FISKocr

Prilenap H


UPUTSTVO ZA LEK


Prilenap H® tablete, 10 mg + 25 mg

Pakovanje: 20 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Prilenap H®, tablete, 10 mg + 25 mg INN: enalapril, hidrohlorotiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prilenap H i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prilenap H

 3. Kako se upotrebljava lek Prilenap H

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prilenap H

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILENAP H I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Prilenap H sadrži enalapril maleat i hidrohlortiazid.

  Enalapril spada u grupu lekova poznatih kao ACE inhibitori, koji deluju tako što šire krvne sudove. Hidrohlortiazid spada u grupu lekova poznatih kao diuretici (za izbacivanje viška tečnosti iz organizma), koji deluje tako što povećava izlučivanje mokraće.


  Lek Prilenap H se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (arterijske hipertenzije) ukoliko je potrebna kombinovana terapija. Uzimanje oba leka koja lek Prilenap H sadrži može da pojača njihovo dejstvo u poređenju sa uzimanjem samo jednog leka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILENAP H


  Upozorite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Prilenap H ne smete koristiti ukoliko:  Ako niste sasvim sigurni, ili imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Prilenap H..


  Uzimanje leka Prilenap H sa hranom ili pićima


  Lek možete da uzimate tokom ili nakon jela sa tečnošću.


  Ukoliko uzimate alkoholna pića dok ste na terapiji lekom Prilenap H, može doći do preteranog pada krvnog pritiska i pojave vrtoglavice, ošamućenosti ili nesvestice. Za vreme terapije lekom Prilenap H, nemojte konzumirati alkohol.


  Primena leka Prilenap H u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Obratite se Vašem lekaru ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Lekar će Vam

  verovatno savetovati da uzimate neki drugi lek umesto leka Prilenap H, zato što se njegova primena ne preporučuje tokom trudnoće.

  Ovaj lek se ne sme koristiti tokom drugog i trećeg tromesečja trudnoće. Ako zatrudnite tokom terapije lekom Prilenap H, bez odlaganja obavestite svog lekara ili ga posetite.


  Dojenje

  Oba aktivna sastojka u leku Prilenap H, enalapril maleat i hidrohlortiazid, izlučuju se u mleko dojilje.


  Ne preporučuje se primena leka Prilenap H za vreme dojenja.


  Uticaj leka Prilenap H na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Za vreme primene leka Prilenap H se prilikom upravljanja vozilima ili rukovanjem mašinama povremeno mogu javiti vrtoglavica ili zamor što može uticati na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prilenap H


  Lek Prilenap H sadrži laktozu. Ukoliko imate netoleranciju na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovih lekova.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILENAP H


  Lek Prilenap H uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Prilenap H se uzima oralno.


  Odrasli


  Povišen krvni pritisak

  Uobičajena doza je jedna tableta jednom na dan. Ako je neophodno, doza može da se poveća na dve tablete koje se uzimaju jednom dnevno.


  Prethodna terapija lekovima za izbacivanje viška tečnosti iz organizma (diureticima)

  Simptomatski pad krvnog pritiska može da se javi nakon početne doze leka Prilenap H. Češće se javlja kod pacijenata kod kojih je došlo do smanjenja volumena tečnosti i/ili soli kao rezultat prethodne terapije diureticima. Terapiju diureticima treba prekinuti 2-3 dana pre otpočinjanja terapije lekom Prilenap H.


  Doziranje u slučaju oboljenja bubrega

  Tiazidi možda nisu odgovarajući diuretici za upotrebu kod pacijenata sa oboljenjem bubrega i nisu efikasni kod umerene ili ozbiljne slabosti bubrega.

  Kod pacijenata sa klirensom kreatinina > 30 i < 80 ml/min, lek Prilenap H treba koristiti samo nakon

  podešavanja doze za pojedinačne komponente.


  Upotreba kod starijih osoba

  Nema razlike u pogledu efikasnosti leka kod starijih u odnosu na mlađe pacijente sa povišenim krvnim pritiskom.


  Upotreba kod dece


  Efikasnost leka i njegova bezbednost za decu nisu potvrđene.


  Ako ste uzeli više leka Prilenap H nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Najčešći znaci i simptomi predoziranja su pad krvnog pritiska i stupor (stanje sa gotovo potpunim gubitkom svesti). Drugi simptomi mogu uključiti vrtoglavicu, ili nesvesticu zbog pada krvnog pritiska, lupanje srca, ubrzani rad srca, ubrzani puls, napetost, kašalj, popuštanje funkcije bubrega, ubrzano disanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prilenap H


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prilenap H


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Prilenap H bez saveta Vašeg lekara.

  Ukoliko bez saveta Vašeg lekara prestanete da uzimate lek Prilenap H, može doći do ponovnog povišenja krvnog pritiska, što povećava rizik od komplikacija na srcu i bubrezima.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Prilenap H, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma je važno da odmah prestanete sa uzimanjem leka Prilenap H i potražite hitnu medicinsku pomoć ukoliko osetite sledeće simptome:

 5. KAKO ČUVATI LEK PRILENAP H


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Prilenap H posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Prilenap H


  Aktivna supstanca je enalapril, hidrohlorotiazid. 1 tableta sadrži:

  enalapril-maleat 10 mg i

  hidrohlorotiazid 25 mg Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Prilenap H i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane. Kartonska kutija sa 2 blistera (oPA-AL-PVC/AL) sa po 10 tableta u jednom blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01525-13-002 od 01.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z