Moozeeck

Zoltex


UPUTSTVO ZA LEK


Zoltex® prašak za rastvor za injekciju, 40 mg Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 40 mg Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Zoltex, 40 mg prašak za rastvor za injekciju


INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zoltex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zoltex

 3. Kako se upotrebljava lek Zoltex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zoltex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zoltex® I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Zoltex spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što

  smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa povećanim lučenjem želudačne kiseline.


  Ovaj lek se ubrizgava u venu i biće primenjen samo ako Vaš lekar smatra da su injekcije pantoprazola trenutno za Vas pogodnije od pantoprazol tableta. Čim Vaš lekar proceni, izvršiće zamenu injekcija tabletama.


  LekZoltexinjekcije seprimenjujuza:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zoltex

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest ili neki drugi poremećaj

  metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Zoltex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zoltex

  Lek Zoltex prašak za rastvor za injekcije uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Medicinska sestra ili lekar će Vam dati dnevnu dozu ovog leka putem ubrizgavanja u venu u trajanju od 2 do 15 minuta.


  Uobičajeno doziranje


  Čir na želucu, čir na dvanaestopalačnom crevu i refluksni ezofagitis:

  Jedna bočica (40 mg pantoprazola) na dan.


  Dugotrajno lečenje Zolinger-Elisonovog sindroma i drugih patoloških hipersekretornih stanja u kojima se luči previše želudačne kiseline, pacijentima se u početku daje dnevna doza od 80 mg leka Zoltex:

  Dve bočice (80 mg pantoprazola) na dan.

  Lekar naknadno može da podesi odgovarajuću dozu zavisno od količine kiseline koja se stvara u

  Vašem želucu. Ako Vam je propisano više od dve bočice (80 mg) dnevno, injekcije će biti podeljene u dve jednake doze. Lekar može da propiše i privremenu dozu koja je veća od četiri bočice (160 mg) dnevno. Ukoliko nivo kiseline u želucu treba veoma brzo staviti pod kontrolu, početna doza od 160 mg (četiri bočice) treba da bude dovoljna za uspešno smanjenje količine želudačne kiseline.


  Primena ovog leka kod posebnih grupa pacijenata


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre


  Ako ste uzeli više leka Zoltex nego što je trebalo


  Doze koje dobijate pažljivo kontrolišu i proveravaju medicinska sestra ili lekar, tako da je mala verovatnoća da će doći do predoziranja. Simptomi predoziranja ovim lekom nisu poznati.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zoltex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih korisnika ovog leka.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe: Veoma česta (više od 1 na 10 lečenih pacijenata);

  Česta (manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 lečenih pacijenata);

  Povremena (manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 lečenih pacijenata); Retka (manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10.000 lečenih pacijenata); Veoma retka (manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata)

  Nepoznata (prema dostupnim podacima nemoguće je odrediti učestalost).


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:  Ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane veoma ozbiljno, ili se kod Vas pojave neka neželjena dejstva koja nisu opisana u ovom upustvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Zoltex


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe ne otvorenog leka: 2 godine.


  Rok upotrebe nakon rekonstrukcije (razblaživanja): 12 sati.


  Uslovi čuvanja nakon rekontrukcije: Čuvati na temperaturi od 25°C.

  Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 12 časova na 250C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se


  odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperature od 2-8 0C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši ukontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju. Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju zaštićenu od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zoltex

Aktivna supstanca je pantoprazol-natrijum, seskvihidrat.


Jedna bočica sadrži 40 mg pantoprazola u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata.


Pomoćne supstance:

dinatrijum edetat


Kako izgleda lek Zoltex i sadržaj pakovanja

Prašak za rastvor za injekcije.


Zoltex 40 mg prašak za rastvor za injekcije je bele do gotovo bele boje, liofilizovan, porozan prašak.

Zoltex prašak za rastvor za injekcije: staklena bočica od 10 mL s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-3933-12-001 od 28.11.2013.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije

- Zollinger- Ellison-ov sindrom i ostala oboljenja praćena patološkom hipersekrecijom želudačne kiseline


Doziranje i način primene

Ovaj lek moraju da daju zdravstveni stručnjaci i to pod odgovarajućim medicinskim nadzorom.

Intravenska primena pantoprazola preporučuje se samo kada oralna primena nije pogodna. Dostupni su podaci o intravenskoj primeni i do 7 dana. Zbog toga, čim je oralna terapija moguća, intravensko lečenje pantoprazolom treba prekinuti i umesto njega primeniti 40 mg pantoprazola peroralno.


Preporučena doza


Gastrični i duodenalniulkus,refluksniezofagitis

Preporučena intravenska doza je jedna bočica leka Zoltex (40 mg pantoprazola) na dan.


Zolinger-Elisonovsindromidrugapatološkahipersekretornastanja

Za dugotrajno kontrolisanje Zolinger-Elisonovog sindroma i drugih patoloških hipersekretornih stanja, pacijentima treba otpočeti terapiju sa dnevnom dozom od 80 mg leka Zoltex. Posle toga, dozu treba titrirati naniže ili naviše, po potrebi, na osnovu merenja lučenja želudačne kiseline.

Ako su doze veće od 80 mg dnevno, treba ih podeliti i davati dva puta na dan. Privremeno povećanje doze preko 160 mg pantoprazola je moguće, ali ga ne bi trebalo primenjivati duže nego što je neophodno za postizanje zadovoljavajuće kontrole sekrecije želudačne kiseline.


U slučaju da je neophodno veoma brzo kontrolisanje, početna doza od 2 x 80 mg leka Zoltex je dovoljna da bi se smanjilo lučenje kiseline do ciljne vrednosti (<10 mEq/h) u roku od jednog sata kod većine pacijenata.


Posebne grupe pacijenata


Deca

Iskustva sa decom su ograničena. Zato se prašak za rastvor za injekciju leka Zoltex 40 mg ne

preporučuje za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, dok ne budu dostupni detaljniji podaci.


Pacijentisaoštećenjemfunkcijejetre

Ne sme se prekoračivati dnevna doza od 20 mg pantoprazola (polovina bočice od 40 mg pantoprazola) kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak 4.4).


Pacijentisaoštećenjemfunkcijebubrega

Nije neophodno prilagođavanje doze kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega.


Starijipacijenti

Nije neophodno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.


Načinprimene

Rastvor za upotrebu priprema se ubrizgavanjem 10 mL rastvora za injekciju natrijum-hlorida od 9 mg/mL

(0,9%) u bočicu sa suvom materijom. Pripremljen rastvor se može primeniti neposredno posle pripreme ili pošto se pomeša sa 100 mL rastvora za injekciju natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9 %), odnosno sa rastvorom za injekciju glukoze od 55 mg/mL (5 %).


Posle pripreme, rastvor se mora upotrebiti u roku od 12 sati. Ovaj lek treba primeniti intravenski tokom 2–15 minuta. Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, supstituisane benzimidazole ili bilo koju pomoćnu supstancu leka.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


U slučajuprisustvaalarmantnihsimptoma

U prisustvu nekog od alarmantnih simptoma (kao što su na primer: značajan nenameran gubitak telesne mase, recidivi povraćanja, disfagija, hematurija, anemija ili pojava krvi u stolici), kao i u onim slučajevima kada se sumlja na prisustvo čira na želucu ili je isti već prisutan, postojanje maligniteta treba isključiti, obzirom da terapija pantoprazolom može ublažiti simptome maligniteta i odložiti donošenje odgovarajuće dijagnoze.


Ukoliko uprkos adekvatnoj terapiji simptomi i dalje perzistiraju treba uzeti u obzir sprovođenje daljih dodatnih ispitivanja.


Oštećenjefunkcijejetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre, vrednosti enzima jetre treba redovno pratiti tokom terapije

pantoprazolom, naročito tokom dugotrajne terapije. U slučaju porasta enzima jetre, treba prekinuti primenu leka pantoprazol (videti odeljak 4.2).


Istovremenaupotrebasaatazanavirom


Ne preporučuje se istovremena upotreba inhibitora protonske pumpe sa atazanavirom (videti odeljak 4.5). Ako se proceni da je istovremena upotreba ova dva leka neizbežna, preporučuje se pažljivo kliničko praćenje (npr. opterećenje virusima), u kombinaciji sa povećanjem doze leka atazanavira do 400 mg sa dozom od 100 mg leka ritonavir. U ovom slučaju ne sme se prekoračiti doza od 20 mg pantoprazola na dan.


Gastrointestinalneinfekcijeuzrokovanebakterijama

Pantoprazol, kao i svi inhibitori protonske pumpe, može povećati broj bakterija koje su normalno

prisutne u gornjim partijama gastrointestinalnog trakta. Terapija lekovima koji smanjuju kiselost želuca može dovesti do blagog povećanja rizika od gastrointestinalne infekcije, kao što su infekcije bakterijama Salmonella i Campylobacter.


Natrijum

Može se smatrati da Zoltex prašak za rastvor za injekciju ne sadrži natrijum s obzirom da je sadržaj natrijuma u jednoj bočici manji od 1 mmol (23 mg) što odgovara esencijalnom "slobodnom

natrijumu".


Hipomagnezijemija

Kod pacijenata koji su bili na terapiji lekovima iz PPI grupe kao što je pantoprazol, primećena je

pojava teške hipomagnezijemije u trajanju od bar tri meseca, a u najvećem broju slučajeva u trajanju od godinu dana. Ozbiljne manifestacije hipomagnezijemije kao što su: zamor, tetanija (grčenje mišića), delirijum, konvulzije, nesvestica i ventrikularna aritmija, se mogu pojaviti, ali oni mogu početi vrlo podmuklo, te ih je moguće prevideti. Kod većine pacijenata koji su bili pogođeni ovim poremećajem, hipomagnezijemija se poboljšala nadoknađivanjem magnezijuma i prekidom terapije lekovima iz grupe PPI.

Za pacijente za koje se očekuje da će biti na dugotrajnoj terapiji ili za one koji uzimaju lekove iz grupe PPIs sa digoksinom ili drugim lekovima koji mogu prouzrokovati hipomagnezijemiju (kao što su na primer diuretici), zdravstveni radnici bi trebalo da, pre započinjanja terapije sa PPI, uzmu u obzir rezultate merenja magnezijuma kod pacijenta, a takođe treba ih pratiti i periodično, tokom terapije.


Rizik od fraktura kuka, zgloba i kičme

Inhibitori protonske pumpe, naročito ukoliko se koriste u visokim dozama i tokom dugog vremenskog perioda (više od godinu dana), mogu u maloj meri doprineti porastu rizika od frakture kuka, zgloba ili kičme, pre svega kod starije populacije ili u slučajevima kada su prisutni i drugi prepoznatljivi faktori rizika. Opservacione studije pokazuju da inhibitori protonske pumpe mogu povećati celokupni rizik od pojave frakture za 10 do 40%. Neka od ovih povećanja mogu biti usled drugih faktora rizika. O onim pacijentima, kod kojih postoji rizik od pojave osteoporoze, treba se brinuti u skladu sa važećim kliničkim smernicama i oni treba da imaju adekvatni unos kalcijuma i vitamina D.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Efektipantoprazolanaresorpcijuostalihlekova

Usled izražene i dugotrajne inhibicije sekrecije želudačne kiseline, pantoprazol može smanjiti

resorpciju lekova čija je bioraspoložvost zavisna od pH želudačnog sadržaja, npr. neki azolni antimikotici kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i ostali lekovi kao što je erlotinib.


LekoviuterapijiHIVinfekcije(atazanavir)

Istovremena primena atazanavira i ostalih lekova u terapiji HIV infekcije, čija je resorpcija pH-zavisna,

sa inhibitorima protonske pumpe može dovesti do značajnog smanjenja bioraspoloživosti ovih lekova protiv HIV infekcije što može uticati na njihovu efikasnost. Zbog toga se ne preporučuje istovremena primena inhibitora protonske pumpe sa atazanavirom (videti odeljak 4.4).


Kumarinskiantikoagulansi(fenprokumonilivarfarin)

Iako u kliničkim farmakokinetičkim studijama nije zabeležena interakcija tokom istovremene primene sa fenprokumonom ili varfarinom, prijavljeno je nekoliko izolovanih slučajeva promene protrombinskog vremena/INR tokom istovremene primene u post-markentiškom periodu. Zbog toga se kod pacijenata koji su na terapiji kumarinskim antikoagulansima (npr. fenprokumon ili varfarin), preporučuje pažljivo praćenje protrombinskog vremena/INR i to nakon započinjanja, prekida terapije, kao i tokom neregularne-neredovne primene pantoprazola.


Ostalestudijeinterakcije

Pantoprazol se intenzivno metaboliše u jetri putem sistema enzima citohroma P450. Glavni metabolički

put je demetilacija putem CYP2C19 i ostalih metaboličkih puteva uključujući i oksidaciju putem CYP 3A4.


Studije interakcije sa lekovima koji se takođe metabolišu ovim putevima, kao što su karbamazepin, fenitoin, diazepam, glibenklamid, nifedipin i oralni kontraceptivi koji sadrže levonorgestrel i etinil estradiol nisu pokazale klinički značajne interakcije.


Rezultati opsežnih studija interakcija pokazale su da pantoprazol ne utiče na metabolizam aktivnih supstanci koje se metabolišu putem CYP1A2 (kao što su kofein, teofilin), CYP2C9 (kao što su piroksikam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (kao što je metoprolol), CYP2E1 (kao što je etanol) i ne remeti apsorpciju digoksina povezanu sa p-glikoproteinom.


Nema interakcije tokom istovremene upotrebe sa antacidima.


Takođe su sprovedene studije u kojima je istovremeno primenjivan pantoprazol sa odgovarajućim antibioticima (klaritromicin, metronidazol, amoksicilin). Nisu utvrđene klinički značajne interakcije.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primeni pantoprazola kod trudnica. U reproduktivnim studijama na životinjama, uočeni su znaci reproduktivne toksičnosti (videti odeljak 5.3). Potencijalni rizik kod ljudi nije poznat. Osim ako nije zaista neophodno, pantoprazol ne treba primenjivati tokom trudnoće.


Dojenje

Studije na životinjama pokazale su da se pantoprazol izlučuje u mleko. Prijavljeno je da se pantoprazol

izlučuje u majčino mleko. Zbog toga odluku o nastavku/prekidu dojenja ili nastavku/prekidu terapije pantoprazolom treba donete uzimajući u obzir korist dojenja za dete i korist primene terapije kod žene.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Mogu se javiti neželjena dejstva kao što su omaglica i poremećaj vida (videti odeljak 4.8). Ako se nešto od navedenog javi, pacijent ne treba da vozi niti rukuje mašinama.


Neželjena dejstva


U proseku se kod 5% pacijenata može očekivati pojava neželjenih reakcija na lek. Najčešće prijavljena neželjena dejstva su dijareja i glavobolja i oba se javljaju kod oko 1% pacijenata.


Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su prikazana prema opadajućem stepenu ozbiljnosti (od ozbiljnijih ka manje ozbiljnim).


Tabela 1. Neželjena dejstva pantoprazola u kliničkim ispitivanjima i postmarketinškom praćenju.

Učestalost

Veoma

Česta

Povremena

Retka

Veoma

Nepoznata

pojavljivanj

česta

(≥1/100,

(≥1/1000,

(>1/1000,

retka

učestalost

a neželjenih

(≥1/10)

<1/10)

<1/100)

<1/10000)

(<1/10000)

dejstava

Klase

organskih

sistema

Poremećaji

na nivou

krvi i limfnog sistema

Agranulocitoz

a

Trombocit

openija,

Leukopenij a Pancitopen ija

Imunološki

poremećaji

Hipersenzitiv

nost

(uključujući anafilaktičke reakcije i anafilaktički šok)

Poremećaji

metabolizm

Hiperlipidemi

je i porast

Hiponatrije

mija


a i ishrane

nivoa lipida (triglicerida, holesterola); Promena telesne mase

Hipomagne zijemija

Psihijtrijski

Poremećaji

Depresija (i

Dezorjenta

Halucinacij

poremećaji

spavanja

sva

cija (i sva

e; Konfuzija

pogoršanja

pogoršanja

(posebno

tog stanja)

tog stanja)

kod

predisponira

nih

pacijenata,

kao i kod

pogoršanja

simptoma

kod već

postojećeg

stanja)

Poremećaji

nervnog

sistema

Glavobolja

Vrtoglavica

Poremećaj

ukusa

Poremećaji

na nivou oka

Poremećaji u

vidu/ zamućen vid

Gastrointest

inalni

poremećaji

Dijareja;

Mučnina/p

ovraćanje; Abdominal no nadimanje i nadutost; Konstipacij a; Suva usta; Abdominal ni bol i nelagodnos t.

Hepatobilija

rni

Povećanje

enzima

Povećanje

bilirubina

Hepatocelul

arna


poremećaji

jetre (transamina ze, γ-GT)

povreda , žutica, hepatocelul arna insuficijenci ja

Poremećaji

na nivou

kože i potkožnog tkiva

Osip /

egzantem/

erupcija, Pruritus

Urtikarija,

oticanje kože i

sluznice (angioedem)

Steven-

Johansonov

sindrom, eritema multiforme, Lyell sindrom , fotosenzitiv nost

Poremećaji

mišićno- skeletnog, vezivnog i koštanog sistema

Fraktura

kuka, zgloba ili kičme (pogledajte poglavlje 4.4)

Atralgija

Mialgija

Poremećaji

na nivou

bubrega i urinarnog sistema

Intersticijal

ni nefritis

Poremećaji

reproduktiv

nog sistema i na nivou dojki

Ginekomastija


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene


tromboflebiti s na

mestu

ubrizgavanj a


astenija, malaksalost i osećaj slabosti


povećanje telesne temperature, periferni edem


Predoziranje

Nema poznatih simptoma predoziranja kod ljudi.


Sistemska izloženost dozi do 240 mg primenjene intravenskim putem tokom 2 minuta dobro je tolerisana.

Obzirom da se pantoprazol u velikom procentu vezuje za proteine plazme, ne dijalizira se lako.


U slučaju predoziranja sa kliničkim znacima intoksikacije, osim simptomatske i potporne terapije, ne mogu se dati druge specifične preporuke kod predoziranja pantoprazolom.


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme pripremati sa rastvorima različitim od onih navedenih u poglavlju 4.2 Doziranje i način primene.


Rok upotrebe


Rok upotrebe ne otvorenog leka : 2 godine


Rok upotrebe nakon rekonstrukcije (razblaživanja): 12 sati


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Uslovi čuvanja ne otvorenog leka : Čuvati na temperaturi do 30 °C.


Uslovi čuvanja nakon rekontrukcije (razblaživanja) : Čuvati na temperaturi od 25°C.


Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 12 časova na 25°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperature od 2-8°C, osim ako se rastvaranje/razblaženje ne vrši ukontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju. Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju zaštićenu od svetlosti.


Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Sadržaj bočice služi isključivo za jednu upotrebu. Zaostali sadržaj iz bočice kao i proizvod promenjenog izgleda (na primer ako se uoči zamućenost ili taloženje) treba odbaciti.


Lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z