Moozeeck

Zeladrol


UPUTSTVO ZA LEK


Zeladrol®, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje: blister, 2x7 tableta Pakovanje: blister, 1x14 tableta Pakovanje: blister, 2x14 tableta Pakovanje: blister, 4x7 tableta


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.


Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Zeladrol®, 20 mg, gastrorezistentna tableta INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zeladrol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zeladrol

 3. Kako se upotrebljava lek Zeladrol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zeladrol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZELADROL I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Zeladrol spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Zeladrol se primenjuje:


  Odrasli i adolescenti od 12 i više godina starosti

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZELADROL

  Lek Zeladrol ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZELADROL


  Lek Zeladrol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli i adolescenti od 12 i više godina starosti

  Lečenje simptoma (npr. gorušica, regurgitacija želudačne kiseline, bol pri gutanju) povezanih sa gastro-ezofagealnim refluksnim oboljenjem

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Zeladrol od 20 mg na dan. Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje, najviše posle još 4 nedelje. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo treba da pijete ovaj lek.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada je potrebno.


  Dugoročna terapija i prevencija ponovnog javljanja refluksnog ezofagitisa

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Zeladrol od 20 mg na dan. Ako se bolest ponovo javi, Vaš lekar može duplirati dozu, tj. 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli

  Prevencija nastanka čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu izazvanog upotrebom lekova protiv bolova (neselektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi -NSAIL, npr. ibuprofen) kod rizičnih grupa pacijenata kojima je potrebno kontinuirano lečenje sa NSAIL

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Zeladrol od 20 mg na dan. Posebne grupe pacijenata:

  - Ako imate teško oštećenje jetre ne bi trebalo da uzimate više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).

  Deca mlađa od 12 godina. Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Zeladrol nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Nema poznatih simptoma predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zeladrol


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zeladrol

  Nemojte prekidati da uzimate ovaj lek pre nego što se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Zeladrol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost mogućih neželjenih dejstava koja su navedena ispod, definisana je korišćenjem sledeće konvencije:

  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:

  smanjen broj krvnih pločica, što može uzrokovati češću pojavu krvarenja ili modrica; smanjenje broja belih krvih zrnaca, što može dovesti do češćih pojava infekcija, istovremeno abnormalno smanjenje broja crvenih i belih krvnih zrnaca, kao i krvnih pločica.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZELADROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zeladrol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zeladrol

Aktivna supstanca:

Jedna gastrorezistentna tableta leka Zeladrol sadrži 20 mg pantoprazola u obliku natrijum seskvihidrata.


Pomoćne supstance:

Jezgro: natrijum-karbonat, bezvodni; manitol; krospovidon; hidroksipropilceluloza; celuloza, mikrokristalna; kalcijum-stearat.

Obloga: Opadry 02H52369 žuti (hipromeloza 5 cP; propilenglikol; povidon; titan-dioksid; gvožđe(III) oksid, žuti).

Gastrorezistentna obloga: metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietil citrat; natrijum-laurilsulfat; titan dioksid; gvožđe(III)-oksid, žuti; talk;

Znak na film tableti: Opacode–S-1-17823, crni (šelak; izopropil alkohol; gvožđe (III)-oksid, crni; N butil alkohol; propilen glikol; amonijum-hidroksid).


Kako izgleda lek Zeladrol i sadržaj pakovanja


Lek Zeladrol su ovalne, bikonveksne gastrorezistentne tablete žute boje sa odštampanom oznakom "II" na jednoj strani tablete.


Složiva kartonska kutija sa 2 OPA/Al/PVC-Aluminijumskim blistera sa po 7 tableta. Složiva kartonska kutija sa 4 OPA/Al/PVC-Aluminijumskim blistera sa po 7 tableta. Složiva kartonska kutija sa 1 OPA/Al/PVC-Aluminijumskim blisterom sa 14 tableta. Složiva kartonska kutija sa 2 OPA/Al/PVC-Aluminijumskim blistera sa po 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o. Pančevčki put 38

11 210 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zeladrol, 20 mg, gastrorezistentna tableta, blister, 2x7 tableta – 515-01-1689-10-001 od 30.03.2012. Zeladrol, 20 mg, gastrorezistentna tableta, blister, 1x14 tableta – 515-01-1688-10-001 od 30.03.2012. Zeladrol, 20 mg, gastrorezistentna tableta, blister, 2x14 tableta – 515-01-1690-10-001 od 30.03.2012. Zeladrol, 20 mg, gastrorezistentna tableta, blister, 4x7 tableta – 515-01-1691-10-001 od 30.03.2012.

.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z