Moozeeck

Nurofen Forte


UPUTSTVO ZA LEK


Nurofen®Forte; obložene tablete; 400 mg


Pakovanje: 10 obloženih tableta, blister, 1x10 obloženih tableta Pakovanje: 12 obloženih tableta, blister, 1x12 obloženih tableta Pakovanje: 20 obloženih tableta, blister, 2x10 obloženih tableta Pakovanje: 24 obloženih tableta, blister, 2x12 obloženih tableta


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited


Adresa: Nottingham site, Thane Road, Nottingham, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Nelt Co d.o.o.

Adresa: Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Beograd, Srbija


Nurofen® Forte; 400 mg; obložena tableta INN Ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Nurofen Forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nurofen Forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nurofen Forte

 3. Kako se upotrebljava lek Nurofen Forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nurofen Forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NUROFEN FORTE I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Nurofen Forte je namenjen za ublažavanje simptoma blagog do umerenog bola u slučaju glavobolje, zubobolje, bola u mišićima, bola u zglobovima, menstrualnog bola kao i za otklanjanje simptoma obične prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NUROFEN FORTE


  Lek Nurofen Forte ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NUROFEN FORTE


  Ovaj lek mogu da uzimaju samo odrasli i deca od 12 i više godina.


  Odrasli i deca starija od 12 godina:


  Odrasli i deca starija od 12 godina: 1 tableta 2-3 puta na dan. Nemojte prekoračivati dozu od 1200 mg (3 tablete) tokom bilo kog perioda od 24 sata.


  Lek je namenjen za kratkotrajnu primenu. Ukoliko je lek nepohodan duže od 4 dana u slučaju bola ili 3 dana u slučaju povišene temperature ili ukoliko dođe do pogoršanja simptoma, treba da se obratite Vašem lekaru.


  Tablete se uzimaju oralno, sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Nurofen Forte nego što je trebalo


  Ukoliko dođe do slučajnog gutanja/pretpostavke da je uzeta prekomerna doza leka Nurofen Forte, odmah se konsultujte sa svojim lekarom ili idite u najbližu bolnicu.

  Mogu da se jave sledeći znaci: mučnina, povraćanje, bol u želucu, glavobolja, vrtoglavica, pospanost, drhtanje očne jabučice, zamućen vid, zvonjenje u ušima. Retko: hipotenzija (nizak krvni pritisak) i gubitak svesti.


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa upotrebom leka Nurofen Forte, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nurofen Forte


  Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili onu koju ste propustili da uzmete.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nurofen Forte


  Ukoliko želite da saznate više o ovom leku, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Nurofen Forte može da izazove neželjena dejstva, mada ona ne moraju da se jave kod svih.

  Učestalost javljanja neželjenih dejstava je definisana na sledeći način: veoma česta (više od 1 na 10 korisnika), česta (između 1 na 100 korisnika i 1 na 10 korisnika), povremena (između 1 na 1000 korisnika i 1 na 100 korisnika), retka (između 1 na 10000 korisnika i 1 i na 1000 korisnika), veoma retka (kod manje od 1 na 10000 korisnika).


  Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:

  Povremeni: želudačne tegobe kao što su pečenje, bol u želucu i mučnina; glavobolja i vrtoglavica; reakcije preosetljivosti sa koprivnjačom i svrabom.


  Retki: dijareja, povraćanje, gasovi i zatvor.


  Veoma retki: peptički ulkusi, perforacija i gastrointestinalno krvarenje, crne stolice i povraćanje krvi, pogoršanje postojeće bolesti creva (ulcerativni kolitis ili Kronova bolest); promene na oku; edem (otok zbog nakupljanja tečnosti u tkivima), hipertenzija (visok krvni pritisak) i srčana insuficijencija; izlučivanje manje količine urina od normalne tokom dana i edem (takođe je moguća i akutna bubrežna insuficijencija), oštećenje bubrega (papilarna nekroza) ili povećana koncentracija uree u krvi (prvi znaci su izlučivanje manje urina nego normalno i generalno loš osećaj); oštećenje jetre, posebno nakon dugotrajnog tretmana; smanjenje broja krvnih ćelija (anemija, leukopenija, trombocitopenija, pancitopenija, agranulocitoza) – prvi znaci su: povišena temperatura, bol u grlu, površinske ulceracije u ustima, simptomi nalik na grip, teška iscrpljenosti, krvarenje iz nosa i kože; teški oblici kožnih reakcija koje karakterišu osipi sa crvenilom i plikovima (multiformni eritem, Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza); simptomi aseptičnog meningitisa kod pacijenata sa nekim postojećim autoimunim poremećajem (sistemski lupus erythematosus, mešovita bolest vezivnog tkiva) – prvi znaci su: ukočen vrat, glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena temperatura ili dezorijentacija; teške reakcije preosetljivosti – simptomi mogu da budu: otok lica, jezika i grla, dispneja (kratak dah), tahikardija (ubrzani otkucaji srca), hipotenzija (nizak krvni pritisak), težak šok. Pogoršanje astme.


  Lekovi kao što je lek Nurofen Forte mogu da budu udruženi sa manjim povećanjem rizika od srčanog


  napada (infarkt miokarda) ili moždanog udara.


  Poštovanjem indikacija koje su date u ovom uputstvu smanjiće se rizik od neželjenih dejstava. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas recite to svom lekaru ili farmaceutu.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK NUROFEN FORTE


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Lek Nurofen Forte nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji ili blisteru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u datom mesecu.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lekove ne treba odlagati u slivnike ili kućno smeće. Pitajte farmaceuta na koji način treba da odlažete lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.

  Važno je da Vam uvek budu dostupne informacije o ovom leku, stoga sačuvajte i kutiju i ovo uputstvo.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Nurofen Forte


Jedna obložena tableta sadrži: 400 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: kroskarmeloza-natrijum; natrijum-laurilsulfat; natrijum-citrat; stearinska kiselina; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Obloga tablete: karmeloza-natrijum; talk; arapska guma osušena raspršivanjem; saharoza; titan-dioksid (E171); makrogol 6000.


Mastilo za štampu (Opacode Monogramming Ink S-1-15094 Red): šelak; gvožđe-oksid, crveni (E172), propilenglikol (E1520); simetikon.

Kako izgleda lek Nurofen Forte i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele, bikonveksne, obložene tablete sa utisnutom oznakom crvene boje NUROFEN 400 na jednoj strani.


Pakovanje: neprovidni PVC-aluminijumski blister ili PVC/PVDC-aluminijumski blister.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Nelt Co d.o.o., Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Beograd, Srbija


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Nottingham site, Thane Road, Nottingham,Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-8037-12-001 od 14.05.2014. za lek Nurofen® Forte; obložene tablete; 400mg; blister, 1 x 10 obloženih tableta

Broj rešenja: 515-01-8038-12-001 od 14.05.2014. za lek Nurofen® Forte; obložene tablete; 400mg; blister,

1 x 12 obloženih tableta

Broj rešenja: 515-01-8039-12-001 od 14.05.2014. za lek Nurofen® Forte; obložene tablete; 400mg; blister, 2 x 10 obloženih tableta


Broj rešenja: 515-01-8040-12-001 od 14.05.2014. za lek Nurofen® Forte; obložene tablete; 400mg; blister, 2 x 12 obloženih tableta

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z