FISKocr

Diphereline 22,5 mg


UPUTSTVO ZA LEK


Diphereline®

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem, 22,5 mg/2ml, 1 bočica sa 22,5 mg praška, 1 ampula sa 2 ml rastvarača, 1 špric i 2 igle


Proizvođač: Ipsen Pharma Biotech


Adresa: Parc d'Activites du Plateau de Signes, 83870 Signes, Francuska Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Diphereline®, 22,5 mg/2ml, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem


INN: triptorelin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diphereline 22,5 mg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diphereline 22,5 mg

 3. Kako se upotrebljava lek Diphereline 22,5 mg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diphereline 22,5 mg

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIPHERELINE 22,5 mg I ČEMU JE NAMENJEN


  Diphereline 22,5 mg sadrži triptorelin, koji je sličan gonadotropnom oslobađajućem hormonu (analog GnRH). Ovo je formulacija sa produženim oslobađanjem triptorelina koja omogućava usporeno oslobađanje 22,5 mg triptorelina tokom 6 meseci. Triptorelin smanjuje koncentracije muškog hormona testosterona u organizmu.


  Diphereline 22,5 mg se koristi za lečenje lokalno uznapredovalog hormon-zavisnog karcinoma prostate i hormon-zavisnog karcinoma prostate koji se proširio po ostalim delovima organizma (metastatski karcinom).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIPHERELINE 22,5 mg


  Lek Diphereline 22,5 mg ne smete koristiti:  Ukoliko ste zabrinuti u vezi sa bilo kojom od navedenih informacija, razgovarajte sa lekarom.


  Pedijatrijska populacija


  Diphereline 22,5 mg nije namenjen za primenu kod novorođenčadi, odojčadi, dece i adolescenata.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Diphereline 22,5 mg sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Diphereline 22,5 mg u periodu trudnoće i dojenja


  Diphereline 22,5 mg nije namenjen za primenu kod žena.


  Uticaj leka Diphereline 22,5 mg na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Iako se koristi kako je propisano, Diphereline 22,5 mg, zbog svojih neželjenih dejstva kao što su vrtoglavica, pospanost, poremećaji vida, može da utiče na reakcije tako da umanji sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Diphereline 22,5 mg


  Ovaj lek sadrži natrijum, ali manje od 1mmol (23 mg) natrijuma po bočici. Ovaj lek je praktično ”bez natrijuma” i može se koristiti kod dijeta sa niskim sadržajem natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIPHERELINE 22,5 mg


  Diphereline 22,5 mg se primenjuje pod nadzorom lekara.


  Uobičajena doza je jedna bočica leka Diphereline 22,5 mg koja se daje u obliku injekcije u mišić svakih 6 meseci (24 nedelje).

  Diphereline 22,5 mg ćete redovno dobijati kako bi se smanjile koncentracije testosterona. Vaš lekar će odrediti dužinu trajanja lečenja.

  Lekar može da zahteva analize krvi u cilju merenja efikasnosti terapije.


  Ako ste uzeli više leka Diphereline 22,5 mg nego što je trebalo


  Nije primenljivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diphereline 22,5 mg


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diphereline 22,5 mg


  Nije primenljivo.


  Ukoliko mislite da lek Diphereline 22,5 mg suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru.


  Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Diphereline 22,5 mg, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata. Mnogi neželjeni događaji se povezuju sa promenama koncentracije testosterona. Ovi efekti uključuju nalete vrućine, impotenciju i smanjen libido.


  U retkim slučajevima, zabeležene su ozbiljne alergijske reakcije. Odmah se obratite lekaru ako se pojave simptomi kao što su problemi pri gutanju ili disanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika, osip.

  Veoma česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 pacijenta od 10) su:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIPHERELINE 22,5 mg


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Upotrebiti odmah nakon rekonstitucije.


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diphereline 22,5 mg


Lek sadrži aktivnu supstancu triptorelin. Jedna bočica sadrži triptorelin-pamoat u količini koja odgovara 22,5 mg


triptorelina.

Nakon rekonstitucije sa 2 ml rastvarača, 1 ml rekonstituisane suspenzije sadrži 11,25 mg triptorelina. Pomoćne supstance:

Prašak: poli(D,L-laktid-glikolid kopolimer), manitol, karmeloza-natrijum, polisorbat 80.

Rastvarač: voda za injekcije.


Kako izgleda lek Diphereline 22,5 mg i sadržaj pakovanja


Prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem; prašak: beo do slabo žut liofilizat u obliku kolača

rastvarač: bistar, bezbojan rastvor bez prisustva vidljivih čestica.


Pakovanje liofilizata je tamna bočica od stakla tip I zatvorena sivim brombutil zatvaračem sa sigurnosnim aluminijumskim prstenom i plastičnim tamno zelenim „flip off“ poklopcem.

Ampula je od stakla tip I sadrži 2 ml vode za injekciju.


Kutija sadrži 1 bočicu, 1 ampulu i 1 blister koji sadrži 1 špric za injekciju i 2 igle za injekciju.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač


Ipsen Pharma Biotech

Parc d'Activites du Plateau de Signes, 83870 Signes, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-5863-10-001 od 24.05.2012.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  1. Terapijske indikacije

   Diphereline 22,5 mg je indikovan za lečenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog hormon-zavisnog karcinoma prostate.


  2. Doziranje i način primene

   Preporučena doza leka Diphereline 22,5 mg je 22,5 mg triptorelina (1 bočica) primenjena svakih 6 meseci (24 nedelje) u obliku pojedinačne intramuskularne injekcije.

   Kao i kod drugih lekova koji se primenjuju u obliku injekcije, mesto primene injekcije treba periodično menjati. Diphereline 22,5 mg je suspenzija mikrogranula, stoga treba paziti da se slučajno ne primeni intravaskularna

   injekcija.


   Diphereline 22,5 mg se mora primenjivati pod nadzorom lekara.


   Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili jetre.


   Bezbednost i efikasnost leka Diphereline 22,5 mg nije ustanovljena kod novorođenčadi, odojčadi, dece i adolescenata, stoga Diphereline 22,5 mg nije indikovan za upotrebu kod ovih populacija.


  3. Kontraindikacije


   Diphereline 22,5 mg je kontraindikovan kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na triptorelin, GnRH (gonadotropni oslobađajući hormon), druge analoge GnRH agonista ili bilo koji od ekscipijenasa leka Diphereline 22,5 mg.


  4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

   Upotreba agonista GnRH može izazvati smanjenje koštane gustine. Kod pripadnika muškog pola, preliminarni podaci ukazuju da primena bisfosfonata u kombinaciji sa agonistima GnRH može smanjiti gubitak minerala kostiju. Nema dostupnih specifičnih podataka kod pacijenata sa ustanovljenom osteoporozom ili sa rizikom za osteoporozu (npr. hronično konzumiranje alkohola, duvana, hronična terapija lekovima koji smanjuju koštanu gustinu, npr. anti-konvulzivi ili kortikosteroidi, nasledna osteoporoza, malnutricija, npr. anorexia nervosa). Stoga je neophodna posebna pažnja kod ovih pacijenata, pošto se pretpostavlja da je smanjenje koštane gustine štetnije. Terapija lekom Diphereline 22,5 mg treba biti razmatrana pojedinačno, za svakog pacijenta. Ovoj terapiji treba pristupiti ako korist nadmašuje rizik nakon pažljive procene. Treba razmotriti i dodatne mere, sa ciljem da se zaustavi gubitak koštane mineralne gustine.


   Retko, terapija agonistima GnRH može da otkrije prisustvo prethodno neutvrđenog adenoma gonadotropnih ćelija hipofize. Apopleksija hipofize se karakteriše iznenadnom glavoboljom, oštećenjem vida i oftalmoplegijom.


   Prijavljeni su slučajevi promene raspoloženja, uključujuću depresiju. Potreban je nadzor pacijenata sa ustanovljenom depresijom u toku terapije.


   Na početku lečenja, triptorelin, kao i drugi agonisti GnRH, dovodi do prolaznog povećanja koncentracije testosterona u serumu. Stoga, u pojedinačnim slučajevima može doći do prolaznog pogoršanja znakova i simptoma karcinoma prostate tokom prvih nedelja terapije. Tokom početne faze terapije, treba razmotriti primenu odgovarajućeg antiandrogena u cilju suzbijanja inicijalnog porasta koncentracije testosterona u serumu i


   pogoršanja kliničkih simptoma.


   Kod malog broja pacijenata može doći do pogoršanja simptoma koji prate tumor i trenutnog pojačanja bola izazvanog karcinomom (metastatskog bola), koji se leči simptomatski.


   Kao i kod drugih agonista GnRH, primećeni su pojedinačni slučajevi kompresije kičmene moždine ili opstrukcije uretera. Ukoliko dođe do razvoja kompresije kičmene moždine ili oštećenja bubrega, treba započeti standardno lečenje ovih komplikacija, a u ekstremnim slučajevima razmotriti hitnu hiruršku kastraciju.

   Tokom prvih nedelja terapije potrebno je pažljivo praćenje, posebno pacijenata sa vertebralnim metastazama, pacijenata sa rizikom od razvoja kompresije kičmene moždine i pacijenata sa opstrukcijom urinarnog trakta.

   Nakon hirurške kastracije, triptorelin ne dovodi do daljeg smanjenja koncentracije testosterona u serumu. Dugotrajni nedostatak androgena, bilo usled obostrane orhiektomije ili primene analoga GnRH, povezan je sa

   povećanim rizikom od smanjenja gustine kostiju i može dovesti do osteoporoze i povećanog rizika od preloma

   kostiju.


   Prema epidemiološkim podacima, primećeno je da tokom terapije koja dovodi do nedostatka androgena kod pacijenata može doći do promena metabolizma (npr. netolerancije glukoze), ili povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Pacijente sa visokim rizikom od metaboličkih ili kardiovaskularnih oboljenja treba pažljivo proceniti pre početka lečenja i adekvatno pratiti vrednosti krvnog pritiska, koncentracije glukoze i holesterola tokom terapije koja dovodi do nedostatka androgena.


   Metaboličke promene mogu biti ozbiljne kod ovih pacijenata sa visokim rizikom. Pacijente sa visokim rizikom za metabolička i kardiovaskularna oboljenja i koji primaju terapiju koja dovodi do nedostatka androgenog hormona treba nadgledati u adekvatnim intervalima, ne dužim od 3 meseca.


   Primena triptorelina u terapijskim dozama dovodi do supresije gonadalnog sistema hipofize. Normalna funkcija se obično ponovo uspostavlja nakon prekida terapije. Stoga, dijagnostički testovi gonadalne funkcije hipofize sprovedeni tokom terapije i nakon prekida terapije analozima GnRH, mogu biti nepouzdani.


   Diphereline 22,5 mg sadrži manje od 1mmol natrijuma po dozi, odnosno, praktično je ”bez natrijuma”.


  5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Ne primenjivati istovremeno lekove koji povećavaju nivo prolaktina, jer ovi lekovi redukuju nivo GnRH receptora u hipofizi.


   Ako se Diphereline 22,5 mg upotrebljava istovremeno sa lekovima koji utiču na sekreciju gonadotropina iz hipofize, neophodan je oprez i preporučuje se da se hormonski status pacijenta nadgleda.


  6. Primena u periodu trudnoće i dojenja


   Diphereline 22,5 mg nije indikovan za primenu kod žena.

   Ispitivanja na životinjama su pokazala uticaj na reproduktivne parametre (videti odeljak 5.3).


  7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Ipak, neka neželjena dejstva kao što su vrtoglavica, pospanost, epileptički napadi, poremećaji vida mogu da umanje sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  8. Neželjena dejstva


   Iskustva u kliničkim ispitivanjima

   Kao i kod drugih terapija agonistima GnRH ili nakon hirurške kastracije, najčešći neželjeni događaji povezani sa terapijom triptorelinom su se javljali zbog očekivanih farmakoloških dejstava leka: početnog povećanja koncentracije testosterona, praćenog skoro potpunom supresijom testosterona. Ova dejstva, uključuju nalete vrućine (50 %), impotenciju (4 %) i smanjen libido (3 %).


   Prijavljene su sledeće neželjene reakcije za koje postoji i najmanja mogućnost da su povezane sa primenom triptorelina. Za većinu ovih događaja se zna da su povezani sa biohemijskom ili hirurškom kastracijom.


   Učestalost ispoljavanja neželjenih reakcija se klasifikuje na sledeći način: veoma česte (≥ 1/10); česte (≥ 1/100,

   <1/10); povremene (≥ 1/1000, <1/100); retke (≥ 1/10000, <1/1000).


   Sistem organa

   Veoma česte

   Česte

   Povremene

   Retke (≥

   Dodatne,

   (≥ 1/10)

   (≥ 1/100, <1/10)

   (≥ 1/1000, <1/100)

   1/10000,

   postmarketinšk

   <1/1000) ili

   i utvrđene

   veoma retke

   neželjene

   ( <1/10000)

   reakcije

   (nepoznata

   učestalost)

   Poremećaji na

   nivou krvi i limfnog sistema

   Purpura

   Poremećaji na

   nivou uha i centra za ravnotežu

   Tinitus

   Vertigo

   Endokrinološki

   poremećaji

   Dijabetes

   melitus

   Poremećaji na

   nivou oka

   poremećaj vida,

   vizuelni poremećaj

   zamaglenjost

   vidnog polja

   Gastrointestinaln

   i poremećaji

   mučnina

   Bol u stomaku,

   konstipacija, dijareja, povraćanje

   Nadutost

   stomaka, suva usta, Disgeusia,

   Nadimanje

   Opšti poremećaji

   Astenija

   zamor,

   Letargija, bol, Drhtavica,

   bol u grudima,

   Malaksalost


   i reakcije na mestu primene

   eritem i zapaljenje na mestu primene injekcije,

   bol i reakcija na mestu primene injekcije,

   edem

   Pospanost

   Distasia, Gripozno stanje, Pirexia

   Imunološki

   poremećaji

   Anafilaktička

   reakcija

   Hipersenzitivno st

   Infekcije i

   infestacije

   Nazofaringitis

   Ispitivanja

   Povećanje koncentracije

   Alanin aminotransferaze, povećanje koncentracije aspartat aminotransferaze, povećanje koncentracije kreatinina u krvi, povećanje koncentracije uree u krvi, povećanje telesne mase

   Povećanje nivoa

   alkalne fosfataze u krvi, Povećanje telesne temperature, Smanjenje telesne mase

   Povećanje

   krvnog pritiska

   Poremećaji

   metabolizma i

   ishrane

   Anoreksija

   Giht

   Povećan apetit

   Poremećaji

   mišićno-

   skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

   Bol u leđima

   Mišićno-skeletni bol,

   Bol u ekstremitetima

   Artralgija

   Grčevi u mišićima

   Slabost mišića Mijalgija

   Krutost

   zglobova,

   Oticanje zglobova, Mišićno- skeletni grčevi, Osteoartritis

   Bol u kostima

   Poremećaji

   nervnog sistema

   Parestezija donjih

   ekstremiteta

   Vrtoglavica,

   Glavobolja

   Parestezija

   Otežano

   pamćenje

   Psihijatrijski

   poremećaji

   Gubitak libida

   Depresija

   Nesanica Iritabilnost

   Promene raspoloženja

   Konfuzna stanja

   Smanjena aktivnost Euforično raspoloženje

   Anksioznost

   Poremećaji

   Erektilna disfunkcija

   Ginekomastija

   Poremećaj

   reproduktivnog

   Bol u dojkama

   ejakulacije

   sistema i na

   Atrofija testisa

   nivou dojki

   Bol u testisima

   Respiratorni,

   torakalni i

   medijastinalni poremećaji

   Dispneja

   Ortopneja

   Epitaksija

   Poremećaji na

   nivou kože i potkožnog tkiva

   Hiperhidroza

   Akne

   Alopecija Pruritis Osip

   Plikovi

   Angioneurotski

   edem


   Urtikarija

   Vaskularni

   poremećaji

   Naleti vrućine

   Hipertenzija

   Hipotenzija


   Primena triptorelina dovodi do prolaznog povećanja koncentracije testosterona u cirkulaciji, tokom prve nedelje nakon primene prve injekcije sa produženim oslobađanjem. Uz ovo početno povećanje koncentracije testosterona u cirkulaciji, kod malog procenta pacijenata (< 5 %) može doći do trenutnog pogoršanja znakova i simptoma karcinoma prostate, koji se obično manifestuju pojačanim urinarnim simptomima (< 2%) i/ili


   pojačanjem bola povezanog sa karcinomom (5%), a koji se leči simptomatski. Ovi simptomi su prolazni i obično se povuku za vreme nekoliko prvih nedelja terapije (videti odeljak 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


   U pojedinačnim slučajevima je došlo do pogoršanja simptoma bolesti, bilo opstrukcije uretera ili kompresije kičmene moždine usled metastaze. Stoga, pacijente sa metastatskim vertebralnim lezijama i/ili opstrukcijom gornjeg ili donjeg dela urinarnog trakta treba pažljivo pratiti tokom prvih nedelja terapije (videti odeljak 4.4).


   Primena sintetskih analoga GnRH u terapiji karcinoma prostate povezuje se sa povećanim rizikom od smanjenja gustine kostiju i može dovesti do osteoporoze i povećanog rizika od preloma kostiju. Ovo takođe može dovesti do neadekvatne dijagnoze metastaze kostiju.


   Kod pacijenata koji su podvrgnuti terapiji analozima GnRH prijavljivano je povećanje broja limfocita. Ova sekundarna limfocitoza je najverovatnije povezana sa kastracijom izazvanom primenom GnRH i ukazuje da su gonadalni hormoni uključeni u involuciju timusa.


  9. Predoziranje


Farmaceutska svojstva leka Diphereline 22,5 mg i način njegove primene su takvi da je malo verovatno da može doći slučajnog ili namernog predoziranja. Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja kod ljudi. Ispitivanja na životinjama su pokazala da primena većih doza leka Diphereline 22,5 mg nema drugih dejstava osim terapijskih na koncentraciju polnih hormona i reproduktivni trakt. Ukoliko dođe do predoziranja, preporučuje se simptomatsko lečenje.


  1. Inkompatibilnost


   Usled nedostatka studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovitim preparatima.


  2. Rok upotrebe


   3 godine.


   Upotrebiti odmah nakon rekonstitucije.


   Sa mikrobiološkog stanovišta, suspenziju za injekciju koja je “spremna za upotrebu” treba odmah upotrebiti.


  3. Posebne mere upozorenja pri čuvanju


   • Čuvati na temperaturi do 25 °C.

   • Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka videti odeljak 6.3.


  1. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


   Prašak treba suspendovati neposredno pre upotrebe, uz pomoć rastvarača iz pakovanja. Homogena, mlečna suspenzija za injekciju se rekonstituiše blagim mućkanjem. Neophodno je strogo pridržavanje uputstva za rekonstituciju iz ovog dokumenta i Uputstva za pacijenta.


   Samo za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljena količina leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


   Upotrebljene igle za injekciju treba baciti u za to predviđene kontejnere. Preostalu količinu leka treba odbaciti.


   Prašak se suspenduje pomoću 2 ml vode za injekcije.


   Uz pomoć šprica sa iglom, celokupna količina rastvarača se izvlači i prebacuje u bočicu sa praškom. Bočicu treba blago promućkati da bi se prašak potpuno dispergovao i dobila homogena, mlečna suspenzija. Dobijena suspenzija se ponovo izvlači u špric. Iglu za injekciju treba zameniti i odmah primeniti suspenziju.


   Ukoliko se suspenzija ne primeni odmah nakon rekonstitucije, treba je odbaciti. Videti odeljak 6.3.


   Uputstvo za upotrebu


   1. Priprema pacijenta


Pacijent treba biti u ležećem položaju, a mesto primene (glutealni mišić) treba biti dezinfikovano


2. Priprema injekcije


Prisustvo mehurića na vrhu liofilizata je normalan izgled proizvodaPažljivo odlomite vrh ampule (držeći označenu stranu okrenutu na gore). Izvucite iglom celokupnu sadržinu rastvarača u špric

Uklonite zeleni umetak sa vrha bočice.


Prebacite rastvarač u bočicu koja sadrži prašak.


Izvucite iglu iznad nivoa tečnosti. Ne uklanjati iglu iz bočice.


Bočicu mućkajte blago, bez preokretanja, do nastanka homogene suspenzije za injekciju.

Proveriti da li je ostalo nesuspendovanog praška u bočici (ako primetite prisustvo

gromuljica praška, nastavite sa blagim mućkanjem dok one ne nestanu)


Zatim izvucite celokupnu količinu suspenzije za injekciju, bez preokretanja bočice. Mala količina će se zadržati u bočici i nju treba baciti.

Da bi se omogućio ovaj gubitak, obezbeđen je višak supstance i rastvarača.

Uklonite iglu upotrebljenu za rekonstituciju. Postavite drugu iglu na vrh šprica

(jako pritegnite).

Držite samo za obojeni cilindar kako biste namestili iglu.

3. Injektovanje


Istisnite vazduh iz šprica pre primene injekcije.

Da bi se izbegla precipitacija, odmah injektovati u glutealni mišić.

Odmah primenite suspenziju za injekciju putem intramuskularne injekcije. Upotrebiti odmah nakon rekonstitucije.


4. Nakon upotrebeIgle ukloniti u za to naznačeni sud.

Samo za jednokratnu upotrebu. Ostatak suspenzije se mora odbaciti.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z