Moozeeck

Esomeprazol PharmaS


UPUTSTVOZAPACIJENTA


Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 20mg, 10 gastrorezistentnih tableta Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 20mg, 30 gastrorezistentnih tableta Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 40mg, 10 gastrorezistentnih tableta Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentna tableta, 40mg, 30 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Esomeprazol PharmaS, 20mg, gastrorezistentna tableta Esomeprazol PharmaS, 40mg, gastrorezistentna tableta


esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Esomeprazol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Esomeprazol PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Esomeprazol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Esomeprazol PharmaS

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK ESOMEPRAZOL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


Esomeprazol PharmaS sadrži aktivnu supstancu koja se zove esomeprazol. Spada u grupu lekova koji se nazivaju „inhibitori protonske pumpe“. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koju proizvodi želudac.


Esomeprazol PharmaS se koristi za: Odrasli i deca stara 12 godina i više:- Produženu terapiju nakon sprečavanja ponovnog krvarenja čira sa intravenskim esomeprazolom.


- Previše kiseline u želucu prouzrokovane tumorom u gušterači (Zolinger-Elisonov sindrom).


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESOMEPRAZOL PHARMAS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Esomeprazol PharmaS ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESOMEPRAZOL PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  U slučaju ako imate problema sa gutanjem tableta

  Čvrsti delovi sadrže lek – nemojte ih žvakati ni drobiti.


  Za lečenje gorušice koju izaziva gastroezofagealna refluksna bolest (GERB):

  Odrasli i deca starosti od 12 godina i starija:


  Za lečenje čireva prouzrokovanih infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i za sprečavanje njihove ponovne pojave:


  Za lečenje čireva na želucu prouzrokovanih lekovima NSAIL grupe (nesteroidni antiinflamatorni lekovi).


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Esomeprazol PharmaS


  Ako ste odlučili da prekinete lečenje ovim lekom, uvek se prethodno posavetujte sa svojim lekarom.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Esomeprazol PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstva, prestanite da uzimate lek Esomeprazol PharmaS i odmah se obratite lekaru:

 4. KAKO ČUVATI LEK ESOMEPRAZOL PHARMAS


  Rok upotrebe


  30 meseci.

  Esomeprazol PharmaS gastrorezistentne tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Esomeprazol PharmaS


Aktivna supstanca Esomeprazol PharmaS gastrorezistentnih tableta je esomeprazol (u obliku esomeprazol- magnezijuma).

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg ili 40 mg esomeprazola (u obliku esomeprazol-magnezijuma). Ostali sastojci su:

Jezgro: šećerne sfere (saharoza i kukuruzni skrob); etilceluloza; magnezijum-stearat; povidon (plasdone K-90); magnezijum-oksid, laki; metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1), 30% disperzija; dietilftalat; talk;

celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; starlak (laktoza, monohidrat i kukuruzni skrob); kopovidon (K-28); makrogol 8000; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film: hipromeloza; makrogol 8000; talk; titan-dioksid (E 171); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe

(III)-oksid, crveni (E 172).

Mastilo: šelak glazura, izopropil alkohol, gvožđe (III)-oksid, crni (E172), n-butil alkohol, propilen glikol,

amonijum hidroksid.


Kako izgleda lek Esomeprazol PharmaS i sadržaj pakovanja


Esomeprazol PharmaS 20 mg gastrorezistentne tablete

Crvenkastosmeđa, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta, sa oznakom ,,20’' na jednoj strani i bez


oznake na drugoj strani.


Esomeprazol PharmaS 40 mg gastrorezistentne tablete

Crvenkastosmeđa, okrugla, kosih ivica, bikonveksna, filmom obložena tableta, sa oznakom ,,40’’ na jednoj

strani i bez oznake na drugoj strani.


Pakovanje:

10 (1x10) gastrorezistentnih tableta po 20 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji. 30 (3x10) gastrorezistentnih tableta po 20 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji. 10 (1x10) gastrorezistentnih tableta po 40 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji. 30 (3x10) gastrorezistentnih tableta po 40 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija


PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentne tablete, 10x20mg: 515-01-2312-11-001 od 17.01.2012. Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentne tablete, 30x20mg: 515-01-2314-11-001 od 17.01.2012. Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentne tablete, 10x40mg: 515-01-2315-11-001 od 17.01.2012. Esomeprazol PharmaS, gastrorezistentne tablete, 30x40mg: 515-01-2317-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z