Moozeeck

Q-PIN


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Q-PIN®, film tablete 60 x 100 mg

Q-PIN®, film tablete 60 x 200 mg


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Q-PIN®, 100 mg, film tablete

Q-PIN®, 200 mg, film tablete


INN: kvetiapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Q-PIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Q-PIN

 3. Kako se upotrebljava lek Q-PIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Q-PIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Q-PIN I ČEMU JE NAMENJEN

   1. sadrži aktivnu supstancu koja se zove kvetiapin. Kvetiapin pripada grupi lekova koji se zovu

    antipsihotici. Q-PIN se koristi za lečenje nekoliko bolesti kao što su:


    • Bipolarna depresija: poremećaj raspoloženja uz osećaj tuge, depresije, osećaj krivice, nedostatka energije, gubitka apetita i/ili poremećaja sna.

    • Bipolarna manija: poremećaj raspoloženja, osećaj preterane sreće ili uzbuđenosti, smanjenje potrebe za snom, pričljivost, ubrzane misli i ideje, preterana razdražljivost.

    • Shizofrenija: halucinacije (priviđanje neobjašnjivih i nerealnih glasova i stvari), neobične i zastrašujuće misli, promene u ponašanju, osećaj usamljenosti i zbunjenosti.


  Vaš lekar može da nastavi da Vam propisuje lek Q-PIN čak iako se bolje osećate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Q-PIN

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


   1. N ne smete da upotrebljavate:


    • ako ste preosetljivi na kvetiapin ili bilo koji od sastojaka leka Q-PIN (vidi odeljak 6)


    • ukoliko uzimate sledeće lekove:  Obavestite odmah Vašeg lekara ukoliko ste imali iskustva sa:


  Primena leka Q-PIN u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko ste trudni, nameravate da zatrudnite ili dojite bebu, konsultujte se sa Vašim lekarom, pre nego što počnete da uzimate Q-PIN. Ne bi trebalo da uzimate lek Q-PIN tokom trudnoće, sem ukoliko Vam to ne preporuči Vaš lekar. Ne preporučuje se uzimanje leka Q-PIN dok dojite bebu.


  Uticaj leka Q-PIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti. Za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad na mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Q-PIN

  Q-PIN film tablete sadrže mlečni šećer (laktozu). Ukoliko bolujete od nekog oblika nepodnošljivosti

  šećera, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek obavestite o tome Vašeg lekara.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Q-PIN

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Q-PIN. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Vaš lekar će odlučiti o početnoj dozi leka.Doza održavanja će zavisiti od tipa Vaše bolesti i potreba, ali obično iznosi između 150 mg i 800 mg. Lekar Vam može dati drugačija uputstva o uzimanju leka od ovde navedenih.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i Q-PIN može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju. Ukoliko se bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava pogorša ili ukoliko Vam se pojavi neko novo neželjeno dejstvo, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ostala neželjena dejstva :


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Q-PIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 36 meseci.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Q-PIN


Aktivna supstanca je kvetiapin.


Jedna Q-PIN 100 mg film tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapin-fumarata. Jedna Q-PIN 200 mg film tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapin-fumarata. Pomoćne supstance:

Tabletno jezgro


hipromeloza (E464); kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat; laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob;


magnezijum-stearat; natrijum-skrobglikolat, tip A; celuloza, mikrokristalna; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film omotač


Q-PIN 100 mg film tableta sadrži: gvožđe(III)-oksid, žuti (E172), hipromeloza (E464), titan- dioksid (E171), makrogol 400.

Q-PIN 200 mg film tableta sadrži:hidroksipropilceluloza, hipromeloza (E464), titan- dioksid (E171), talk.


Kako izgleda lek Q-PIN i sadržaj pakovanja


Film tableta.


Q-PIN 100 mg film tableta je okrugla, bikonveksna, žute boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Q-PIN 100 mg film tablete: 60 (4x15) film tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.


Q-PIN 200 mg film tableta je okrugla, bikonveksna, bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Q-PIN 200 mg film tablete: 60 (4x15) film tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Q-PIN® 100 mg film tablete: 515-01-5663-09-001 od 21.10.2011.

Q-PIN® 200 mg film tablete: 515-01-5664-09-001 od 21.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z