Moozeeck

ZARACET


UPUTSTVOZA LEK


§ ZARACET®, film tablete, 37,5 mg/325 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

§ ZARACET®, film tableta, 37,5 mg/325 mg


INN

tramadol/paracetamol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZARACET i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZARACET

 3. Kako se upotrebljava lek ZARACET

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZARACET

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZARACET I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ZARACET sadrži kombinaciju dve aktivne supstance, tramadola i paracetamola, koji zajedno deluju protiv bolova.


  Lek ZARACET se primenjuje za lečenje umerenih do jakih bolova kada Vaš lekar smatra da Vam je ova kombinacija neophodna.


  Lek ZARACET je namenjen samo odraslima i adolescentima starijim od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZARACET

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ZARACET ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZARACET

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek ZARACET. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje stanja bolesti.


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vas je lekar posavetovao. Ako niste sigurni kako treba da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek se uzima oralnim putem.


  Tabletu progutajte celu sa dovoljnom količinom vode. Nemojte je lomiti ili žvakati.


  Lek ZARACET treba da primenjujete u najmanjoj efikasnoj dozi, najkraće moguće vreme.


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  Uobičajena početna doza je 2 tablete leka ZARACET odjednom. Ukoliko je neophodno Vaš lekar će Vam

  povećati dozu, ali razmak između doza ne sme biti kraći od 6 sati.


  Ne smete da uzmete više od 8 tableta na dan.

  Nikada ne uzimajte lek ZARACET češće nego što Vam je preporučio Vaš lekar. Vaš lekar Vam može povećati razmak između doza ako:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i lek ZARACET može prouzrokovati neželjena dejstva mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK ZARACET


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ZARACET Aktivna supstanca:

ZARACET, 37,5 mg/325 mg, film tableta: jedna film tableta sadrži tramadol-hidrohlorid 37,5 mg i

paracetamol 325 mg.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro

Celuloza, prašak; skrob, preželatinizovan; skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat, tip A; magnezijum-stearat


Film omotač

Hipromeloza; titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol; triacetin; gvožđe-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek ZARACET i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Okrugle, filmom obložene, bikonveksne, svetlo žute tablete.


Unutrašnje pakovanje je PVC//Al blister koji sadrži 10 film tableta.


Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 film tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2013.


Režim izdavanja leka:


§ Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:


ZARACET, 37,5 mg/325mg, film tablete: 515-01-6699-11-001 od 08.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z