliko je potrebno, ova doza se može povećati posle 30-60 minuta. Prosečna ukupna doza je do 1,5 mg/kg na dan.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao kod svih lekova, Verapamil Alkaloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju može izazvati neželjena dejstva, iako se ne ispoljavaju kod svih pacijenata. Ako osetite neki od simptoma, dok koristite ovaj lek, recite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko osetite neki od sledećih retkih neželjenih efekata, odmah recite Vašem lekaru:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo, nakon primene leka Verapamil Alakloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju, postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VERAPAMIL ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Sa mikrobiološke tačke gledišta lek nakon razblaživanja treba odmah upotrebiti.

  Nemojte koristiti lek Verapamil Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Verapamil Alkaloid


Kako izgleda lek Verapamil Alkaloid i sadržaj pakovanja


Verapamil Alakloid 5 mg/2 mL rastvor za injekciju/infuziju je bistar, bezbojan rastvor.


Rastvor za injekciju/infuziju pakovan je u 2 mL ampule od bezbojnog, neutralnog stakla, hidrolitičke grupe I. Ampule su spakovane u plastične (PVC) uloške, svaki uložak sadrži pet (5) ampula.

Kartonska kutija sadrži 10 ampula (2 plastičnih uložaka) i uputstvo.


Inkompatibilnost

Verapamil hidrohlorid precipitira u alkanim rastvorima. Postoje podaci o inkompatibilnosti sa rastvorima aminofilina, nafcilin-natrijuma, natrijum-bikarbonata.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-0676-12-001 od 19.12.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije


Tahikardija, kao što je paroksizmalna supraventrikularna tahikardija, atrijalna fibrilacija/flater sa tahiaritmijom (izuzev WPW sindroma, videti odeljak Kontraindikacije, supraventrikularne ekstrasistole, ventrikularne ekstrasistole ako nastaju zbog ishemije miokarda.

Teška angina pektoris koja ne reaguje na oralnu terapiju. Teška hipertenzija i hipertenzivna kriza.


Doziranje i način primene

Verapamil ne treba davati sa sokom od grejpfruta videti odeljak Interakcije. Osim ako nije drugačije naznačeno :

Odrasli:

Inicijalna doza je 5 mg, primenjuje se polako (približno preko 2 minuta), uz konstatno posmatranje pacijenta i ukoliko je moguće praćenjem EKG-a i krvnog pritiska pacijenta. Ukoliko se ne postigne terapijski efekat, još 5 mg može da se primeni nakon 5 do 10 minuta. Za održavanje terapijskog efekta daje se kap po kap infuzije: 5-10 mg/ sat u fiziološkom rastvoru, rastvoru glukoze, levuloze ili sličnom rastvoru (rN 6.5), u proseku do ukupne doze od 100 mg/ dan.

Deca:

Novorođenčad: 0,75 -1 mg (= 0,3-0,4 mL).

Odojčad: 0,75 -2 mg (= 0,3-0,8 mL).

Ako postoje znakovi tahikardije izazvani srčanom insuficijencijom (energetsko iscrpljivanje miokarda), neophodna je digitalizacija pre intravenske primene verapamila. Deca:

od 1 do 5 godina: 2-3 mg (=0,8 -1,2 mL)

od 6 do 14 godina: 2,5 -5 mg (= 1-2 mL).

Injekcija treba da se daje samo do početka dejstva.

Intravenska infuzija u hipertenzivnoj krizi:

Početna doza je 0,05 -0,1 mg/kg/sat i ako se pokaže nezadovoljavajući efekat, povećanje doze u intervalima od 30 – 60 minuta dok se ne postigne dupla doza ili više.

Prosečna ukupna doza je do 1,5 mg/kg/danu.

Kontraindikacije


Lek Verapamil Alkaloid rastvor za injekciju/infuziju ne treba da se daje u sledećim stanjima:

kardiovaskularni šok, komplikovan akutni infarkt miokarda (bradikardija, hipotenzija, insuficijencija leve komore), teški poremećaji sistema provodljivosti (II i III stepen AV bloka, sino-atrijalni blok); sindrom bolesnog sinusnog vodiča srca (bradikardija- tahikardija sindrom), manifestna srčana slabost; istovremena intravenska primena beta- adrenergičkih blokatora; atrijalna fibrilacija/flater sa sindromom simultane pre- ekscitacije, npr. WPW sindrom (rizik izazivanja ventrikularne tahikardije).

Upotreba kod pacijenata koji su hipersenzitivni na aktivnu supstancu.

Upotreba u trudnoći, osim ako se ne smatra neophodnom od strane lekara.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pacijenti sa insuficijencijom srca ili oni kod kojih se sumnja na insuficijenciju srca

trebaju biti digitalizovani pre terapije sa verapamilom jer se može pogoršati ili ubrzati srčana insuficijencija.

Posebna pažnja treba da se obrati na:

I stepen AV bloka, bradikardiju sa manje od 50 otkucaja/minuti, hipotenziju sa manje od 90


mmHg sistolnog pritiska i ventrikularnu tahikardiju (QRS kompleks 0,12 sec). Nakon primene verapamila prijavljen je respiratorni zastoj kod jednog pacijenta sa progesivnom muskularnom distrofijom.

Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre, efekat verapamila se intenzivira i prolongira, u zavisnosti od težine bolesti jetre, zbog metabolizma leka. Kod tih pacijenata, dozni interval treba biti produžen i treba da se uzimaju niže doze.

Ako se javljaju akutni kardiovaskularni neželjeni efekti, tretiraju se kao predoziranje

(videti odeljak Predoziranje).

Renalna insuficijencija

Iako je u velikim komparativnim studijama pokazano da oštećenje renalne funkcije nema

efekta na farmakokinetiku verapamila kod pacijenata sa terminalnom fazom renalne insuficijencije, nekoliko slučajeva ukazuje da se verapamil treba koristiti oprezno i sa pažljivim praćenjem pacijenata sa oštećenjem renalne funckije.

Verapamil se ne može ukloniti hemodijalizom.

Ostalo

Verapamil hidrohlorid treba da se upotrebljava sa oprezom u prisutsvu bolesti koje utiču na neuromišićnu transmisiju (mijastenija gravis, Lambert-Eaton sindrom, napredna Duchenne muskularna distrofija).

Kolhicin:

Objavljen je jedan postmarketinški izveštaj o paralizi (tetraparezi) koja je povezana sa kombinovanom upotrebom verapamila i kolhicina. To je možda bilo izazvano prelaskom kolhicina kroz krvno – moždanu barijeru zbog CYP3A4 i verapamilom izazvanom P-gp inhibicijom. Kombinovana upotreba verapamila i kolhicina nije preporučena (videti odeljak Interakcija sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno esencijalnog "slobodnog natrijuma".

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Prilikom istovremene primene verapamila i lekova sa kardiodepresivnim dejstvom i/ili inhibitorskim efektom na stvaranje ili sprovođenje impulsa, npr. beta blokatori, antiaritmici i inhalacioni anestetici, treba da se obrati pažnja na moguće dodatne efekte (AV blokade, bradikardija, hipotenzija, insuficijencija srca). Iznad svega, verapamil ne treba primenjivati intravenski ako pacijent koristi blokatore beta- receptora (osim ako je na intenzivnoj nezi). Kod pacijenata koji primaju antihipertenzivne lekove, mora se obratiti posebna pažnja na antihipertenzivni efekat verapamila.

Kada se primenjuje u kombinaciji sa hinidinom kod pacijenata sa hipertrofičnom obstruktivnom kardiomiopatijom, pojedinačni slučajevi hipotenzije i pulmonalnog edema su zabeleženi prilikom oralne terapije sa verapamilom. Takođe, nakon intravenske primene verapamila, hipotenzivna reakcija je zabeležena kod pojedinih pacijenata koji su na terapije sa hinidinom.

Može biti potenciran efekat za opuštanje mišića. Zabeleženo je povećanje nivoa digoksina

u plazmi prilikom istovremene primene sa verapamilom.


Sledeća tabela prikazuje listu potencijalnih interakcija sa verapamilom:


Istovremeno primenjen lek

Potencijalni efekat na verapamil ili istovremeno primenjeni lek

Komentar

Alfa blokatori


prazosin

↑ prazosin Cmax (~40%) bez efekta na poluvreme

slediti dodatne informacije

terazosin

↑ terazosin AUC (~24%) i Cmax (~25%)

Antiaritmici

flekainid

Minimalni efekat na plazma klirens flekainidina (<~10%); nema efekta na plazma klirens verapamila

slediti dodatne informacije

hinidin

oralni klirens kvinidina (~35%)

Antiastmatici

teofilin

oralni i sistemski CL za

~20%

smanjenje CL je umanjena kod pušača (~11%)

Antikonvulzivi

karbamazepin

↑ karbamazepin AUC (~46%) kod pacijenata sa refraktornom parcijalnom epilepsijom

slediti dodatne informacije

Antidepresivi

imipramin

↑ imipramin AUC (~15%)

nema efekta na nivo aktivnog metabolita, desipramina

Antidijabetici

gliburid

↑ gliburid Cmax (~28%), AUC (~26%)

Lekovi protiv gihta

kolhicin

moguće ↑ nivoa kolhicina

slediti dodatne informacije

Antiifektivni lekovi

klaritromicin

moguće ↑ nivoa verapamila

eritromicin

moguće ↑ nivoa verapamila

rifampin

verapamil AUC (~97%), Cmax (~94%), oralna bioraspoloživost (~92%)

slediti dodatne informacije

telitromicin

moguće ↑ nivoa verapamila


Antineoplastici


doksorubicin

↑ doksorubicin AUC (89%) i Cmax (61%) sa oralnom primenom verapamila

kod pacijenata sa mikrocelularnim kancerom pluća


Nema značajnih promena farmakokinetike doksorubicina prilikom intravenske primene verapamila


kod pacijenata sa naprednom neoplazmom

Barbiturati

fenobarbital

↑ oralni klirens verapamila (~5 puta)

Benzodiazepini i drugi anksiolitici

buspiron

↑ buspiron AUC, Cmax ~3.4- puta

midazolam

↑ midazolam AUC (~3-puta) i Cmax (~2-puta)

Beta blokatori

metoprolol

↑ metoprolol AUC (~32.5%) i Cmax (~41%) kod pacijenata sa anginom pektoris

slediti dodatne informacije

propranolol

↑ propranolol AUC (~65%) i Cmax (~94%) kod pacijenata sa anginom pektoris

Srčani glikozidi

digitoksin

ukupni telesni klirens digitoksina (~27%) i ekstrarenalni klirens (~29%)

digoksin

zdravi pojedinci : ↑ Cmax do ~ 45-53%

↑ Css do ~ 42% and ↑ AUC do

~52%

Imunosupresivi

ciklosporin

↑ cilosporin AUC, Css, Cmax od ~45%

everolimus

moguće ↑ nivoa evrolimusa

sirolimus

moguće ↑ nivoa sirolimusa


takrolimus

moguće ↑ nivoa takrolimusa

Antihiperlipemici

atorvastatin

moguće ↑ nivoa atorvastatina povećanje verapamila AUC (~42.8%)

slediti dodatne informacije

lovastatin

moguće ↑ nivoa lovastatina

simvastatin

↑ simvastatin AUC (~2.6 puta), Cmax (~4.6 puta)

Antagonisti serotonin receptora

almotriptan

↑ almotriptan AUC (~20%)

↑ Cmax (~24%)

Urikozurici

sulfinpirazon

↑ oralnog klirensa verapamila (~3puta)

bioraspoloživosti (~60%)

slediti dodatne informacije

Ostalo

Sok od grejpfruta

↑ R- (~49%) i S- (~37%)

verapamil AUC

↑ R- (~75%) i S- (~51%)

verapamil Cmax

Nema uticaja na poluvreme eliminacije i renalni klirens

St. John's Wort (kantarion)

R- (~78%) i S- (~80%)

verapamil AUC sa istovremenom redukcijom Cmax


Interakcije sa drugim lekovima i dodatne informacije o interakcijama lekova Kolhicin: Kolhicin je substrat za CYP3A i efluks transporter P-gp. Poznato je da verapamil inhibira CYP3A i P-gp. Kada se verapamil i kolhicin primenjuju zajedno, potencijalna inhibicija P-gp i/ili CYP3A od verapamila može dovesti do povećane izloženosti kolhicinu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri uotrebi leka). Cimetidin: Cimetidin smanjuje klirens verapamila kada se verapamil primenjuje intravenski.

Lekovi koji se vezuju za proteine: S obzirom da verapamil hidrohlorid ima visok afinitet vezivanja za proteine plazme, treba biti primenjen sa oprezom kod pacijenata koji primaju druge lekove koji imaju visok afinitet vezivanja za proteine plazme.

Neuromuskularni blokatori primenjeni u anesteziji: Može da dođe do potenciranog

efekta na neuromusklarne blokatore

Litijum: nivo litijuma u serumu može biti smanjen ( farmakokinetički efekat); može doći do povećanja osetljivosti na litijum uzrokujući nefrotoksičnost (farmakodinamski efekat). Prazosin, terazosin: dodatni hipotenzivni efekat

HIV antivirusni lekovi: zbog potencijalne metaboličke inhibicije nekih HIV antivirusnih lekova, kao što su ritonavir, može doći do povećanja kocentracije verapamila u plazmi. Potreban je oprez pri primeni verapamila ili smanjenje doze verapamila.


Karbamazepin: povećanje nivoa karbamazepina. Može doći do nastajanja neželjenih efekta karbamazepina kao što je diplopija, glavobolja, ataksija ili vrtoglavica.

Rifampin: Efekat snižavanja krvnog pritiska može biti smanjen.

Sulfinpirazon: Efekat snižavanja krvnog pritiska može biti smanjen.

Aspirin: povećava mogućnost krvarenja.

Inhibitori HMG Co-A reduktaze (“ statini” ): Terapija sa inhibitorima HMG CoA reduktaze (npr. simvastatin, atorvastatin ili lovastatin) kod pacijenata koji koriste verapamil, treba da počne sa najniže mogućim dozama i naknadno se titrira. Ukoliko se uvodi terapija verapamilom kod pacijenata koji već uzimaju inhibitore HMG CoA reduktaze (npr., simvastatin, atorvastatin ili lovastatin), treba razmotriti smanjenje doze statina ili retitraciju u odnosu na koncentraciju holesterola u serumu.

Fluvastatin, pravastatin i rosuvastatin se ne metabolišu putem CYP3A4 i mala je verovatnoća da će doći do interakcije sa verapamilom.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Lek Verapamil Alkaloid, rastvor za injekcije ne treba da se daje tokom trudnoće (naročito u prvom trimestu), osim ukoliko lekar proceni da je primena neophodna za pacijentkinju. Verapamil prolazi placentnu barijeru i može se detektovati u veni pupčane vrpce prilikom porođaja.

Verapamil se izlučuje u majčino mleko. Ograničeni podaci kod ljudi nakon oralne primene

verapamila su pokazali da je relativna doza verapamila kod novorođenčadi niska (0.1-1% od majčine oralne doze) i da upotreba verapamila može biti kompatibilna sa dojenjem. Ipak, trenutno ne postoje izveštaji o upotrebi verapamil injekcije ili infuzije za vreme dojenja. Zbog potencijalnih ozbiljnih neželjenih reakcija kod novorođenčadi koja doje, verapamil treba koristiti za vreme dojenja, ukoliko je neophodno za zdravlje majke.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama može biti smanjena

prilikom primene verapamila.


Neželjena dejstva

Neželjene reakcije se spontano prijavljuju tokom post marketinškog perioda upotrebe verapamil rastvora za injekcije. Ovi događaji se dobrovljno prijavljuju od populacije čiji stepen izloženost leku je nepoznat. Stoga, nije moguće proceniti pravu učestalost neželjenih događaja ili utvrditi uzročno-posledičnu vezu izloženosti verapamilu. Prijavljeni značajni neželjeni događaji prema sistemu klase organe su prikazani ispod:


Sistem klase organa

Neželjeni događaj

Poremećaji imunog sistema

hipersenzitivnost

Psihički poremećaji

nervoza

Poremećaji nervnog sistema

glavobolja vrtoglavica konvulzije somnolencija parestezija

ekstrapiramidalni poremećaji


Poremećaji ušnog sistema

Vrtoglavica

Srčani poremećaji

atrioventrikularni blok (I,II,III stepena) sinusna bradikardija

sinusni zastoj srčani zastoj bradiaritmija tahikardija

srčana insuficijencija

Vaskularni poremećaji

hipotenzija vazodilatacija crvenilo eritromelalgija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

bronhospazam

Gastrointestinalni poremećaji

mučnina konstipacija

gingivalna hiperplazija abdominalna nelagodnost

Hepatobilijarni poremećaji

hepatitis

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

angioedema

Stevens-Johnson sindrom eritema multiforme hiperhidroza

urtikarija

pruritus osip eritema

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

mijalgija artralgija

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

ginekomastija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

periferni edemi zamor

Ispitivanja

Povećanje transaminaza

Povećanje alkalnih fosfataza u krvi Povećanje prolaktina u krvi


Predoziranje

Treba preduzeti uobičajene mere intenzivne nege. Verapamil hidrohlorid se ne može ukloniti hemodijalizom.

Specifični antidot je kalcijum, npr. 10-20 mL u 10% rastvora kalcijum glukonata primenjenog intravenski (2,25-4,5 mmol), ako je potrebno ponoviti ili dati kontinuiranu infuziju kap po kap (npr. 5 mmol/času).

Sledeće mere su neophodne:

U slučaju II ili III stepena AV bloka, sinusne bradikardije, asistola: atropin, izoprenalin, orciprenalin ili pejsmejker terapije.

U slučaju hipotenzije: dopamin, dobutamin, norepinefrin.

Ako postoje bilo kakvi znaci nastavka insuficijencije miokarda: dopamin, dobutamin, ako je neophodno ponovljena injekcija kalcijuma, i moguće i drugi lekovi koji povećavaju kontrakcije srca kombinovani sa izoprenalinom.

Fatalni slučajevi su se javili od predoziranja.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z