Moozeeck

XORIMAX


UPUTSTVOZA LEK


XORIMAX®, obložene tablete, 250 mg

Pakovanje: blister, 1x10 obloženih tableta


XORIMAX®, obložene tablete, 500 mg

Pakovanje: blister, 1x10 obloženih tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


XORIMAX®, 250 mg, obložene tablete

XORIMAX®, 500 mg, obložene tablete


INN: cefuroksim


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek XORIMAX® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek XORIMAX®

 3. Kako se upotrebljava lek XORIMAX®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek XORIMAX®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XORIMAX® I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek XORIMAX® sadrži aktivnu supstancu cefuroksim (u obliku cefuroksim aksetila). Spada u grupu cefalosporinskih antibiotika i deluje baktericidno (ubija osetljive bakterije).


  Lek XORIMAX® se koristi za lečenje blagih do umerenih bakterijskih infekcija izazivanih mikroorganizmima koji su osetljivi na cefuroksim, uključujući:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK XORIMAX®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neki od njih.


  Lek XORIMAX® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK XORIMAX®


  Lek XORIMAX® uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek XORIMAX® obložene tablete imaju omotač kako bi se prikrio njihov ukus: ne treba ih žvakati.


  Uobičajeno trajanje terapije je 7 dana (od 5 do 10 dana). U slučaju faringotonzilitisa izazvanog Streptoccocus pyogenes-om, sprovodi se terapija u trajanju od najmanje 10 dana. Terapija lajmske bolesti u ranoj fazi treba da traje 20 dana.


  Da bi se postigla optimalna resorpcija, lek XORIMAX® treba uzimati neposredno posle obroka.


  Doza zavisi od težine infekcije. Kod teških infekcija preporučuju se pareneteralni oblici cefuroksima. Ukoliko je potrebno, terapija se može započeti parenteralnom primenom cefuroksim-natrijuma i nastaviti oralnom terapijom cefuroksim aksetila u lečenju pneumonije i akutnih pogoršanja hroničnog bronhitisa.


  Plan doziranja:


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  Doza

  Infekcije gornjeg respiratornog trakta

  250 – 500 mg dva puta na dan

  Infekcije donjeg respiratornog trakta

  500 mg dva puta na dan

  Nekomplikovane infekcije donjeg urinarnog

  trakta

  125-250 mg dva puta na dan

  Infekcije kože i mekog tkiva

  250-500 mg dva puta na dan

  Rana faza lajmske bolesti

  500 mg dva puta na dan tokom 20 dana

  Deca od 5 do 12 godina starosti

  Gore pomenute indikacije, ukoliko su značajne

  kod dece ovog uzrasta

  125-250 mg dva puta na dan

  Akutno zapaljenje srednjeg uha

  250 mg dva puta na dan


  Deca mladja od 5 godina:


  Lek XORIMAX®, obložene tablete, nije namenjen deci mlađoj od 5 godina.

  Kod dece mlađe od 5 godina savetuje se upotreba oralne suspenzije (nema iskustava kod dece mladje od 3 meseca).


  Režim doziranja kod oštećenja bubrega, pacijenata na dijalizi i starijih pacijenata


  Nisu potrebne posebne mere opreza kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili kod starijih pacijenata ukoliko dnevna doza ne prelazi 1g. Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega i klirensom kreatinina ispod 20ml/min, cefuroksim tablete treba pažljivo dozirati. Pacijentima koji se podvrgavaju hemodijalizi će biti potrebna dodatna doza na kraju svake dijalize.


  Ako ste uzeli više leka XORIMAX® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka XORIMAX® od one koja Vam je preporučena ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Prekomerna doza cefalosporina može da izazove konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek XORIMAX®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Medjutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek XORIMAX®


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom XORIMAX® bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek XORIMAX®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu: Često:Jarisch-Herxheimerova reakcija (mučnina, groznica, drhtavica, glavobolja, znojenje), proliv, mučnina,

  povraćanje, ospa, koprivnjača, svrab, povećanje vrednosti kreatinina i ureje u serumu (naročito kod

  bubrežnih bolesnika).

  Povremeno: glavobolja, vrtoglavica, nefritis (zapaljenje bubrega).

  Retko: pseudomembranozni kolitis (zapaljenje debelog creva), pad vrednosti hemoglobina, eozinofilija, leukopenija, neutropenija i trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica), serumska bolest, prolazno povećanje jetrinih enzima (AST, ALT), LDH i bilirubina u serumu, povišena temperatura.

  Veoma retko: hemolitička anemija (prevremena razgradnja crvenih krvnih zrnaca), anafilaktične reakcije,

  nemir, nervoza, konfuzija, žutica, Erythema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK XORIMAX®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Lek se ne sme upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek XORIMAX® Aktivne supstance su:

XORIMAX®, 250 mg, obložene tablete:

1 obložena tableta sadrži 250 mg cefuroksima (u obliku 300,72 mg cefuroksim aksetila).


XORIMAX®, 500 mg, obložene tablete:

1 obložena tableta sadrži 500 mg cefuroksima (u obliku 601,44 mg cefuroksim aksetila).


Ostali sastojci su:

XORIMAX®, 250 mg, obložene tablete: Jezgro:

- natrijum-laurilsulfat;

XORIMAX®, 500 mg, obložene tablete: Jezgro:

- natrijum-laurilsulfat;


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


XORIMAX®, 250 mg, obložene tablete: 515-01-6942-10-001 od 05.12.2011.

XORIMAX®, 500 mg, obložene tablete: 515-01-6945-10-001 od 05.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z