Moozeeck

Finasterid Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Finasterid Sandoz ®, film tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta (ukupno 30 film tableta)


Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Sandoz Pharmaceuticals d.d. - Predstavništvo

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Finasterid Sandoz ®, 5 mg, film tablete INN finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Finasterid Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Finasterid Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Finasterid Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Finasterid Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FINASTERID SANDOZ I ČEMU JE NAMENJEN

  Finasterid Sandoz je lek koji sadrži finasterid. On pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Lek Finasterid Sandoz smanjuje uvećanu prostatu kod muškaraca. Prostata je žlezda koja se nalazi ispod

  mokraćne bešike (ali samo kod muškaraca). Ona stvara tečnost koja se nalazi u spermi. Uvećana prostata može

  da izazove stanje koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je to BHP?


  Ako imate BHP to znači da je vaša prostata uvećana. Ona može da pritiska cev kroz koju prolazi mokraća kada izlazi iz vašeg tela.

  Ovo može da dovede do sledećih problema:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FINASTERID SANDOZ


  Lek Finasterid Sandoz ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FINASTERID SANDOZ


  Uvek uzimajte vaše tablete onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje ovog leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Finasterid Sandoz može da izazove neželjena dejstva, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Tokom upotrebe ovog leka može da dođe do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije:


  Ako dobijete alergijsku reakciju, odmah prestanite da uzimate lek i javite se vašem lekaru. Znaci alergijske


  reakcije mogu da budu:

 5. KAKO ČUVATI LEK FINASTERID SANDOZ


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Finasterid Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25oC.


  Nemojte bacati lekove u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajate vašeg farmaceuta na koji način da uklonite lek koji vam više nije potreban. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Finasterid Sandoz


Aktivni sastojak leka Finasterid Sandoz je finasterid. Jedna film tableta sadrži 5 mg finasterida.


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon; dokusat-natrijum; magnezijum-stearat; talk; natrijum-skrobglikolat (tipa A).


Film obloga: hipromeloza; propilenglikol; titan-dioksid (E171); talk; indigotine lake (E132).


Kako izgleda lek Finasterid Sandoz i sadržaj pakovanja

Opis: Okrugle, bikonveksne film tablete, plave boje, prečnika oko 8 mm.


Unutrašnje pakovanje je neprovidni PVC/Al blister koji sadrži 10 film tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera (ukupno 30 film tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. - Predstavništvo Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00623-14-001 od 17.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z