FISKocr

Defrinol forte


UPUTSTVO ZA LEK


Defrinol® forte, film tablete, 60 mg + 400 mg Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Defrinol forte (60 mg + 400 mg), film tablete Pseudoefedrin, ibuprofen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


- Ukoliko Vaši simptomi opstaju ili se pogoršavaju ili je za njihovo ublažavanje potrebno duže

od pet dana, morate se obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Defrinol forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Defrinol forte

 3. Kako se upotrebljava lek Defrinol forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Defrinol forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEFRINOL FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Defrinol forte je lek koji se koristi za ublažavanje zapušenosti nosa i sinusa, glavobolje, bola, zapaljenja, povišene temperature i drugih simptoma prehlade i gripa. Tablete u sebi sadrže pseudoefedrin-hidrohlorid koji je tzv. dekongestiv koji ublažava zapušenost nosa i sinusa i ibuprofen koji spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lekova i ublažava bol i glavobolju, smanjuje temperaturu i znakove zapaljenja.

  Defrinol forte se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEFRINOL FORTE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek DEFRINOL FORTE ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEFRINOL FORTE


  Uvek uzimajte Defrinol forte film tablete onako kako je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.

  Za kontrolu simptoma treba koristiti najmanju efektivnu dozu, tokom najkraćeg mogućeg perioda.


  Lek se primenjuje oralno.

  Odrasli i deca starija od 12 godina:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Defrinol forte može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko primetite neko od dole navedenih dejstava ili neko dejstvo leka koje nije navedeno:


  Neka neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna. Prestanite sa uzimanjem leka i odmah potražite medicinsku pomoć ako primetite neki od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK DEFRINOL FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Defrinol forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Defrinol forte

Sadržaj aktivnih supstanci:

1 film tableta sadrži 60 mg pseudoefedrin-hidrohlorida i 400 mg ibuprofena


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj jezgra tablete: kalcijum - fosfat; skrob, kukuruzni; natrijum – skrobglikolat; hipromeloza E-5; magnezijum – stearat

Sadržaj film omotača tablete: hipromeloza E-5; makrogol 6000; talk; titan - dioksid; boja Ponceau 4R lak 22% (E124)


Kako izgleda lek DEFRINOL forte i sadržaj pakovanja

Izgled: ovalne, bikonveksne, film tablete tamnocrvene boje. Na prelomu bele boje.


Pakovanje:

1 blister sa po 10 film tableta (10 film tableta) u složivoj kartonskoj kutiji.

.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00460-14-001 od 30.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org