Moozeeck

Famotidin Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Famotidin Alkaloid®, film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 20 kom.; blister, 2 x 10 kom.


Famotidin Alkaloid®, film tablete, 40 mg Pakovanje: ukupno 10 kom.; blister, 1 x 10 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD


Adresa: Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija

Podnosilac

zahteva: ALKALOID d.o.o.


Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd, R. SrbijaFamotidinAlkaloid®, 20 mg, film tablete FamotidinAlkaloid®, 40 mg, film tablete


INN: famotidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Famotidin Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Famotidin Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Famotidin Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Famotidin Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FAMOTIDIN ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Famotidin Alkaloid sadrži aktivnu supstancu famotidin (20 mg ili 40 mg). Famotidin pripada grupi lekova koja se zove ‘H2-blokatori’, a koji deluju tako što smanjuju količinu kiseline koja se stvara u želucu.

  Famotidin Alkaloid se koristi u:


  Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi ovog leka, obratite se Vašem lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FAMOTIDIN ALKALOID


  Nemojte uzimati lek Famotidin Alkaloid

  - ako ste ikada imali alergijsku reakciju na famotidin ili na bilo koji sastojak leka (videti odeljak 6);

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FAMOTIDIN ALKALOID


  Lek Famotidin Alkaloid se uzima oralno.

  Doza famotidina koju ćete uzimati svakog dana zavisiće od težine Vaše bolesti i stanja bubrežne funkcije.  Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega

  Recite Vašem lekaru ukoliko imate oštećenje funkcije bubrega, jer će možda biti potrebno da se smanji doza leka koju uzimate.


  Doziranje kod dece

  Famotidin Alkaloid ne treba koristiti kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Famotidin Alkaloid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Famotidin Alkaloid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Famotidin Alkaloid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Mećutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Famotidin Alkaloid


  Važno je da ne prekidate naglo primenu leka Famotidin Alkaloid bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Famotidin Alkaloid može imati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Kod primene ovog leka mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Pomoći će ako zabeležite šta se dogodilo, kada je počelo i koliko je trajalo.


 5. KAKO ČUVATI LEK FAMOTIDIN ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.


  Nemojte koristiti lek Famotidin Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Famotidin Alkaloid

Tabletno jezgro: Skrob, kukuruzni; Magnezijum-stearat; Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Obloga tablete: Hipromeloza; Makrogol 4000;

Titan-dioksid (E171);

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172)

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) (samo za film tablete od 20 mg).


Kako izgleda lek Famotidin Alkaloid i sadržaj pakovanja


Famotidin Alkaloid, 20 mg, su okrugle, bikonveksne, crvenkastosmeđe film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani.

Film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumske blistere, i svaki blister sadrži 10 tableta.


Kartonska kutija sadrži 20 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Famotidin Alkaloid, 40 mg, su okrugle, bikonveksne, ružičastocrvene film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani.

Film tablete su pakovane u PVC-Aluminijumske blistere, i svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 10 tableta (1 blister) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Famotidin Alkaloid, 20 mg, film tablete: 515-01-4236-12-001 od 26.02.2013.

Famotidin Alkaloid, 40 mg, film tablete: 515-01-4234-12-001 od 26.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z