Moozeeck

Enatens


UPUTSTVO ZA LEK


Enatens®, tablete, 10 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta Enatens®, tablete, 20 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, SrbijaEnatens®, 10 mg, tablete Enatens®, 20 mg, tablete enalapril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enatens i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enatens

 3. Kako se upotrebljava lek Enatens

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enatens

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENATENS I ČEMU JE NAMENJEN


  Enatens sadrži aktivnu supstancu koja se naziva enalapril. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se zovu ACE- inhibitori (inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima).


  Enatens se koristi u terapiji sledećih stanja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENATENS


  Lek Enatens ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENATENS

  Uvek uzimajte lek Enatens tačno onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Nemojte uzimati više tableta od onoga što je propisao Vaš lekar.


  Tablete jačine 10 mg se mogu podeliti po podeonoj crti, čime se omogućava primena doze od 5 mg (1/2 tablete od 10 mg), dok u slučajevima gde je neophodno primeniti dozu od 2.5 mg treba koristiti neke druge odgovarajuće tablete enalaprila koje su dostupne na tržištu.


  Lečenje povišenog krvnog pritiska

  Preporučena početna doza iznosi od 5 do 20 mg jednom dnevno.

  Nekim pacijentima će biti neophodna manja početna doza. Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg jednom dnevno.

  Maksimalna doza kod dugotrajne terapije iznosi 40 mg jednom dnevno.


  Lečenje srčane insuficijencije

  Preporučena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

  Lekar će postepeno povećavati dozu leka, dok se ne postigne doza koja vam odgovara.

  Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg dnevno, primenjeno odjednom ili u dve podeljene doze. Maksimalna doza kod dugotrajne terapije je 40 mg dnevno i primenjuje se u dve podeljene doze.


  Posebne populacije

  Pacijenti sa oboljenjem bubrega

  Doza leka se određuje na osnovu funkcije vaših bubrega:


  Stariji pacijenti

  Odgovarajuću dozu će odrediti lekar na osnovu funkcije vaših bubrega.

  Deca

  Ograničeno je iskustvo o primeni leka Enatens kod dece sa visokim krvnim pritiskom. Ako dete može da proguta tabletu, doza će se određivati na osnovu telesne mase deteta i visine krvnog pritiska.

  Uobičajena je početna doza od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Enatens, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Tokom primene ovog leka može da dođe do sledećih neželjenih reakcija:


  Važno je da odmah prestanete da uzimate lek Enatens i potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite neke od sledećih simptoma:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta, jer od njih možete dobiti detaljnije informacije o neželjenim reakcijama.


 5. KAKO ČUVATI LEK ENATENS


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Enatens posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enatens

Aktivna supstanca:

Enatens, tablete, 10mg: 1 tableta sadrži 10 mg enalapril-maleata. Enatens, tablete, 20mg: 1 tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata.


Pomoćne supstance:

Enatens, tablete, 10mg: magnezijum-stearat; natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; talk; skrob, kukuruzni preželatinizovan; gvožđe-oksid, crveni (E172).


Enatens, tablete, 20mg: gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); magnezijum-stearat; natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; talk; skrob, kukuruzni preželatinizovan; gvožđe-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Enatens i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Tablete.

Enatens, tablete, 10mg: trouglaste, mramorirane, bikonveksne tablete smeđe-crvene boje, sa utisnutom oznakom

„KWIZDA“ sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.

Enatens, tablete, 20mg: trouglaste, mramorirane, bikonveksne tablete svetlonarandžaste boje, sa utisnutom oznakom „KWIZDA“ sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Enatens, tablete, 20 x 10mg: 2 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Enatens, tablete, 20 x 20mg: 2 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum poslednje dozvole:


Enatens, tablete, 20 x 10mg: 515-01-2310-12-001 od 10.10.2012. godine

Enatens, tablete, 20 x 20mg: 515-01-2312-12-001 od 10.10.2012. godine


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z