astrazeneca Apoteke Apoteke

Glika


UPUTSTVO ZA LEK


Glika® tablete sa produženim oslobađanjem, 30 mg Pakovanje: blister 6 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Glika®, 30 mg, tableta sa produženim oslobađanjem


INN:

gliklazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glika i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glika

 3. Kako se upotrebljava lek Glika

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glika

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Glika I ČEMU JE NAMENJEN

  Glika je lek koji smanjuje nivo šećera u krvi (oralni antidijabetik koji spada u grupu lekova derivata sulfonilureje).


  Glika se koristi za lečenje određenog oblika šećerne bolesti (diabetes mellitus tip 2) kod odraslih, kod kojih se bolest, odnosno normalan nivo šećera u krvi, ne može regulisati samo ishranom, fizičkom aktivnošću ili mršavljenjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Glika

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Glika ne smete da upotrebljavate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Glika

Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Glika. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa

Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


Doziranje

Uvek uzmite lek Glika tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom

ukoliko niste sigurni kako treba da primenjujete lek.

Dozu leka koju treba da uzimate odrediće Vaš lekar u zavisnosti od nivoa šećera u krvi, a prema potrebi i u mokraći. Promene spoljašnjih uticaja (npr. gubitak telesne težine, promene u načinu života, stres) mogu uticati na nivo šećera

u krvi i zahtevati promenu doze gliklazida.


U zavisnosti od odgovora na lečenje, uobičajena doza iznosi od jedne do četiri tablete leka Glika (najviše 120 mg), jednom dnevno za vreme doručka.


Ukoliko se lek Glika primenjuju u kombinaciji sa metforminom, inhibitorom alfa-glukozidaze, tiazolididinonom, inhibitorom dipeptidil 4 peptidaze, agonistima GLP 1 receptorima ili insulinom, Vaš lekar će Vam odrediti dozu svakog leka ponaosob.


Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Glika prejako ili preslabo, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Način i put primene

Za oralnu primenu.

Tabletu treba progutati celu sa čašom vode za vreme doručka (ukoliko je moguće svaki dan u isto vreme). Ne žvaćite tabletu.

Posle uzimanja leka obavezno jedite (uzmite obrok).


Ako ste uzeli više leka Glika nego što je trebalo

Ako uzmete previše tableta leka Glika, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu – hitnu službu. Znaci predoziranja odgovaraju znacima niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemija), opisanih u odeljku

2. Simptomi se mogu ublažiti uzimanjem šećera (4 do 6 kocki) ili nekog slatkog pića odmah, a posle toga treba uzeti obrok. Ukoliko je bolesnik bez svesti odmah obavestite lekara i pozovite službu hitne pomoći. Na isti način treba postupiti u slučaju da je neko (npr. dete) slučajno uzeo lek. Bolesniku bez svesti ne smete davati hranu ili piće.


Poželjno je da uvek bude prisutna osoba koja je upoznata sa mogućim komplikacijama bolesti koja će u slučaju hitnog stanja moći da pozove lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Glika

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


Kako bi lečenje bilo uspešno veoma je važno da redovno uzimate lek svaki dan. Međutim, ukoliko ste propustili da uzmete dozu lek Glika , uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte da uzmete duplu dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Glika

S obzirom da je po pravilu lečenje šećerne bolesti doživotno, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što prestanete da uzimate lek. Prekid lečenja može prouzrokovati porast nivoa šećera u krvi (hiperglikemija) koja povećava rizik od nastanka komplikacija šećerne bolesti.


Ukoliko imate pitanja vezana za upotrebu ovog leka, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i lek Glika tablete može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju pojaviti kod svih.


  Najčešće neželjeno dejstvo koje se javlja je nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija). Znaci i simptomi hipoglikemije opisani su u odeljku 2.

  Ukoliko se ne preduzme odgovarajuće lečenje, simptomi mogu napredovati do pojave pospanosti, gubitka svesti čak i kome. Ako je epizoda niskog nivoa šećera u krvi teška ili dugotrajna, čak i ako se stanje privremeno poboljša uzimanjem šećera, neophodno je da zatražite hitnu medicinsku pomoć.


  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Zabeleženo je smanjenje broja ćelija krvi (npr. krvne pločice, crvena i bela krvna zrnca) koje se manifestuje bledilom, produženjem vremena krvarenja, pojavom modrica, upalom grla, groznicom. Ovi simptomi obično nestanu po prestanku primene leka.


  Poremećaji jetre

  Zabeleženi su pojedinačni slučajevi poremećene funkcije jetre koji mogu dovesti do žute prebojenosti kože i

  beonjača (žutica). Ukoliko primetite ove simptome odmah se javite Vašem lekaru. Simptomi se po pravilu povlače nakon prestanka primene leka. Odluku o prestanku primene leka doneće Vaš lekar.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva


  Zabeležene su promene na koži kao što su: osip, crvenilo, svrab, koprivnjača. Angioedem (iznenadno oticanje očnih kapaka, lica, usana, usta, jezika i grla koje može prouzrokovati probleme sa disanjem). Osip može da pređe u mehure (bule) na koži i da dovede do ljuštenja kože (deskvamacija).


  Poremećaji digestivnog sistema

  Bol ili nelagodnost u stomaku, mučnina, povraćanje, poremećaji varenja, proliv i zatvor.

  Pojava ovih simptoma može se ublažiti ukoliko se lek Glika uzima zajedno sa obrokom, kako je preporučeno (vidi odeljak 3 Kako se upotrebljava lek Glika).


  Poremećaji oka

  Može nastati kratkotrajni poremećaj vida, naročito na početku lečenja. Te smetnje su posledica promena nivoa šećera u krvi.


  Prilikom primene ostalih lekova koji sadrže sulfonilureju primećeni su slučajevi ozbiljnog poremećaja broja krvnih ćelija i alergijskog zapaljenja zida krvnih sudova. Simptomi poremećaja funkcije jetre (npr. žutica) koji se takođe mogu pojaviti u većini slučajeva se povlače nakon prestanka uzimanja lekova koji sadrže sulfonilureju, premda u izolovanim slučajevima mogu dovesti i do po život opasnog slabljenja funkcije jetre.


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK IRUMED


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glika

Aktivna supstanca je gliklazid.

Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 30 mg gliklazida.


Pomoćne supstance:

Hipromeloza (4000 cps); kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; magnezijum-stearat; hipromeloza ( 6 cps); hipromeloza (15 cps).


Kako izgleda lek Glika i sadržaj pakovanja

Tableta sa produženim oslobađanjem.


Glika 30 mg: neobložene tablete bele do skoro bele boje, oblika kapsule, ravnih površina.


Glika 30 mg: 6 PVC/PVDC-aluminijumskih blistera sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Glika 30 mg tablete sa produženim oslobađanjem: 515-01-4124-12-001 od 28.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines